RÅ 1994 not 503

Fråga om utlämnande av allmän handling eller administrativt ärende? (begäran om terminaluppkoppling)

Not 503. Överklagande av Östgöta Correspondenten ang. rätt att ta del av allmän handling (begäran om terminaluppkoppling). - Östgöta Correspondenten ansökte om tillstånd att med hjälp av persondator bli kopplad till Kammarrättens i Jönköping diarier och dokumentsystem samt läsa vilka ärenden som finns i systemet(en). - Kammarrätten i Jönköping (1994-03-30, Francke): Ansökan är att se som en begäran om utlämnande av uppgifter genom terminaluppkoppling. Reglerna för hur myndigheter skall lämna ut ADB-upptagningar till den som vill ta del av dem är i stort sett desamma som för vanliga handlingar. Den myndighet som förvarar en ADB-upptagning skall enligt 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen göra den tillgänglig på stället i sådan form att den kan läsas. Myndigheten kan välja själv om den vill visa upptagningen på en bildskärm, tillhandahålla en utskrift av den från en radskrivare e.d. Någon skyldighet enligt tryckfrihetsförordningen att lämna ut uppgifter genom terminalkoppling föreligger inte. - Fråga uppkommer härefter om servicebestämmelsen i 15 kap. 4 § sekretesslagen kan anses tillämplig. Kammarrättens register "ADB-rutiner för diarieföring och statistikrapportering" ingår i rättsväsendets informationssystem. I beslut 1977-02-11 meddelade Datainspektionen bl.a. en föreskrift om att ändamålet med registret skall vara diarieföring, statistikrapportering och informationssökning. Föreskriften inrymmer ingen rätt för kammarrätten att lämna ut uppgifter till enskild genom terminalkoppling. Mot bakgrund härav och med hänsyn till att det inte kan åligga kammarrätten att begära ändring hos Datainspektionen av beslutet 1977-02-11 föreligger inte heller någon skyldighet för kammarrätten att enligt 15 kap. 4 § sekretesslagen lämna ut uppgifter till tidningen genom terminaluppkoppling. - Bestämmelsen i 7 kap. 16 § sekretesslagen om förbud att lämna ut personuppgifter i personregister, om det kan antas att utlämnande skulle medföra att uppgiften används för ADB i strid med datalagen, torde inte bli tillämplig i förevarande fall med hänsyn till att tidningen inte haft för avsikt att lägga upp ett eget register utan endast "läsa" vilka ärenden som finns i kammarrättens system. - Mot bakgrund av det anförda avslår kammarrätten Östgöta Correspondentens ansökan om terminaluppkoppling. - Östgöta Correspondenten vidhöll sin ansökan om tillstånd till terminaluppkoppling. - Regeringsrätten (1994-08-22, Palm, Wadell, Bouvin, Berglöf, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande: Kammarrättens beslut innebär inte avslag på en begäran från tidningen att få ta del av handlingar eller förbehåll i samband med utlämnande av allmänna handlingar. Genom beslutet har kammarrätten inte heller avslagit en begäran från enskild att enligt 15 kap. 10 § första stycket sekretesslagen (1980:100) själv använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel som kammarrätten förfogar över för att ta del av upptagning för automatisk databehandling. Talan mot beslutet skall därför inte föras hos Regeringsrätten enligt 15 kap.sekretesslagen. Tidningens begäran om tillstånd att med hjälp av persondator hos tidningen bli kopplad till kammarrättens diarier och dokumentsystem avser i stället ett administrativt ärende hos kammarrätten (jfr RÅ 1985 Bb 162). Kammarrättens beslut i administrativa ärenden av här avsett slag får enligt 39 § kammarrättsinstruktionen (1979:571) överklagas hos Domstolsverket. Överklagandet hos Regeringsrätten skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. - Regeringsrätten överlämnar ärendet till Domstolsverket för handläggning. (fd III 1994-08-09, Holmström)

*REGI

*INST