RÅ 1994 not 455

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 455. Ansökan av Fatma C. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 10 juni 1991 en ansökan av Fatma C. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade henne enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Fatma C. överklagade beslutet. I beslut den 29 mars 1993 avslog Utlänningsnämnden överklagandet. Invandrarverket avslog i beslut den 21 mars 1994 en ny ansökan av Fatma C. om uppehållstillstånd. - Fatma C. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle visa ärendet åter till Utlänningsnämnden för ny handläggning. Hon ansökte även om allmän rättshjälp i målet. - Till stöd för sin ansökan anförde hon i huvudsak följande. Den svenska ambassaden i Ankara hade i brev som skickats per fax till hennes ombud den 5 januari 1994 angivit att det inte kunde uteslutas att Fatma C. skulle råka illa ut (inklusive mördas) om hon tvingades återvända till Turkiet samt att "klimatet för att ta kål på oönskade eller hatade personer är gott". - Regeringsrätten (1994-07-06, Wadell, Berglöf, Werner). Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning endast bör komma i fråga när nya och för sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller när de bedömningar i sakligt eller i rättsligt hänseende som gjorts vid prövningen i ordinär ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister. - I förevarande resningsärende har inte framkommit några nya sakförhållanden av betydelse i jämförelse med vad som förekommit tidigare i asylärendet. Vad som förekommit i detta mål visar sålunda inte att här angivna förutsättningar för resning föreligger. Ansökningen skall därför avslås. Skäl att bevilja allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och ansökningen om allmän rättshjälp. (fd III 1994-06-21, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST