RÅ 1994 not 467

Uppgifter om barn hos socialförvaltningen lämnades inte ut till fader som inte var vårdnadshavare

Not 467. Överklagande av Igor G. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Igor G. anhöll om att få ta del av journalanteckningar rörande sina barn. - Socialnämnden i Linköping (1993-10-05): Igor G. är inte vårdnadshavare. Barnen har särskild förordnad förmyndare, efter moderns död våren 1993. - Med stöd av sekretesslagens regler 7:4 beslutas härmed att avslå Igor G:s framställning om att få ta del av sina barns journalhandlingar förda av Sociala förvaltningen i Linköpings kommun. - Igor G. vidhöll yrkandet att få ta del av socialförvaltningens journalanteckningar beträffande barnen och anförde i huvudsak följande. För barnens bästa var det motiverat att han fick tillgång till uppgifterna. Ett utlämnande skulle inte vara till men för barnen eller någon dem närstående. Utan uppgifterna kunde han som far inte på bästa sätt tillvarata barnens intresse. Som grund åberopade han artiklarna 2, 3, 5 och 18 i Konventionen om barnets rättigheter, vilken konvention Sverige ratificerat utan reservation. - Kammarrätten i Jönköping (1993-11-30, Sönnerhed, Lindgren, Thuren): Kammarrätten har inhämtat att det mål, i vilket Igor G. ansökt om att han skall tillerkännas vårdnaden om barnen, inte är slutligt avgjort. Genom beslut den 10 augusti 1993 avslog tingsrätten ett yrkande från honom att interimistiskt förordnas som vårdnadshavare. Det förhållandet att han är part i vårdnadsmålet medför inte att regeln i 14 kap. 5 § sekretesslagen om undantag från sekretess nu är tillämplig. - Enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. - Sekretessen avgränsas med ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för sekretess. Av förarbetena till sekretesslagen (prop. 1979/80:2 del A s. 82-83) framgår att men anses följa på varje åtgärd som typiskt sett upplevs som en påtaglig nackdel för den berörde. Närståendebegreppet i regeln innebär, tillämpat på målet, att skadebedömningen skall göras dels mot barnen, dels mot familjehemsföräldrarna. Vid bedömningen måste hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet, till exempel vem som begär uppgiften och avsikten med begäran. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Journalbladen avseende John och Emma L.-G. innehåller till stor del uppgifter om barnens utveckling i familjehemmet, vilka uppgifter framkommit vid kontakter mellan socialförvaltningen och detta hem. Uppföljningen är betingad av de åtgärder som förvaltningen har måst vidtaga på grund av de förändrade förutsättningar som uppstod när barnens mor dog. Kammarrätten finner inte tillräckliga skäl för påstående att avsikten med Igor G:s begäran skulle hindra ett utlämnande av uppgifterna. Särskilt med hänsyn till den känsliga situation som barnen befinner sig i, kan det emellertid inte sägas stå klart att alla uppgifterna kan röjas för Igor G. utan att barnen eller andra dem närstående lider men. Som socialförvaltningen funnit omfattas därför dessa uppgifter av sekretess. - Barnens journalhandlingar innehåller emellertid också vissa uppgifter som ej är att hänföra till "enskilds personliga förhållanden" och som ej omfattas av sekretess. Dessa uppgifter kan sammanfattas så att de uteslutande behandlar socialförvaltningens kontakter med länsrätten resp. tingsrätten på grund av anhängiggjort mål resp. förmyndarskap. Därutöver finns en anteckning angående kontakt per brev med Igor G. Den fråga som där berörs har han redan kunskap om. - Utöver vad som uttryckligen har antecknats i föregående stycke, föreligger sekretess för de sökta uppgifterna. Föreskrifterna i den av Igor G. åberopade konventionen föranleder inte annan bedömning. - Kammarrätten bifaller överklagandet såvitt avser de uppgifter som framgår av denna dom och lämnar Igor G:s talan i övrigt utan bifall. - Igor G. överklagade och yrkade att få ta del av begärda handlingar hos socialförvaltningen till den del dessa inte lämnats ut. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr) fastställde kammarrättens dom. (fd III, 1994-06-14, Karlberg)

*REGI

*INST