RÅ 1994 not 474

Överklagande av Ann-Britt A. och Mikael A. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 474. Överklagande av Ann-Britt A. och Mikael A. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Socialnämnden i Gnesta kommun (1994-03-17) avslog en framställning från Ann-Britt A. och Mikael A. om utlämnande av uppgift om namnet på den person som anmält misstänkt haschmissbruk i ett av dem bedrivet familjehem. - Ann-Britt och Mikael A. vidhöll sitt yrkande att uppgifter om anmälarens identitet skulle lämnas ut till dem. De anförde bl.a. följande. Någon motivering av det överklagade beslutet i enlighet med bestämmelserna i 20 § förvaltningslagen förekom inte. Det hade inte ens påståtts att det förelåg fara för våld om uppgiftslämnarens namn lämnades ut. Det hade inte heller påståtts att det förelåg risk för telefonterror. Ingen hade till makarna A. framfört att det skulle föreligga risk för våld om de fick reda på vem som anmält dem. Med största sannolikhet hade anmälaren påpekat det obehag han/hon skulle drabbas av, om det blev känt vem som gjort anmälan. Detta argument var emellertid inte tillräckligt för att socialnämndens beslut i frågan kunde anses grundat på gällande bestämmelse. - Kammarrätten i Stockholm (1994-04-14, Regner, Håkansson, Norberg): En person har till socialnämnden upgett att denne fått kännedom om att Ann-Britt A. och Mikael A., som har barn familjehemsplacerade hos sig, använder hasch. Socialnämnden har med stöd av 7 kap. 6 § sekretesslagen vägrat att lämna ut uppgift om vem anmälaren är. - Omständigheterna i målet ger vid handen att fara föreligger för att anmälaren utsätts för allvarligt men om namnet lämnas ut. - Kammarrätten bifaller inte överklagandet. - Ann- Britt A. och Mikael A. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-06-14, Karlberg)

*REGI

*INST