RÅ 1994 not 52

Länssjukhus hade ej rätt att överklaga beslut att utlämna sjukhusjournaler / Besvärsrätt (länssjukhus hade ej rätt att överklaga beslut att utlämna sjukhusjournaler)

Not 52. Överklagande av Länssjukhuset i Kalmar ang. rätt att ta del av allmän handling. - Kammarrätten i Jönköping (1993-10-12, Elmin, Hellström, Johansson) fann att vissa delar av sjukhusjournal inte kunde anses vara av så känslig natur att det fanns anledning att vägra vårdnadshavare för barn, fött 1983 att få del av dessa delar. - I

överklagandet yrkade Länssjukhuset i Kalmar att

kammarrättens dom skulle ändras så att inte några uppgifter ur sjukhusjournalen utlämnades. - Regeringsrätten

(1994-02-03, Brink, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som begärt att få ta del av handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att annan än sökanden inte är behörig att föra talan mot beslut enligt vilket allmän handling skall utlämnas. Länssjukhuset i Kalmar har alltså inte rätt att föra talan mot

kammarrättens dom. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avvisar länssjukhusets talan. (fd I

1994-01-13, Perselius)

*REGI

*INST