RÅ 1994 not 460

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 460. Ansökan av Arshad M. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd. - Statens invandrarverk avslog den 21 november 1991 en ansökan av Arshad M. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före den 1 december 1993 återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Arshad M. överklagade beslutet hos Utlänningsnämnden. Nämnden avslog överklagandet genom beslut den 27 november 1992. Invandrarverket avslog i beslut den 17 juni 1993, 8 oktober 1993, 16 februari 1994 samt den 10 mars 1994 med tillämpning av 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen nya ansökningar om uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade Arshad M. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Vidare yrkade han inhibition och att allmän rättshjälp beviljades i resningsärendet. Till stöd för sin ansökan åberopade Arshad M. bl.a. ett den 10 mars 1994 dagtecknat brev från FN:s flyktingkommissariat vilket enligt hans mening visade att Utlänningsnämndens rättstillämpning uppenbarligen stred mot lag. - Regeringsrätten (1994-07-07, Palm, Werner, von Bahr): Arshad M. har inte visat att det finns skäl för resning. Anledning att bevilja Arshad M. allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och ansökningen om allmän rättshjälp. (fd III 1994-06-15, Clementz)

*REGI

*INST