RÅ 1994 not 565

Frågan om sekretess för patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård

Not 565. Överklagande av Ulf H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Ulf H. begärde hos Barn- och familjepsykologiskt Centrum i Åtvidaberg att få kopior av hans dotters, Elin H., född 1976, patientjournal avseende anteckningar från de tillfällen där han själv omnämns eller varit närvarande vid de samtal som förts. Överläkaren Carl Göran Svedin tillstyrkte att Ulf H. skulle få ta del av anteckningar som förts vid tillfällen då han själv varit närvarande. Svedin avstyrkte däremot att Ulf H. fick ta del av övriga journalanteckningar och överlämnade i enlighet med 16 § andra stycket patientjournallagen den frågan till Socialstyrelsen för prövning. - Socialstyrelsen (1994-03-04, Kvist): Bestämmelser om sekretess för sådan hälso- och sjukvård som drivs i privat regi finns i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. Av förarbetena till bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt inom allmän resp. privat hälso- och sjukvård framgår att de regler som gäller inom särskild hälso- och sjukvård skall beträffande enskilds hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt, tolkas med utgångspunkt från vad som gäller inom den allmänna hälso- och sjukvården (prop. 1980/81:28 s. 22f). - Elin H. har vid samtal med Svedin den 17 februari 1994 motsatt sig att Ulf H. får ta del av anteckningar i hennes journal som rör tillfällen då Ulf H. själv inte varit närvarande. Socialstyrelsen anser med hänsyn till Ulf H:s dotters ålder att man måste fästa stort avseende vid hennes synpunkter och önskemål. Då det får antas att Elin H. skulle lida betydande men om ifrågavarande uppgifter lämnas ut gäller sekretess för uppgifterna. - Socialstyrelsen avslår Er begäran. - Hos kammarrätten yrkade Ulf H. att få ta del av samtliga journalhandlingar från och med februari 1993. - Kammarrätten i Stockholm (1994-05-10, Pernold, Avellan-Hultman, Sandnes): Kammarrätten delar Socialstyrelsens bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet. - Ulf H. fullföljde sin talan. Han anförde bl.a. att han innehade alla handlingar, dvs. från anmälan till polis, samtliga förhörsprotokoll, videokopian från förhör med dottern, till beslut från åklagaren, och att polismyndigheten lämnat ut materialet till honom då den var på det klara med att han aldrig skulle använda detta för att skada sin dotter. - Regeringsrätten (1994-10-17, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Lavin): Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom. (fd I 1994-09-22, Widström)

*REGI

*INST