RÅ 1994 not 496

Överklagande av Anders F. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 496. Överklagande av Anders F. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Anders F. begärde hos Finansinspektionen att få ta del av vissa bilagor ang. Sparbanken Sveriges svar till Finansinspektionen. - Finansinspektionen (1994-01-12, Norgren): De handlingar som omfattas av Anders F:s framställning innehåller delvis uppgifter om affärs- eller driftförhållande hos Sparbanken Sverige och Banque Nord Europe vars röjande kan antas leda till att ifrågavarande banker lider skada. Dessutom finns i handlingarna uppgifter om enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden. För nu nämnda uppgifter gäller sekretess enligt 8 kap. 5 § första stycket sekretesslagen. Anders F:s framställning kan därför inte i sin helhet bifallas. - I kammarrätten vidhöll Anders F. sin framställning samt begärde att kammarrätten skulle inhämta Sparbankens medgivande till att hela materialet fick offentliggöras. - Sparbanken Sverige AB uppgav för kammarrätten att det material varom det var fråga innehöll information som med hänsyn till lydelsen i 1 kap. 6 § bankrörelselagen (1987:617) ej kunde offentliggöras. Medgivande till offentliggörande kunde i övrigt ej heller lämnas då materialet innehöll information av affärshemlig karaktär. - Kammarrätten i Stockholm (1994-02-08, Pernold, Avellan-Hultman, Nyquist): Eftersom Sparbanken Sverige AB inte lämnat samtycke har kammarrätten att pröva sekretessfrågan utifrån samma förutsättningar som gällde vid behandlingen i Finansinspektionen. Vid denna prövning finner kammarrätten inte skäl att frångå den bedömning Finansinspektionen har gjort. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Hos Regeringsrätten fullföljde Anders F. sin talan. Han anförde bl.a. följande. Handlingarna innehöll uppgifter som berörde bankdirektören Göran Collert. Det fanns inte anledning anta att uppgifterna i dessa handlingar berörde bankens interna förhållanden med avseende på någon annan än denne. Uppgifterna innehöll således inte uppgifter om Sparbanken Sveriges affärs- eller driftförhållanden och uppgifterna kunde därför inte vara föremål för sekretess enligt 8 kap. 5 § första stycket sekretesslagen. I vart fall kunde det inte antas att Sparbanken Sverige skulle lida skada av att uppgifterna röjs. - Regeringsrätten (1994-07-29, Björne, Brink, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 kap. 5 § första stycket 1 sekretesslagen gäller sekretess i statlig myndighets verksamhet, som består i bl.a. tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs. Enligt samma bestämmelse p. 2 gäller sekretess i samma verksamhet för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser. För sistnämnda uppgifter gäller s.k. absolut sekretess. - En del av det material som inte lämnats ut rör affärs- eller driftförhållanden för Sparbanken Sverige och dess sedan år 1988 helägda dotterbolag i Luxemburg, Banque Nord Europe. Materialet rörande dotterbolaget har av Sparbanken Sverige getts in till Finansinspektionen med anledning av att inspektionen anmodat Sparbanken Sverige att inkomma med redovisning angående viss kreditgivning i dotterbolaget. Regeringsrätten finner att de delar av det angivna materialet som inte lämnats ut omfattas av sekretess enligt 8 kap. 5 § första stycket 1 sekretesslagen. - Övriga delar av det material som inte lämnats ut rör ekonomiska eller personliga förhållanden för personer som trätt i affärsförbindelse eller annan förbindelse med banken. Enligt Regeringsrättens bedömning föreligger sekretess enligt 8 kap. 5 § första stycket 2 för hela det här angivna materialet. - På grund av det anförda kan några ytterligare handlingar inte lämnas ut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd I 1994-07-19, Holmström)

*REGI

*INST