RÅ 1994 not 485

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 485. Ansökan av Augusto L. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 4 november 1991 en ansökan från Augusto L. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 14 december 1993 avslog Utlänningsnämnden Augusto L:s överklagande av Invandrarverkets beslut. Invandrarverket avslog därefter den 8 april 1994 och den 27 maj 1994 förnyade ansökningar om uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade Augusto L. om resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle bevilja honom allmän rättshjälp i resningsmålet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för resningsansökningen anförde Augusto L. i huvudsak följande. Han hade till Invandrarverket ingivit en arresteringsorder i original utfärdad av Högsta domstolen i Peru. Av nämnda arresteringsorder framgick att han bl.a. var efterlyst för desertering. För att ytterligare styrka att han var efterlyst åberopades ett intyg från militärdomstolen i Peru, utfärdat den 13 april 1994 varav framgick att efterlysningen var utfärdad den 29 april 1991. Vidare åberopades en handling från "motsvarigheten till Perus Säpo". Nämnda handlingar hade inte funnits tillgängliga vid Utlänningsnämndens prövning av hans ärende. Hade Utlänningsnämnden haft tillgång till desamma var det uppenbart att hans ansökan skulle ha blivit beviljad. - Regeringsrätten (1994-07-12, Palm, Berglöf, von Bahr): Den utredning som Augusto L. lagt fram i resningsmålet visar inte att avgörandet i utlänningsärendet beträffande honom var behäftat med sådana brister att skäl för resning kan anses föreligga. - Skäl att bevilja Augusto L. allmän rättshjälp i resningsmålet föreligger inte. - Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd III 1994-07-05, Perttu)

*REGI

*INST