RÅ 1994 not 454

Ansökan av Sami A. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 454. Ansökan av Sami A. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk beslutade den 17 augusti 1993 att avslå en ansökning från Sami A. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att inom viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket samt förordnade vidare bl.a. att verkställighet skulle ske till Libanon. I beslut den 6 maj 1994 avslog Utlänningsnämnden Sami A:s överklagande av verkets beslut. - Statens Invandrarverk avslog genom beslut den 31 maj 1994 en ansökan från Sami A. om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. - Sami A. ansökte om resning. Till stöd för ansökningen anfördes i huvudsak att Utlänningsnämnden och Invandrarverket hade gjort sig skyldiga till felaktiga och orättvisa bedömningar. - Regeringsrätten (1994-07-05, Wadell, Berglöf, Werner): Sami A. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-06-21, Grip)

*REGI

*INST