RÅ 1994 not 557

Ansökan av Enver A. om resning i mål om körkort

Not 557. Ansökan av Enver A. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom dom den 24 februari 1994 Enver A:s körkort med stöd av 16 § 4 körkortslagen eftersom han enligt godkänt föreläggande av ordningsbot fört personbil mot rött ljus den 18 november 1993. Sedan Enver A. överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Stockholm i dom den 10 mars 1994 hans överklagande. Regeringsrätten beslutade den 24 mars 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Enver A. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i målet och anförde bl.a. att han inte kört mot rött ljus. Till stöd för sin talan hänvisade han till tidigare ingivna handlingar. - Regeringsrätten (1994-10-10, Brink, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrättens och kammarrättens domar grundar sig på ett av Enver A. godkänt föreläggande av ordningsbot. Så länge ordningsföreläggandet står fast föreligger inte skäl för resning i körkortsmålet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-09-27, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST