RÅ 1994 not 520

Ansökan av Mohammad S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 520. Ansökan av Mohammad S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 16 mars 1992 en ansökan av Mohammad S. om uppehållstillstånd m.m. I samma beslut avvisade verket honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529) och förbjöd honom att före visst datum återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 11 augusti 1994 avslog Utlänningsnämnden Mohammad S:s överklagande. - I ansökningen yrkade Mohammad S. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och att verkställigheten av avvisningen skulle inhiberas. - Till stöd för sin talan anförde Mohammad S. i huvudsak att Utlänningsnämnden i beslutsmotiveringen inte beaktat samtliga omständigheter i ärendet och att nämnden inte fullgjort sin utredningsskyldighet. Om så hade skett skulle utgången i ärendet sannolikt ha blivit en annan. Grund för resning förelåg därför. - Regeringsrätten (1994-09-05, Björne, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Mohammad S. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1994-08-30, Sundberg)

*REGI

*INST