RÅ 1994 not 553

Avvisat (ärende om antagande av renhållningsordning angick ej sökanden) / Ärende om antagande av renhållningsordning angick ej sökanden (avvisat) / Ärende om antagande av renhållningsordning angick ej sökanden (resningsansökan avvisades)

Not 553. Överklagande av Birger H. i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen samt ansökan om resning. - Kammarrätten i Stockholm (1993-10-04) avvisade Birger H:s överklagande av Kommunfullmäktiges i Vallentuna kommun beslut att anta renhållningsordning såsom för sent inkommet. - Birger H. överklagade beslutet samt ansökte om resning i det ärende i vilket kommunfullmäktige fattat det överklagade beslutet. - Regeringsrätten (1994-10-10, Dahlman, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Såvitt avser Birger H:s överklagande finner Regeringsrätten ej skäl att meddela prövningstillstånd. Vad därefter angår resningsansökningen finner Regeringsrätten att ärendet om antagande av renhållningsordning inte kan anses ha angått Birger H. på sådant sätt att han har rätt att ansöka om resning i ärendet. Birger H:s ansökan om resning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1994-09-27, G. Mattsson)

*REGI

*INST