RÅ 1994 not 446

Ansökan av Ronald O. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 446. Ansökan av Ronald O. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 19 augusti 1993 att avslå en ansökan från Ronald O. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 19 april 1994 avslog Utlänningsnämnden hans överklagande av verkets beslut. Statens invandrarverk avslog den 29 april 1994 och den 11 maj 1994 nya ansökningar om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § utlänningslagen. - Ronald O. ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Utlänningsnämnden hade inte i sitt beslut redovisat den utredning som åberopats, vilket hade inneburit att beslutsunderlaget deformerats under ärendets gång och hela tiden till hans nackdel. Nämndens bevisföring uppfyllde inte heller elementära krav. - Till ansökningen bifogades handlingar som tidigare företetts hos Utlänningsnämnden samt ett tidigare inte företett intyg, daterat den 26 april 1994, från Ljusdals Hälsocentral. - Regeringsrätten (1994-06-28, Tottie, Bouvin, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I den typ av utlänningsärenden varom nu är fråga ankommer det i första hand på Utlänningsnämnden att utforma rättstillämpningen (se prop. 1991/92:30 s. 22-24). Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning bör komma i fråga endast när nya och i sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller när de bedömningar i sakligt eller i rättsligt hänseende som gjorts vid prövningen i ordinär ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister. Vad som förekommit hos Regeringsrätten i detta mål visar inte att nu angivna förutsättningar för resning föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1994-06-21, Lundgren)

*REGI

*INST