RÅ 1994 not 483

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 483. Ansökan om resning av Mohamed S. i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 18 november 1991 en ansökan av Mohamed S. om uppehållstillstånd m.m. I samma beslut avvisade verket honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen ((1989:529) och förbjöd honom att före visst datum återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 9 juni 1993 avslog Utlänningsnämnden Mohamed S:s överklagande. - I ansökningen yrkade Mohamed S. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och att vidare verkställighetsåtgärder inte fick vidtagas. Han yrkade även att allmän rättshjälp skulle beviljas honom. - Till stöd för sin talan anförde Mohamed S. i huvudsak följande. Av utredningen framgick att han i sitt hemland blivit utsatt för tortyr. Enligt 3 kap. 1 § 3 utlänningslagen gällde att en utlänning som på grund av de politiska förhållandena i hemlandet icke ville återvända dit och kunde åberopa tungt vägande omständigheter till stöd för denna hans ovilja hade rätt till asyl i Sverige. 8 kap. 1 § utlänningslagen innehöll vidare ett uttryckligt förbud mot att sända utlänning till ett land där han riskerade att utsättas för bl.a. tortyr. Utlänningsnämndens ställningstagande kunde dessutom ses som ett kringgående av förbudet mot utlämning för politiska brott. I samtliga nu nämnda hänseenden byggde nämndens beslut på felaktig bedömning och felaktig tillämpning av gällande rätt. - Regeringsrätten (1994-07-12, Palm, Berglöf, von Bahr): Mohamed S. har inte visat att det föreligger skäl för resning. Inte heller finns anledning att bevilja allmän rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och om allmän rättshjälp. (fd III 1994-07-05, Sundberg)

*REGI

*INST