RÅ 1994 not 433

Avslag (underlåten kallelse till muntlig förhandling) / Underlåten kallelse till muntlig förhandling (avslag)

Not 433. Ansökan av Marianne P. och Reijo L. om resning i mål ang. vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Länsrätten i Stockholms län beslöt i dom den 23 juli 1993 att bereda Marianne P:s och Reijo L:s dotter Reija vård enligt LVU. - Marianne P. överklagade länsrättens dom men Kammarrätten i Stockholm lämnade i dom den 15 september 1993 besvären utan bifall. - Marianne P. och Reijo L. ansökte om resning i det av kammarrätten avgjorda målet. Till stöd för ansökningen anförde de att socialnämnden undanhållit skrivelser enligt vilka de ansökt om familjeplacering tillsammans. Länsrätten hade bifallit socialnämndens ansökan om LVU-vård för Reija med motiveringen att föräldrarna inte hade någon insikt om sina missbruksproblem. Reijo L. som också var vårdnadshavare för Reija hade inte kallats till länsrättens och kammarrättens muntliga förhandlingar. - Regeringsrätten (1994-06-22, Björne, B. Sjöberg, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som konstaterar att Reijo L. varit närvarande vid såväl länsrättens som kammarrättens muntliga förhandling, finner att i målet inte förekommit omständigheter som utgör skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-06-15, Larsson)

*REGI

*INST