RÅ 1994 not 519

Ansökan av Cristina S. om resning i ärende om uppehållstillstånd

Not 519. Ansökan av Cristina S. om resning i ärende om uppehållstillstånd. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 8 juli 1994 en förnyad ansökan av Cristina S. om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen (1989:529). - Cristina S. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Statens invandrarverk avgjorda ärendet. Hon yrkade också att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas samt att hon skulle beviljas allmän rättshjälp i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen anförde Cristina S. följande. Det fanns särskilda skäl att bifalla hennes ansökan om uppehållstillstånd trots att hon befann sig i Sverige när ansökningen gjordes. Hon kom till Sverige för drygt fyra år sedan. Hennes f.d. make, som var svensk medborgare, misshandlade henne och slängde ut henne hemifrån. Hon hade sammanlevt med sin nuvarande make i drygt två år (sedan den 1 maj 1992). I ansökningen om uppehållstillstånd den 17 juni 1994 åberopades en helt ny omständighet nämligen att hennes make beviljats uppehålls- och arbetstillstånd den 17 juni 1994. Hon hade fått problem med sin psykiska hälsa på grund av hotet att bli utvisad till Rumänien. Hon hade blivit landsförvisad från Rumänien anklagad för regimfientlig politisk verksamhet. Den rumänska ambassaden hade vägrat att utfärda pass för henne eftersom hon tillhörde minoriteten av ungersk härkomst i Transsylvanien. - Invandrarverkets påstående att oaktat Cristina S:s make hade uppehållstillstånd i Sverige detta ej kunde anses som en omständighet som föranledde att tillstånd kunde beviljas så länge hon befann sig i Sverige, eftersom det förelåg ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut rörande henne, var fullständigt felaktigt. Verket ifrågasatte inte att det handlade om en ny omständighet utan åsidosatte helt enkelt denna. Vad som var relevant i nämnda lagrum var just att ansökan fick bifallas om det förelåg en ny omständighet, även om det förelåg ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut. Den rättstillämpning som låg till grund för beslutet i fråga var uppenbart lagstridig. Resning borde därför beviljas och ärendet återförvisas till Invandrarverket. - Regeringsrätten (1994-08-31, Wahlgren, Tottie, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skäl att bevilja resning har inte visats föreligga. - Skäl att bevilja Cristina S. allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och om allmän rättshjälp. (fd II 1994-08-23, Hoffstedt)

*REGI

*INST