RÅ 1994 not 435

Ansökan av Antonio G. C. och Ricardo G. C. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 435. Ansökan av Antonio G. C. och Ricardo G. C. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 9 december 1992 att avslå ansökningar av bröderna Antonio G. C., född 1976, och Ricardo G. C., född 1977, om uppehållstillstånd samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 7 maj 1993 avslog Utlänningsnämnden ett överklagande av bröderna. Invandrarverket avslog genom beslut den 2 juli 1993 förnyade ansökningar om uppehållstillstånd. - Antonio G. C. och Ricardo G. C. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för ansökningen åberopade de att de genom beslut av Stockholms tingsrätt den 4 januari 1994 hade adopterats av sin i Sverige boende moster. - Regeringsrätten beslutade den 15 mars 1994 att Utlänningsnämnden skulle avge yttrande i målet. Samtidigt förordnades att vidare åtgärd för verkställighet av beslutade avvisningar inte fick företas i avbidan på Regeringsrättens slutliga beslut i resningsmålet. - I yttrande den 20 april 1994 anförde Utlänningsnämnden bl.a. följande. Vid tidpunkten för Utlänningsnämndens beslut förelåg på de då kända omständigheterna inte tillståndsgrundande skäl för uppehållstillstånd. När det gällde frågan om hur uppgiften om adoption skulle ha inverkat på utgången i ärendet, skulle nämndens bedömning, om uppgiften varit känd för nämnden, sannolikt ha blivit den att den åberopade anknytningen ansetts vara tillståndsgrundande och till följd härav skulle avvisningsbeslutet ha upphävts och bröderna G. C. ha beviljats uppehållstillstånd. - Regeringsrätten (1994-06-22, Voss, Tottie, Dahlman, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till vad som anförts i Utlänningsnämndens yttrande och omständigheterna i övrigt finner Regeringsrätten att Utlänningsnämnden på nytt bör pröva Antonio och Ricardo G. C:s ansökningar om uppehållstillstånd. Resning bör därför beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det av Utlänningsnämnden genom beslut den 7 maj 1993 avgjorda ärendet och visar detta åter till nämnden för ny prövning. - Regeringsrätten förordnar att beslutet den 15 mars 1994 om förbud mot vidare åtgärd för verkställighet av beslutade avvisningar skall bestå till dess Utlänningsnämnden omprövat ärendet. (fd II 1994-06-16, Laestander)

*REGI

*INST