RÅ 1994 not 493

Ansökan av Juan V. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 493. Ansökan av Juan V. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 30 mars 1993 en ansökan från Juan V. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 16 maj 1994 avslog Utlänningsnämnden Juan V:s överklagande av Invandrarverkets beslut. - Juan V. ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle bevilja honom allmän rättshjälp i resningsmålet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för resningsansökningen anförde Juan V. i huvudsak följande. Han ansökte om asyl den 21 september 1990 och gifte sig den 10 mars 1994. Han och hustrun hade varit bekanta och ett par i över ett års tid. De flyttade samman i januari 1994. Genom samboendet och äktenskapet hade de visat att deras förhållande var seriöst och att de planerade en framtid tillsammans i Sverige. Den långa vistelsetiden i Sverige samt anknytningen till en här bosatt person utgjorde tillsammans grund att bevilja honom permanent uppehållstillstånd. En avvisning tedde sig under rådande förhållanden som synnerligen inhuman. Han hade vistats i Sverige snart fyra år. Om han hade ansökt om asyl före den 1 juli 1990 hade han beviljats uppehållstillstånd enligt förordningen 1991:1999. Han hade således oturen att inte komma till Sverige drygt två månader tidigare. Utlänningsnämnden hade tillämpat nämnda förordning alltför restriktivt och ej beaktat helheten i hans fall. Den omständigheten att han dessutom hade en stark anknytning till Sverige genom giftermålet gjorde att Utlänningsnämndens beslut framstår som orimligt och inhumant. - Regeringsrätten (1994-07-27, M. Sjöberg, Björne, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Juan V. anfört innefattar inte grund för resning. - Inte heller föreligger skäl att bevilja Juan V. allmän rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd I 1994-07-20, Perttu)

*REGI

*INST