RÅ 1994 not 502

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 502. Ansökan om resning av Ion G. m. fl. ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 28 maj 1993 att avslå ansökningar av Ion G. och hans barn Elena och Ciprian om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 6 maj 1994 avslog Utlänningsnämnden överklagande av Invandrarverkets beslut. Statens invandrarverk avslog i beslut den 20 maj 1994 en ny ansökan om uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade sökandena att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt förordna att åtgärder för verkställighet inte fick företas. De yrkade även att Regeringsrätten skulle bevilja allmän rättshjälp i målet. - Till stöd för ansökningen anförde de i huvudsak följande. Utlänningsnämnden hade motiverat sitt avslagsbeslut med att Rumänien betraktades som ett säkert land och att förutsättningar för bifall på deras ansökningar enligt förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden därmed inte förelåg. Utlänningsnämnden hade emellertid tillämpat förordningen på ett felaktigt sätt. Nämnden borde ha beaktat inte enbart om Rumänien var ett säkert land eller inte utan även andra förordningsmotiv vilka hänvisade till barnens situation. - Regeringsrätten (1994-08-19, Wadell, Werner, von Bahr): Sökandena har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Skäl för allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd III 1994-08-17, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST