RÅ 1994 not 551

Kommuns besvär över kammarrätts dom om utlämnande av allmän handling avvisades

Not 551. Överklagande av Mjölby kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. - Kammarrätten i Jönköping (1994-06-30) biföll ett yrkande om att Mjölby kommun skulle lämna ut vissa hos kommunens förvarade allmänna handlingar. - Mjölby kommun yrkade att kammarrättens dom skulle upphävas. - Regeringsrätten (1994-10-07, Brink, Wadell, B. Sjöberg, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som begärt att få ta del av en handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att annan än sökanden ej är behörig att föra talan mot beslut som där avses samt att talan ej får föras mot beslut, enligt vilket allmän handling skall utlämnas utan inskränkande förbehåll. Som framgår av Regeringsrättens avgörande RÅ 81 2:18 avser angivna begränsningar i fullföljdsrätten även frågan om handlingen har karaktär av allmän handling. Mjölby kommun äger därför inte rätt att föra talan mot kammarrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Mjölby kommuns talan. (fd III 1994-09-22, Berendt)

*REGI

*INST