RÅ 1994 not 505

Fråga om utlämnande av allmän handling eller administrativt ärende? (begäran om terminaluppkoppling)

Not 505. Överklagande av Östgöta Correspondenten ang. rätt att ta del av allmän handling (begäran om terminaluppkoppling). - Länsarbetsnämnden i Linköping (1994-04-19) avslog en ansökan från Östgöta Correspondenten om att bli inkopplad till nämndens datoriserade system. - Östgöta Correspondenten överklagade. - Kammarrätten i Jönköping (1994-05-16, Hessmark, Ramberg, Hallström) fastställde länsarbetsnämndens beslut. - Östgöta Correspondenten fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-08-22, Palm, Wadell, Bouvin, Berglöf, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsarbetsnämndens beslut innebär inte avslag på en begäran från tidningen att ta få del av handlingar eller förbehåll i samband med utlämnande av allmänna handlingar. Genom beslutet har länsarbetsnämnden inte heller avslagit en begäran från enskild att enligt 15 kap. 10 § första stycket sekretesslagen (1980:100) själv använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel som länsarbetsnämnden förfogar över för att ta del av upptagning för automatisk databehandling. Överklagande av beslutet skall därför inte ske hos kammarrätten enligt 15 kap.sekretesslagen. Tidningens begäran om tillstånd att med hjälp av persondator hos tidningen bli kopplad till länsarbetsnämndens datorsystem avser i stället ett administrativt ärende (jfr RÅ 1985 Bb 162). Beslut i ett sådant ärende får enligt 50 § förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen. Kammarrätten borde således inte ha prövat tidningens överklagande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom. - Regeringsrätten överlämnar ärendet till Arbetsmarknadsstyrelsen för handläggning. (fd III 1994-08-09, Holmström)

*REGI

*INST