RÅ 1994 not 507

Uppehållstillstånd m.m., felaktig uppgift om delgivning (avslag) / Avslag (uppehållstillstånd m.m., felaktig uppgift om delgivning)

Not 507. Ansökan av Lourdes L. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 2 mars 1994 en ansökan av Lourdes L. om uppehållstillstånd m.m. Hon avvisades enligt 4 kap. 1 § första stycket 1. och 2. utlänningslagen (1989:529). Enligt mottagningsbevis fick hon del av beslutet den 24 mars 1994. Lourdes L. överklagade Invandrarverkets beslut till Utlänningsnämnden. I beslut den 19 april 1994 avvisade Invandrarverket överklagandet med motiveringen att det skett för sent. Utlänningsnämnden avslog i beslut den 1 juli 1994 hennes överklagande av Invandrarverkets avvisningsbeslut. - I ansökningen yrkade

Lourdes L. om resning i det ärende vari Utlänningsnämnden meddelat beslut den 1 juli 1994. Till stöd härför anförde hon genom sitt ombud i huvudsak följande. Enligt de uppgifter Lourdes L. lämnat ombudet vid sammanträde på hans kontor den 29 mars 1994 hade hon blivit delgiven beslutet först måndagen den 28 mars 1994. Med utgångspunkt i de av Lourdes L. lämnade uppgifterna, vilka ombudet satte tilltro till eftersom de lämnats till honom dagen efter det att hon enligt egen uppgift blivit delgiven, hade beslutet överklagats av ombudet. Man kunde inte bortse från möjligheten att polisen på delgivningskvittot felaktigt angivit den 24 i stället för den 28 mars. Ett av Lourdes L:s faster utfärdat intyg åberopas. - Lourdes L. begärde vidare inhibition. - Regeringsrätten (1994-08-23, Björne, Brink, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm): Lourdes L. har inte visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-08-23, Clementz)

*REGI

*INST