RÅ 1994 not 458

Ansökan av Lionel S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 458. Ansökan av Lionel S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 16 januari 1991 att avslå en ansökan från Lionel S. om uppehållstillstånd m.m. och att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529). I beslutet fann verket bl.a. att Lionel S. inte var att betrakta som flykting enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen, att det inte förelåg sådana skäl som avses i 3 kap. 1 § 3. samma lag och att det inte heller i övrigt fanns skäl att bevilja honom uppehållstillstånd. Sedan Lionel S. överklagat verkets beslut avslog regeringen (arbetsmarknadsdepartementet) genom beslut den 27 juni 1991 överklagandet. Invandrarverket avslog härefter ett flertal förnyade ansökningar om uppehållstillstånd. Regeringsrätten beslutade den 15 februari 1994 att avslå en ansökan av Lionel S. om resning i de av regeringen och Invandrarverket avgjorda ärendena (mål nr 6617-1993). - I ansökningen yrkade Lionel S. ånyo att Regeringsrätten skulle bevilja resning i ärendena om uppehållstillstånd. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak föijande. Han hade utvisats från Sverige den 10 maj 1994. Eftersom han var statslös hade han inte blivit mottagen av rumänska myndigheter och hade fått återvända till Sverige. Efter att ha tillbringat fyra år i Sverige och efter inte mindre än tre utvisningar borde han beviljas permanent uppehållstillstånd. - Regeringsrätten (1994-07-06, Wadell, Werner, von Bahr): Lionel S. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-06-29, Karlsson)

*REGI

*INST