RÅ 1994 not 509

Anmälan inom socialtjänsten om dödsfall på elevhem

Not 509. Överklagande av Carl-Johan E. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Socialstyrelsen (1994-03-29) avslog en begäran från Carl- Johan E. om utlämnande av en anmälan om ett dödsfall på ett av Landstinget i Västernorrlands län bedrivet elevhem. - Carl-Johan E. överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (1994-05-30, Bergh, Westling, Hermansson): Enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. - I paragrafens tredje stycke framgår att med socialtjänst jämställs verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). - Kammarrätten gör följande bedömning. - Den efterfrågade handlingen utgör en anmälan om ett dödsfall på ett i landstingets regi drivet hem för boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Anmälan är gjord av distriktschefen vid landstingets omsorgsförvaltning och riktad till Äldre- och handikappenheten vid socialstyrelsen. Anmä1an innefattar förutom en beskrivning av själva händelseförloppet vid dödsfallet detaljerade uppgifter om den avlidnes personliga förhållanden. - Med hänsyn till innehållet i den efterfrågade handlingen samt till att kammarrätten bedömer att en avidentifiering i förevarande fall inte kan anses tillräcklig för att hindra att sambandet mellan de berörda och uppgifterna spåras står det klart bara beträffande vissa delar av handlingen att ett utlämnande kan ske utan sådant men som avses i 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen. Endast i dessa delar kan överklagandet bifallas. - Kammarrätten ändrar med delvis bifall till överklagandet socialstyrelsens beslut så att de uppgifter utlämnas som framgår av bilaga till denna dom (utelämnad här). - Carl-Johan E. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-08-23, Palm, Wadell, Bouvin, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den med Carl-Johan E:s framställning avsedda handlingen utgörs av en den 7 februari 1994 till Socialstyrelsen inkommen anmälan av distriktschefen vid Omsorgs- och sociala verksamheten hos Landstinget i Västernorrlands län om ett dödsfall på ett av landstingets elevhem. - Anmälan innefattar vissa uppgifter om enskilds personliga förhållanden för vilka sekretess gäller eftersom det inte står klar att uppgifterna kan röjas utan sådant men som avses i 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen (1980:100). Emellertid finner Regeringsrätten att sådant men är uteslutet med avseende på ytterligare några uppgifter som underinstanserna inte funnit kunna röjas nämligen uppgifterna i hela stycket 2 i anmälan under rubriken Bakgrund samt de två första raderna i stycket 3. Avsnitten har följande lydelse: - "Mot bakgrund av pojkarnas beteendestörningar har sedan starten personalbemanningen varit totalt 12 personer vilket möjliggjort att det alltid funnits 3 personal i tjänst samtidigt. Nattetid har 2 sovande jourpersonal funnits. - Som föreståndare har en socionom med lång erfarenhet av omsorgsarbete och missanpassade ungdomar tjänstgjort. Övrig". - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och förordnar att uppgifterna i anmälan skall lämnas ut i den omfattning som nyss sagts. (fd III 1994-08-11, Widström)

*REGI

*INST