RÅ 1994 not 5

Ansökan av Asim B. m.fl. om resning i mål ang. uppehållstillstånd m.m

Not 5. Ansökan av Asim B. m.fl. om resning i mål ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 19 maj 1993 att avslå en ansökan från Asim B., Vasvije B. och deras tre barn om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 12 november 1993 avslog Utlänningsnämnden familjen B:s överklagande av Invandrarverkets beslut. - Familjen B. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för ansökningen anfördes i huvudsak följande. Utlänningsnämndens beslutsmotivering var bristfällig. Nämnden hade inte behandlat Europarådets rapport den 11 januari 1993 om zigenarna i Europa, ordförandens i Nordiska Zigenarrådet skrivelse till Statens invandrarverk om zigenarnas situation i det forna Jugoslavien och inte heller vad som anfördes i myndighetsbeslut den 18 juli 1990 angående fastighetsförsäljning. Utlänningsnämnden hade genom sin underlåtenhet visat att den inte haft för avsikt att följa andemeningen och grunddragen i Europarådets rapport. - Regeringsrätten (1994-01-11, Björne, Wadell, Werner, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning endast bör komma i fråga när nya och i sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller när de bedömningar i sakligt eller i rättsligt hänseende som gjorts vid prövningen i ordinär ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister. Vad som förekommit hos Regeringsrätten i detta mål visar inte att nu angivna förutsättningar för resning föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1993-12-16, Klint)

*REGI

*INST