RÅ 1994 not 523

Avslag (felaktig handläggning i mål om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring) / Felaktig handläggning i mål om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (avslag)

Not 523. Ansökan av Hannu K. om resning i mål om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 2 mars 1988 att Hannu K. inte kunde tillerkännas ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Försäkringsrätten för Mellansverige avslog genom dom den 23 november 1990 Hannu K:s överklagande. Försäkringsöverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd enligt beslut den 14 juli 1993. - Hannu K. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning och upphäva Försäkringsöverdomstolens beslut. Till stöd för sin ansökan anförde han bl.a. följande. Försäkringsöverdomstolen hade baserat sitt beslut på ett arbetsplatsbesök, som var olagligt. Man hade rätt att ha ombud bl.a. på grund av förvaltningslagen. Trots fullmakter släpptes inte ombudet in i fabriken. Förhållandena vid arbetsplatsbesöket motsvarade inte de förhållanden Hannu K. arbetade under. Fabriken var nedlagd nu och det enda sättet att rekonstruera förhållandena var att förhöra vittnen och det hade Försäkringsöverdomstolen vägrat. Regeringsrätten (1994-09-09, Wahlgren, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Hannu K. anfört utgör inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-08-30, Schön- Engqvist)

*REGI

*INST