RÅ 1995:57

Resning har beviljats i ärende vari kommunstyrelse får anses ha antagit översiktsplan.

Kommunfullmäktige i Salems kommun antog 1990 en fördjupad översiktsplan för Södra Rönninge. Kommunstyrelsen i Salems kommun beslöt den 2 maj 1994, § 91, om en uppdatering av den år 1990 antagna översiktsplanen.

Kammarrätten i Stockholm

L.B. överklagade kommunstyrelsens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas.

Kammarrätten i Stockholm (1994-08-23, Trygve, Fellenius, Tenne, referent): Enligt 10 kap. 6 § kommunallagen skulle överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. - Detta skedde den 10 maj 1994 men överklagandet kom in den 1 augusti 1994 eller således först efter klagotidens utgång. - Kammarrätten prövar inte överklagandet.

L.B. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas.

I andra hand ansökte han om återställande av försutten tid för att överklaga kommunstyrelsens beslut den 2 maj 1994, § 91. Vidare ansökte han om resning i ärendet, vari kommunstyrelsen i Salems kommun beslutat om uppdatering av översiktsplan för Södra Rönninge.

Till stöd för sin talan anförde L.B. bl.a. Han var medlem i Salems kommun och ägare av fast egendom inom Södra Rönninge. Kommunstyrelsen hade genom sitt beslut den 2 maj 1994, § 91, i strid mot bestämmelsen i 4 kap. 11 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, i stället för kommunfullmäktige fattat beslut om ändring i gällande översiktsplan. Även kungörandet av det ogiltiga kommunstyrelsebeslutet på kommunens anslagstavla var en nullitet, som inte kunde anses utgöra utgångspunkt för anförande av kommunalbesvär. L.B., som antagit att ärendet skulle behandlas i kommunfullmäktige, hade i vart fall inte haft anledning att rikta sin uppmärksamhet på kommunstyrelsens verksamhet och hade utan egen förskyllan satts ur stånd att i rätt tid föra talan mot kommunstyrelsens beslut i saken. Eftersom kommunstyrelsen saknat behörighet att över huvud besluta om antagande av ändringar i gällande översiktsplan och dessutom vid sin handläggning åsidosatt bestämmelserna i 4 kap. PBL på ett sätt som måste antas ha inverkat på ärendets utgång, förelåg vidare skäl för resning.

I inhämtat yttrande anförde kommunstyrelsen bl.a.: Kommunfullmäktige antog "Fördjupad översiktsplan för Södra Rönninge" i april 1990. Översiktsplanen skulle utgöra underlag för beslut om utbyggnad av VA och vägar i Rönninge, samt utgöra program för vidare detaljplaneläggning. - Efter 1990 genomgick bostadsmarknaden i Stockholm stora förändringar. Lågkonjunkturen, och det därmed sammanhängande sammanbrottet på fastighetsmarknaden, drabbade byggnadsverksamheten i Stockholmsområdet särskilt hårt. Detta ledde till förskjutningar i den tidsplan för utbyggnad av detaljplaneområden som fanns angiven i översiktsplanen. En ytterligare bidragande orsak härtill var att flera pågående detaljplaner i Södra Rönninge överklagades av de boende inte bara till länsstyrelsen utan även till regeringen.

Kommunstyrelsen gav därför den 15 februari 1993 kommunstyrelsens stab i uppdrag att utföra en uppdatering av översiktsplanen avseende tidsplanen. Eftersom ärendet enbart avsåg en anpassning av tidsplanen till de verkliga förhållandena och inte förändrade de övergripande riktlinjerna, planeringstalen, utbyggnadsordning eller den av fullmäktige antagna plankartan över mark- och vattenanvändning inom planområdet ansåg sig styrelsen, efter samråd med länsstyrelsen, äga rätt att besluta i frågan. Kommunstyrelsen godkände den 2 maj 1994 de föreslagna uppdateringarna beträffande tidsplanen i översiktsplanen.

Regeringsrätten (1995-10-30, Björne, Tottie x), Sjöberg, Lavin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Såvitt avser L.B:s överklagande av kammarrättens beslut att avvisa hans talan finner Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd.

Vad därefter gäller L.B:s ansökan om resning gör Regeringsrätten följande bedömning: I kommunstyrelsens yttrande anges att godkännandet genom beslutet den 2 maj 1994 avsåg uppdatering av tidsplanen i den år 1990 antagna översiktsplanen. Det av kommunstyrelsen ingivna plandokumentet, rubricerat "Översiktsplan för Södra Rönninge, Antagen av kommunstyrelsen Maj 1994", ger vid handen att revideringen av 1990 års plan omfattat bl.a. planeringsförutsättningarna samt att som utgångspunkt för planeringen företrädesvis använts statistiska uppgifter för åren 1992-1994. Det står således klart att kommunstyrelsens beslut avsett ändringar av 1990 års plan. Översiktsplan och ändringar i denna antas emellertid enligt 4 kap. 11 § PBL av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har alltså inte haft befogenhet att fatta beslutet den 2 maj 1994, § 91.

x)Regeringsrådet Tottie deltog ej vid avgörande av frågan om prövningstillstånd.

I målet har inte framkommit annat än att L.B. är medlem i Salems kommun. Frågan är dock om beslutet också angår honom på ett sådant sätt att han kan anses berättigad att ansöka om resning i det ärende vartill beslutet hör. I 1 kap. 3 § första stycket PBL föreskrivs bl.a. att en översiktsplan inte är bindande för myndigheter och enskilda. Härmed avses då en i laga ordning beslutad översiktsplan. Det i målet aktuella beslutet har emellertid meddelats utan något som helst stöd av PBL och kan till sitt innehåll antagas beröra L.B. såsom ägare av en fastighet inom området för översiktsplanen. Med hänsyn härtill bör L.B. tillerkännas rätt att ansöka om resning.

Regeringsrätten finner mot bakgrund av det ovan anförda att sådana synnerliga skäl föreligger som krävs för att bevilja resning.

Vid sådant förhållande föranleder ansökningen om återställande av försutten tid ej vidare yttrande.

Domslut

Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten beviljar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Regeringsrätten beviljar resning och upphäver kommunstyrelsens i Salems kommun beslut den 2 maj 1994, § 91.

Regeringsrätten avskriver ansökningen om återställande av försutten tid.

Föredraget 1995-09-27, föredragande Kovacs, målnummer 5031-1994