RÅ 1994 not 480

Ansökan om återställande av försutten tid ej prövad eftersom sökanden inte var sakägare

Not 480. Ansökan av Sigfrid E. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Jönköping avvisade i beslut den 17 december 1993 Sigfrid E:s överklagande av ett av Kommunfullmäktige i Hjo kommun den 28 oktober 1993, § 95, meddelat beslut att anta detaljplan och fastighetsplan för del av fastigheten Norr 3:59 (Villa Rosell). Kammarrätten hänvisade därvid till att beslutet inte kunde överklagas enligt kommunallagen (1991:900) utan att det i stället skulle, såsom framgick av 13 kap.1 och 2 §§plan- och bygglagen (1987:10; PBL), överklagas till länsstyrelsen. - I ansökningen yrkade Sigfrid E. i första hand att hans talan skulle tas upp och prövas i sak. I andra hand ansökte han om återställande av försutten tid för att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Han anförde bl.a. följande. Han förde talan som kommuninvånare utan att var berörd markägare i detaljplanefrågan. Kammarrätten borde omedelbart ha vidarebefordrat ärendet till rätt instans, vilket varit möjligt inom klagotiden, eller meddelat honom så att han själv fått möjlighet att sända besvären till länsstyrelsen i rätt tid. Först i samband med att kammarrätten avvisat besvären hade han fått kännedom om att länsstyrelsen skulle vara rätt instans. - Regeringsrätten (1994-07-12, Palm, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att prövningstillstånd inte bör meddelas i anledning av att Sigfrid E. överklagat kammarrättens beslut. - Försutten tid att överklaga ett beslut kan enligt praxis återställas endast på ansökan av den som varit berättigad att föra talan mot beslutet. Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan och fastighetsplan kan, som kammarrätten funnit, inte överklagas enligt kommunallagen. Beslutet får emellertid enligt 13 kap. 2 § PBL jämförd med 22 § förvaltningslagen (1986:223) överklagas hos länsstyrelsen av den som beslutet angår, om det har gått honom emot. Sigfrid E. har inte ens påstått att han är sakägare som enligt bestämmelserna i PBL har rätt att överklaga fullmäktiges beslut. Hans ansökan om återställande av försutten tid kan således inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-06-28, Sandbäck)

*REGI

*INST