RÅ 1994 not 497

Handlingar hos Telia Mobil AB (förutvarande Televerket Radio)

Not 497. Överklagande av AB NordicTel ang. rätt att ta del av allmän handling. Bolaget begärde hos Televerket Radio att få ta del av Televerket Radios abonnentförteckning utvisande namn och adress på abonnenter av tjänster tillhandahållna inom ramen för GSM, NMT 900, NMT 450, MBS och Minicall. Televerket Radio (1993-06-30, Myrby): Uppgifterna är att anse som allmän handling för vilka sekretess gäller enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen. För abonnentuppgifter som inte införts i telefonkatalogen gäller dessutom sekretess enligt 9 kap. 8 § sekretesslagen. Televerket Radio avslår därför Er begäran att ta del av dessa uppgifter. - Hos kammarrätten vidhöll bolaget sin framställning. - Kammarrätten i Stockholm (1993-10-20, Bergh, Svensson, Jahn): - Televerket Radio har fr.o.m. den 1 juli 1993 ombildats till bolag, Telia Mobiltel AB. I den mån handlingarna finns hos bolaget - utan att de anses i tryckfrihetsrättslig mening förvarade hos myndighet (då närmast arkivmyndighet) - är handlingarna inte längre allmänna. AB NordicTel har då inte någon på tryckfrihetsförordningen grundad rätt att få ta del av dem. Överklagandet kan då inte bifallas. - I den mån handlingarna förvaras hos myndighet är det denna myndighet som i första hand skall pröva frågan om deras utlämnande. - Kammarrätten bifaller inte överklagandet. - Hos Regeringsrätten fullföljde bolaget sin talan. Regeringsrätten (1994-07-29, Björne, Brink, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm) fastställde kammarrättens dom. (fd I 1994-07-26, Klint)

*REGI

*INST