RÅ 1994 not 525

Ansökan av Marina Z. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 525. Ansökan av Marina Z. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Marina Z. kom från Ryssland till Sverige den 22 mars 1993. Genom beslut den 16 juni 1993 avslog Statens invandrarverk en ansökan av henne om uppehållstillstånd m.m. I samma beslut utvisade Invandrarverket henne enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) samt förbjöd henne att före den 1 juli 1995 återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Utlänningsnämnden avslog i beslut den 30 juni 1994 hennes överklagande. Samtidigt förbjöds hon att under en tid av två år från nämndens beslut återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. Utlänningsnämnden avslog den 1 augusti 1994 en ny ansökan av Marina Z. om uppehållstillstånd. - Marina Z. ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden den 30 juni 1994 avgjorda ärendet. Hon yrkade att Utlänningsnämndens beslut skulle undanröjas och ärendet återförvisas till Statens invandrarverk samt att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. Hon anförde bl.a. följande. Hon hade, innan ärendet slutligt beretts av Utlänningsnämnden, per post skickat ett brev till sitt ombud och offentliga biträde, ställt till Statens invandrarverk. Av brevet framgick att hon vid sidan av vad hon i övrigt anfört även ville åberopa anknytningsskäl för att få stanna här. De omständigheter som framgick av brevet hade inte vidarebefordrats till den beslutande myndigheten. Av brevet framgick att Marina Z. sedan över ett år sammanbodde med en i riket bosatt irakisk medborgare som vid tidpunkten för sammanboendets inledande hade haft permanent uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige i över ett år. Marina Z. åberopade olika intyg rörande sammanboendet. - Regeringsrätten (1994-09-12, Wahlgren, Tottie, Bouvin): De omständigheter Marina Z. anfört utgjorde inte skäl att bevilja resning i ärendet. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-09-06, G. Mattsson)

*REGI

*INST