RÅ 1994 not 511

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 511. Ansökan av Nedzad S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Nedzad S. kom till Sverige från Kosovo i f.d. Jugoslavien den 30 juni 1992. Genom beslut den 9 september 1993 avslog Statens invandrarverk en ansökan av honom om uppehållstillstånd m.m. I samma beslut avvisade verket honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) samt förbjöd honom att under en tid av två år från beslutet återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Utlänningsnämnden avslog i beslut den 18 april 1994 hans överklagande. Samtidigt förbjöds han att under en tid av två år från nämndens beslut återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. - I ansökningen yrkade Nedzad S. att Utlänningsnämndens beslut skulle undanröjas och att de verkställighetsåtgärder som beslutet föranledde inhiberas. Vidare ansökte han om rättshjälp i resningsmålet. Nedzad S. anförde bl.a. följande. Han skulle enligt lag och praxis ha beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning. En anknytningsutredning hade gjorts och redovisas i en promemoria den 8 februari 1994. Den 25 mars 1994 hade en handläggare på förläggningen i Borlänge lämnat uppgifter enligt vilka han inte längre skulle vara sambo med sin flickvän. Förklaringen till de uppgifter som handläggaren lämnat fanns i ett brev den 25 april 1994 från socialsekreteraren Inger K. Nedzad S. och flickvännen hade alltså hela tiden bott tillsammans och gjorde så fortfarande, men sökanden nödgades vara inskriven på förläggningen. Utlänningsnämndens beslut vilade således på felaktig grund och felaktig slutsats. - Regeringsrätten (1994-08-23, Wadell, Werner, von Bahr): De omständigheter Nedzad S. anfört utgör inte skäl att bevilja resning i ärendet. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och ansökningen om allmän rättshjälp. (fd III 1994-08-17, G. Mattsson)

*REGI

*INST