RÅ 1994 not 436

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 436. Ansökan av Mohammed M. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 26 oktober 1990 en ansökan av Mohammed M. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Mohammed M. överklagade beslutet. I beslut den 7 februari 1991 avslog regeringen överklagandet. Invandrarverket överlämnade genom skrivelse den 28 juni 1991 en ny ansökan av Mohammed M. om uppehållstillstånd till regeringen. I beslut den 4 februari 1993 avslog regeringen ansökningen. Invandrarverket avslog i beslut den 25 augusti 1993 och den 24 februari 1994 nya ansökningar av Mohammed M. om uppehållstillstånd. - Mohammed M. ansökte om resning med yrkande att Regeringsrätten skulle undanröja Invandrarverkets beslut den 24 februari 1994 och återförvisa ärendet till Invandrarverket samt förordna om inhibition. Han ansökte även om allmän rättshjälp i målet. - Till stöd för sin ansökan anförde han i huvudsak att Invandrarverkets beslut grundades på en rättstillämpning som var lagstridig och att det material som åberopats hos verket uppenbarligen borde ha föranlett annat slut än det till vilket verket kommit. - Regeringsrätten (1994-06-23, Bouvin, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning endast bör komma i fråga när nya och för sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller när de bedömningar i sakligt eller i rättsligt hänseende som gjorts vid prövningen i ordinär ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister. - I förevarande resningsärende har inte framkommit några nya sakförhållanden av betydelse i jämförelse med vad som förekommit tidigare i asylärendet. Vad som förekommit i detta mål visar sålunda inte att här angivna förutsättningar för resning föreligger. Ansökningen skall därför avslås. Skäl att bevilja allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och ansökningen om allmän rättshjälp. (fd I 1994-06-08, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST