RÅ 1994 not 475

Allmän handling? (avtal träffat mellan Skaraborgs läns Trafik AB och Swebus AB)

Not 475. Överklagande av Inger D. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Skaraborgs läns Trafik AB (1994-02-04) avslog en framställning från Inger D., Media AB Nyhetsgruppen, om att få ta del av ett mellan Skaraborgs läns Trafik AB och Swebus AB träffat avtal. - Inger D. yrkade att bolagets beslut skulle undanröjas eller i andra hand att hon skulle beredas möjlighet att ta del av handlingarna i den del de bedömdes vara offentliga. - Kammarrätten i Jönköping (1994-03-23, Stahre, Falkelius, Gårdmark): Enligt 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) får beslut varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran att få ta del av handling överklagas av sökanden. I 1 kap. 8 § samma lag regleras vilka organ som vid tillämpning av lagen skall jämställas med myndighet. Kommunala företag omfattas inte av denna bestämmelse. Skaraborgs Läns Trafik AB:s beslut kan således inte tas upp till prövning av kammarrätten. - Kammarrätten avvisar överklagandet. - Inger D. fullföljde sin talan. Hon anförde bl.a. att Skaraborgs Läns Trafik AB den 18 november 1993 beslutat att ändra sin bolagsordning på så sätt att bolagets handlingar skulle vara underkastade reglerna i 2 kap.tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (1980:100) avseende allmänna handlingars offentlighet. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr): Den av Inger D. åberopade bestämmelsen i Skaraborgs Läns Trafik AB:s bolagsordning innebär inte att bolaget utgör en myndighet vid tillämpning av tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Inger D:s talan kan därför inte bifallas. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut. (fd III 1994-06-14, Karlberg)

*REGI

*INST