RÅ 1994 not 473

Överklagande av Per N. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Per N., Göteborgs-Posten, anhöll om att få uppgift om vem som har tecknat avtal med Posten om abonnemang av postbox nr 2 på postkontoret i Arlöv, få kopia av kontraktet avseende postboxen samt, om Postens avtal hade tecknats med en förening eller annan juridisk person, få ta del av allt underlag som rörde tecknandet av avtalen om postboxen såsom fullmakt, årsmötesprotokoll eller annat som föreningen kunde ha skickat in för att styrka vem som är firmatecknare i föreningen

Not 473. Överklagande av Per N. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Per N., Göteborgs-Posten, anhöll om att få uppgift om vem som har tecknat avtal med Posten om abonnemang av postbox nr 2 på postkontoret i Arlöv, få kopia av kontraktet avseende postboxen samt, om Postens avtal hade tecknats med en förening eller annan juridisk person, få ta del av allt underlag som rörde tecknandet av avtalen om postboxen såsom fullmakt, årsmötesprotokoll eller annat som föreningen kunde ha skickat in för att styrka vem som är firmatecknare i föreningen. - Postverket (1994-02-28) avslog framställningen med hänvisning till 9 kap. 8 § tredje stycket sekretesslagen (1980:100). - Per N. fullföljde sin talan. - Kammarrätten i Stockholm (1994-03-24, Grimby, Westling, Hermansson): Postverket har från och med den 1 mars 1994 ombildats till bolag, Posten Aktiebolag. I den mån handlingarna finns hos bolaget - utan att de anses i tryckfrihetsrättslig mening förvarade hos myndighet (då närmast arkivmyndighet) - är handlingarna allmänna endast om de hör till någon av de i bilagan till sekretesslagen (1980:100) uppräknade verksamheterna, dvs. medverkan vid val, folkomröstning, särskild postdelgivning, tullkontroll, utlämnande av körkort eller handläggning av flyttningsanmälningar. De ifrågavarande handlingarna kan inte anses hänförliga till någon av dessa verksamheter. Per N. har då inte någon på tryckfrihetsförordningen grundad rätt att få ta del av dem. - I den mån handlingarna förvaras hos myndighet är det denna myndighet som i första hand skall pröva frågan om deras utlämnande. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Per N. vidhöll sin talan. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Postverket har med stöd av 9 kap. 8 § tredje stycket sekretesslagen vägrat att lämna ut de av Per N. begärda namnuppgifterna. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess bl.a. hos Postverket för uppgift som angår enskilds förbindelse med samfärdselverksamheten om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Utredningen i målet ger inte vid handen att den av Per N. begärda uppgiften kan röjas utan risk för skada för den som lämnat den. - Regeringsrätten anmärker att ansvaret för den begärda handlingen i anslutning till Postverkets bolagisering överförts på Riksarkivet från och med den 1 mars 1994. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd III 1994-06-14, Karlberg)

*REGI

*INST