Upphävd författning

Förordning (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1139 i lydelse enligt SFS 1999:830
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1986:739) med instruktion för arbetsmarknadsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Arbetsmarknadsverket

1 §  Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och en länsarbetsnämnd i varje län. I länsarbetsnämnderna ingår bl.a. den offentliga arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstituten.

1 a §  Arbetsmarknadsverket skall genom platsförmedling, vägledning, yrkesinriktad rehabilitering och aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder hävda arbetslinjen, verka för en effektiv arbetsmarknad och värna om de svaga gruppernas ställning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsverket skall utforma sin verksamhet utifrån lokala förutsättningar och behov. Arbetsmarknadsverket skall därigenom bidra till att målen om full syssel sättning samt utveckling och framsteg i samhället uppnås. Förordning (1995:1332).

2 §  Arbetsmarknadsverket har de uppgifter som framgår av förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt svarar för frågor om kontantstöd till arbetslösa och om arbetskraft inom totalförsvaret.

2 a §  Enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län fullgör Länsstyrelsen i Gotlands län under tiden den 1 januari 1998-31 december 2002 de uppgifter som ankommer på länsarbetsnämnden och vad som i lag eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden skall under den tiden i stället avse länsstyrelsen.

[S2]Under tiden den 1 januari 1998-den 31 december 2002 tillämpas för Gotlands län inte 1 § första meningen, 3, 12, 27-28, 31, 39-43, 45-48 §§ i denna förordning. Förordning (1997:1290).

AMS

Uppgifter

3 §  AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor och är chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna.

4 §  AMS skall särskilt

 1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom landet,
 2. sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten vid länsarbetsnämnderna samt följa upp och utvärdera resultatet av deras verksamhet,
 3. fördela de ekonomiska och andra resurser som står till förfogande.

4 a §  Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder finns i förordningen (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder. Förordning (1998:583).

4 b § har upphävts genom förordning (1998:583).
4 c § har upphävts genom förordning (1998:583).

5 §  AMS har de totalförsvarsuppgifter som framgår av beredskapsförordningen (1993:242). Förordning (1999:830).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) tillämpas på AMS med undantag av 2-5, 12, 17, 21, 22, 24, 25 och 33-35 §§.

[S2]Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som an- ges i 6-9, 11 och 13 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1995:1332).

AMS ledning

7 §  AMS leds av en styrelse.

[S2]Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören, som är myndighetens chef, samt sex andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas personer med särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden.

8 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Organisation

9 §  Inom AMS finns en rådgivande nämnd, tre delegationer och en personalansvarsnämnd.

[S2]I övrigt bestämmer AMS sin egen organisation. Förordning (1995:1332).

10 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

12 §  Personalansvarsnämnden vid AMS prövar frågor som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för anställda inom Arbetsmarknadsverket. Förordning (1995:1332)

13 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Den rådgivande nämnden

13 a §  Hos AMS finns en rådgivande nämnd för samverkan med representanter för arbetsgivare och arbetstagare i frågor om den offentliga arbetsförmedlingens organisation och verksamhet samt vid utarbetandet av riktlinjer för dess fortsatta utveckling. Förordning (1995:1332).

13 b §  Nämnden består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer. Ledamöterna, förutom ordföranden, skall till lika antal representera arbetsgivare och arbetstagare. Förordning (1995:1332).

Delegationer

Arbetslöshetsförsäkringsdelegationen

14 §  Hos AMS finns en arbetslöshetsförsäkringsdelegation. Den skall följa utvecklingen av det kontanta stödet till arbetslösa och besluta i principiella ärenden om arbetslöshetskassor. Förordning (1997:838).

15 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1332).

Kulturarbetsdelegationen

16 §  Hos AMS finns en kulturarbetsdelegation. Den är rådgivande och skall följa utvecklingen samt överväga åtgärder som kan förbättra förhållandena på kulturarbetsmarknaden. AMS får överlämna åt delegationen att besluta i frågor som rör kulturarbetare.

17 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1332).

YR-delegationen

18 §  Hos AMS finns en delegation för yrkesinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappade (YR-delegationen). Den är rådgivande och skall särskilt följa och stödja utvecklingen av anställningsfrämjande åtgärder för handikappade, verka för en samordning av statliga, kommunala och andra åtgärder för att ta tillvara de handikappades arbetsförmåga samt sprida information om handikappade och deras förhållanden. AMS får överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom delegationens verksamhetsområde

19 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1332).

Ärendenas handläggning

20 §  Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av delegationerna eller personalansvarsnämnden.

[S2]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

[S3]Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden som avses i andra stycket. Detta gäller dock inte föreskrifter. Förordning (1995:1332).

21 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

21 a §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 20 § andra eller tredje stycket inte behöver föredras. Förordning (1995:1332).

[S2]Anställning m. m.

22 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

23 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordföranden i styrelsen. Förordning (1995:1332).

24 §  Ordförande och andra ledamöter i den rådgivande nämnden utses av AMS för en bestämd tid. Andra ledamöter i nämnden än ordföranden utses efter samråd med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

[S2]Ordförande och andra ledamöter i delegationerna utses av AMS för en bestämd tid. Förordning (1995:1332).

Länsarbetsnämnden

Uppgifter

25 §  Länsarbetsnämnden är länsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor.

26 §  Länsarbetsnämnden skall särskilt

 1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i länet, och
 2. enligt AMS föreskrifter hjälpa AMS i dess verksamhet i totalförsvaret.

26 a §  Länsarbetsnämnden skall besluta om stöd från Europeiska socialfonden för enskilda projekt inom ramen för ett fastställt samlat programdokument (SPD) för mål 3.

[S2]För samråd i frågor om genomförandet av programdokumentet skall länsarbetsnämnden inrätta en regional kommitté med företrädare för berörda myndigheter, institutioner, näringslivsorganisationer, arbetsmarknadens parter, kooperativa organisationer och andra intresseorganisationer.

[S3]Beslut om enskilda projekt skall föregås av samråd med regionala kommittén. Förordning (1996:1095).

Verksförordningens tillämpning

27 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på länsarbetsnämnden:

[S2]10 § om myndighetschefens informationsskyldighet,

[S3]14 § om styrelsens beslutförhet,

[S4]18 § om interna föreskrifter,

[S5]23 § om ställföreträdare,

[S6]26 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S7]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S8]29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,

[S9]31 § om myndighetens beslut.

[S10]Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-8 och 11 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1995:1332).

Länsarbetsnämndens ledning

28 §  Länsarbetsnämnden leds av en styrelse.

[S2]Styrelsen består av landshövdingen, som är ordförande, länsarbetsdirektören, som är chef för myndigheten, och högst åtta andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas personer med särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden. Förordning (1998:145).

29 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Organisation

30 §  Länsarbetsnämnden har en delegation. Dessutom bör länsarbetsnämnden ha en arbetsförmedlingsnämnd i varje kommun. Vid länsarbetsnämnden finns också arbetsförmedlingar, arbetsmarknadsinstitut och, vid vissa länsarbetsnämnder efter AMS bestämmande, bl. a. verksamhet med kulturarbetsförmedling och sjöarbetsförmedling.

[S2]Länsarbetsnämnden fastställer den närmare organisationen av den verksamhet som uppdragits åt länsarbetsnämnden. Förordning (1996:884).

Personalföreträdare

31 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på länsarbetsnämnden.

[S2]En personalföreträdare skall ingå i en arbetsförmedlingsnämnd. Denne har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i nämnden. I övrigt gäller personalföreträdarförordningen (1987:1101) i tillämpliga delar.

32 § har upphävts genom förordning (1995:1332).
33 § har upphävts genom förordning (1995:1332).
Samverkan med arbetsgivare och arbetstagare
33-a-§ Länsarbetsnämnden skall då så är lämpligt samråda med och begära in synpunkter från företrädare för arbetsgivare respektive arbetstagare. Förordning (1995:1332).
33 b § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Arbetsförmedlingsnämnden

34 §  En arbetsförmedlingsnämnd är ett samarbetsorgan för att utforma den arbetsmarknadspolitiska verksamheten utifrån lokala förutsättningar och behov. Länsarbetsnämnden skall överlåta åt arbetsförmedlingsnämnden att besluta i frågor som arbetsförmedlingsnämnden lämpligen bör pröva. En sådan överlåtelse skall framför allt avse frågor där ett utökat ansvar för arbetsförmedlingsnämnden påtagligt ökar förutsättningarna för en lokal anpassning av verksamheten. Förordning (1996:884).

35 §  Nämnden består av ordförande och det antal ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I nämnden skall det finnas företrädare för länsarbetsnämnden, för arbetsförmedlingen, för den eller de kommuner som berörs, för det lokala näringslivet och för lokala arbetstagarorganisationer.

[S2]En majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden, skall utses på förslag av den eller de kommuner som berörs. Representanter för lokala arbetstagarorganisationer skall utses på förslag av berörda organisationer.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1996:884).

Delegationen

36 §  Hos länsarbetsnämnden finns en rådgivande delegation för yrkesinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappade.

[S2]Länsarbetsnämnden får överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom delegationens verksamhetsområde.

37 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I delegationen skall det finnas företrädare för arbetsmarknadens parter och handikapporganisationer.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1332).

Arbetsmarknadsinstitut

38 §  I varje län finns ett eller flera arbetsmarknadsinstitut. De har till uppgift att genom vägledning, arbetsprövning, arbetsträning och andra arbetsförberedande åtgärder ge stöd till handikappade och vissa andra arbetssökande som behöver hjälp för att få arbete.

Ärendenas handläggning

39 §  Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av en arbetsförmedlingsnämnd eller av delegationen.

[S2]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till länsarbetsdirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen. Länsarbetsdirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden. Förordning (1995:1332).

40 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1995:1332).

40 a §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 39 § andra stycket inte behöver föredras. Förordning (1995:1332).

41 §  Länsstyrelsen skall underrättas om sammanträdena med länsarbetsnämndens styrelse och om de ärenden som tas upp vid sammanträdena. Chefen för länsstyrelsens planeringsavdelning eller en annan tjänsteman som länsstyrelsen utser har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Anställning m. m.

42 §  Länsarbetsdirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av generaldirektören för AMS.

[S2]Andra anställningar vid länsarbetsnämnden beslutas av myndigheten. Förordning (1995:1332).

[S3]43 §20 Andra styrelseledamöter än landshövdingen och länsarbetsdirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1995:1332).

[S4]44 §21 Ordförande och andra ledamöter i arbetsförmedlingsnämnden och i delegationen utses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid. Förordning (1995:1332).

45 §  En tjänsteman hos länsarbetsnämnden är skyldig att på begäran av länsstyrelsen delta, som föredragande eller på annat sätt, i länsstyrelsens handläggning av ett ärende som har samband med länsarbetsnämndens uppgifter.

Gemensamma bestämmelser

Bisysslor

46 §  Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av AMS även i fråga om den som är länsarbetsdirektör. Förordning (1995:1332).

Övriga bestämmelser

47 §  Inom Arbetsmarknadsverkets område företräder AMS staten vid domstol. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra myndighetens talan. Förordning (1995:1332).

48 §  AMS får lämna skälig ersättning till den som är anställd i Arbetsmarknadsverket för sakskada som har uppstått i tjänsten.

49 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Överklagande

50 a §  Bestämmelsen i 12 § förordningen (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder skall tillämpas i ett ärende som avses i 26 a §. Förordning (1998:583).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen (1986:739) med instruktion för Arbetsmarknadsverket skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1988:1588) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:28) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 17, 19 §§
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1989:336) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 50 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:945) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 30, 37 §§
  Ikraftträder
  1990-11-01

Förordning (1991:895) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ny 1 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1579) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 14, 15, 35, 44 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:919) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 12, 23, 24 §§; nya 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 13 a §
  Ikraftträder
  1992-07-15

Förordning (1992:1046) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 10, 19, 29, 30, 37, 43, 44 §§; nya 33 a,33 b §§, rubr. närmast före 33 a §
  Ikraftträder
  1992-12-01

Förordning (1993:284) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:1332) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  upph. 8, 10, 13, 22, 29, 32, 33, 33 b, 49 §§, rubr. närmast före 8, 13, 29, 32, 33 §§; ändr. 1 a, 6, 7, 9, 12, 13 a, 13 b, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 33 a, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 50 §§, rubr. närmast före 22, 42 §§; nya 21 a, 40 a; omtryck
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:202) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  nya 4 a, 4 b, 4 c, 26 a, 50 a §§
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:884) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsdepartementet

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Omfattning
  ändr. 30, 34, 35 §§
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1996:1095) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 26 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1503) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 4 a, 4 c §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:821) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:838) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1290) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 4 c §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1291) om ändring i förordningen (1997:821) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 4 a § i 1997:821

Förordning (1998:145) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

  Omfattning
  ändr. 28 §
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:583) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
upph. 4 b, 4 c §§; ändr. 4 a, 50 a §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1134) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 50, 51 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:830) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-12-01

Ändring, SFS 1999:1423

Omfattning
upph.