RÅ 1994 not 504

Fråga om utlämnande av allmän handling eller administrativt ärende? (begäran om terminaluppkoppling)

Not 504. Överklagande av Östgöta Correspondenten ang. rätt att ta del av allmän handling (begäran om terminaluppkoppling). - Östgöta Correspondenten ansökte om tillstånd att med hjälp av persondator koppla sig till Statens kriminaltekniska laboratoriums diarier och dokumentsystem och läsa vilka ärenden som fanns i systemet(en). - Statens kriminaltekniska laboratorium (1994-03-28): Huvuddelen av de dokument som finns lagrade i våra datasystem är sådana som omfattas av sekretess i någon del av förundersökningsarbetet, men i många fall även för tid därefter och av andra skäl. De paragrafer i sekretesslagen som oftast blir tillämpliga är de som handlar om förundersökning, rikets säkerhet och undersökningar för enskilda. Av detta skäl måste vi ta ställning från fall till fall när någon begär att få del av allmänna handlingar. - När det gäller våra diarier så är de integrerade delar av ADB-system som innehåller handlingar av den typ som nämns ovan. Visserligen är systemen konstruerade så att det finns olika behörighetsnivåer, bl.a. för att kunna tillgodose offentlighetsprincipens krav, men vi har medvetet valt att inte ha någon extern koppling till datorerna. I dagens läge finns det nämligen ingen möjlighet att med säkerhet skydda sig mot s.k. hackers om de väl kan få tillträde till datorn. Förutom risken för att information sprids på ett sätt som direkt strider mot sekretesslagen så finns även risken för att information förvanskas eller förstörs. Detta måste förhindras. - Sammantaget gör laboratoriet den bedömningen, att behovet av skydd för den information som finns i datorerna är så starkt att Er ansökan inte kan bifallas. Stöd för detta beslut finns i sekretesslagen 15 kap. 10 §. - Östgöta Correspondenten överklagade. - Kammarrätten i Jönköping (1994-05-09, Hessmark, Ramberg, Hallström): Östgöta Correspondentens ansökan är att se som en begäran att få ta del av allmänna handlingar i Statens kriminaltekniska laboratoriums ADB-system genom terminaluppkoppling. - Enligt 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen skall en allmän handling som får lämnas ut tillhandahållas den som önskar ta del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Enligt 13 § samma kapitel är en myndighet inte skyldig att lämna ut upptagning för automatisk databehandling i annan form än utskrift. Med hänsyn härtill och då fråga inte är om att med stöd av 15 kap. 10 § sekretesslagen använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningen, kan överklagandet inte vinna bifall. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Östgöta Correspondenten fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-08-22, Palm, Wadell, Bouvin, Berglöf, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Statens kriminaltekniska laboratoriums beslut innebär inte avslag på en begäran från tidningen att få ta del av handlingar eller förbehåll i samband med utlämnande av allmänna handlingar. Genom beslutet har laboratoriet inte heller avslagit en begäran från enskild att enligt 15 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100) själv använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel som laboratoriet förfogar över för att ta del av upptagning för automatisk databehandling. Överklagande av beslutet skall därför inte ske hos kammarrätten enligt 15 kap.sekretesslagen. Tidningens begäran om tillstånd att med hjälp av persondator hos tidningen bli kopplad till laboratoriets ADB-system, framför allt diariet, avser i stället ett administrativt ärende (jfr RÅ 1985 Bb 162). Beslut i ett sådant ärende får enligt 15 § förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium överklagas hos Rikspolisstyrelsen. Kammarrätten borde således inte ha prövat tidningens överklagande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom. - Regeringsrätten överlämnar ärendet till Rikspolisstyrelsen för handläggning. (fd III 1994-08-09, Holmström)

*REGI

*INST