RÅ 1994 not 543

Ansökan av Jahirul I. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 543. Ansökan av Jahirul I. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk beslutade den 12 november 1993 att avslå en ansökan av Jahirul I. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529). Av Invandrarverkets beslut framgick bl.a. att Jahirul I. till stöd för sin talan åberopat anknytning till Sverige eftersom han den 9 augusti 1993 ingått äktenskap med en svensk medborgare. Jahirul I. överklagade verkets beslut hos Utlänningsnämnden, som i beslut den 16 mars 1994 avslog överklagandet. Som skäl för sitt beslut anförde nämnden bl.a. att den åberopade anknytningen till Sverige inte uppnått sådan varaktighet att den kunde ligga till grund för uppehållstillstånd medan han befann sig här. Utlänningsnämnden avslog i beslut den 19 augusti 1994 en ny ansökan om uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade Jahirul I. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den 16 mars 1994 avgjorda ärendet samt förordna att åtgärder för verkställighet inte fick företas. - Till stöd för ansökningen anförde Jahirul I. bl.a. följande. Tidigare ingivna handlingar till Invandrarverket och Utlänningsnämnden visade inte att han hade sammanlevt med sin hustru även under tiden december 1992 - augusti 1993. Jahirul I:s tidigare ombud hade felaktigt uppgivit att Jahirul I. under denna tid endast besökt henne trots att denne talat om för ombudet att Jahirul I. sammanlevt med hustrun. Jahirul I. bytte ombud, men inte heller det nya ombudet hade i den förnyade ansökningen om uppehållstillstånd uppgivit det rätta förhållandet. Jahirul I. ansåg således att han på grund av anknytning till hustrun hade rätt till uppehållstillstånd medan han befann sig i Sverige. Han åberopade till stöd för sin talan bl.a. intyg från hyresvärdar. - Regeringsrätten (1994-09-29, Brink, Wadell, Ragnemalm): Jahirul I. har hos såväl Invandrarverket som Utlänningsnämnden lämnat uppgifter om sin anknytning till Sverige. Beskaffenheten av hans anknytning till Sverige har alltså prövats i avvisningsärendet. Den ytterligare utredning Jahirul I. nu åberopar hade han kunnat förebringa vid ärendets handläggning i nämnden. Skäl för resning har därför inte visats föreligga. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd III 1994-09-27, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST