RÅ 1994 not 494

Ansökan av Mamdouh A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 494. Ansökan av Mamdouh A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 12 januari 1994 att avslå en ansökan av Mamdouh A. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom med stöd av 4 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 9 juni 1994 avslog Utlänningsnämnden Mamdouh A:s överklagande. Nämnden, som delade Invandrarverkets uppfattning beträffande de av Mamdouh A. åberopade politiska skälen, fann inte heller av handlingarna i ärendet framgå att Mamdouh A. stadigvarande sammanbott i minst ett år med den kvinna han åberopat anknytning till eller att paret var sammanboende vid tidpunkten för nämndens beslut. Särskilda skäl att göra undantag från regeln i 2 kap. 5 § andra stycket 3 utlänningslagen fann nämnden därför inte föreligga. Inte heller i övrigt fann nämnden skäl att bevilja uppehållstillstånd. - Mamdouh A. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle bevilja honom allmän rättshjälp i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen anförde Mamdouh A. att Utlänningsnämnden inte beaktat den kompletterande anknytningsutredning som gjorts av Polismyndigheten i Visby. Han ansåg att nämndens beslut uppenbarligen berodde på grovt förbiseende av viktiga omständigheter i ärendet. - Regeringsrätten (1994-07-28, Brink, Lindstam, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Mamdouh A. har inte visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrätten finner inte skäl föreligga att bevilja allmän rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och yrkandet om allmän rättshjälp. (fd I 1994-07-26, Hartzell)

*REGI

*INST