Prop. 1980/81:28

om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäkringen

Prop. 1980/81: 28 Regeringens proposition "1980/81: 28

om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäkringen;

beslutad den 16 oktober 1980.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN EL—[SABE'I' HOLM

Propositionens huvudsakliga innehåll

[ propositionen läggs fram förslag till vissa följdändringar med anledning av den nya sekretesslag som riksdagen har antagit.

Ändringarna rör hälso- och sjukvården i fråga om vissa regler om skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter. Det föreslås även regler som avser socialvärdens (socialtjänstens) uppgiftslämnande. när det behövs för en rättspsykiatrisk undersökning m. m.

Det föreslås också följdändringar i lagen (1980211) om tillsyn över hälso- oeh sjukvårdspersonalen m. fl. och i lagen (1980: 12) om förtroendcnämndcr inom hälso- och sjukvården. Dessa ändringar rör personalens tystnadsplikt m. m.

Vidare föreslås följdändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring i fråga om uppgiftslämnande från de allmänna försäkringskassorna m. fl.

Slutligen föreslås i fråga om personalens tystnadsplikt en ändring i lagen (1967z940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda.

Bestämmelserna är avsedda att träda i kraft samtidigt som den nya sekretesslagen. den 1 januari 1981.

1 Riksdagen [ 980/8] . [ saml. Nr 28

Prop. l980/81:28

[ Förslag till

(J

Lag om ändring i smittskyddslagen (1968:23l)

Härigenom föreskrivs att 29 & smittskyddslagen ( 1968231) skall ha nedan

angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

29%

Om länsläkare eller läkare som avses i 19% i sin verksamhet enligt denna lag erhållit uppgift som ger anledning antaga att gärning som avses i 26 & eller i (1 kap. 7.5 brotts- balken förövats. äger Iam anmäla detta till åklagare.

Om en länsläkare eller läkare som avses i 19.5 i sin verksamhet enligt denna lag har erhållit uppgifter som ger anledning anta att en gärning som avses i 26,5. eller i 6 kap. 7.5 brottsbalken har förövats. är han skyldig att anmäla detta till äklagare. när det iir påkallat för att förhindra att brottslig/wie” jbrtw'iller.

Har någon vid förundersökning enligt " 23 kap. rättegångsbalken befunnits skäligen misstänkt för brott som avses i 26 &. har åklagaren rätt att på begäran

få uppgift om resultatet av låkarundersökning; som föranstaltats av länsläkare eller läkare som avses i I9 s". Har åtal väckts. har även domstolen

rätt att få sådan uppgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Prop. l980/81z28

2. Förslag till

'_'-J

Lag om ändring i förordningen ( l96lz87) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen)

Härigenom föreskrivs att 45 & förordningen (1961:87) om registrering och mönstring av sjömän (nu"."mstringsft'wrordningen)l skall ha nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse

4

Finner läkare vid undersökning av sjöman. att sjömannen på grund av sitt hälsotillstånd är olämplig att utöva sjömansyrket. bär läkaren göra anmälan därom till sjöfartsver- ket. Sådan anmälan må. om säfinnes lämpligen kunna ske. begränsas att gälla yrkesutövning i viss befattning eller i viss fart.

Föreslagen lydelse

&

Finner en läkare vid undersökning av en sjöman. att sjömannen på grund av sitt hälsotillstånd är olämp- lig att utöva sjömansyrket. .skall läkaren anmäla det till sjöfartsver- ket, En sådan anmälan/är, om det är lämpligt. begränsas att gälla yrkesut- övning i viss befattning eller i viss fart.

Läkaren får med hänsyn till omständigheter/1a i det särskilda fal- let underlåta att göra anmälan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

1 Förordningen omtryckt 197937.

Prop. HSO/81:28 , 4

3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1964-5421 om personundcrsökning i brottmål

Härigenom föreskrivs att i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål1 skall införas en ny paragraf. 8 s. av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen l_l'(l('lS(*

& sf

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 s eller—l s'färsta och tredje styckena .wkretesslagen (1980:l('l()) skall utan hinder av sek- retessen lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som behövs för ett läkarintyg enligt 7 55.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

1 Lagen omtryckt 1973:1214. 3 Förutvarande Blå upphävd genom 1980:19R.

Prop. HSO/81:28

Hänvisningar till S3

  • Prop. 1980/81:28: Avsnitt 6.4

4. Förslag till

'Jl

Lag om ändring i lagen (l966:301) om rättspsykiatrisk undersökningi brottmål

Härigenom föreskrivs att 10.5 lagen (1966301) om rättspsykiatrisk' undersökning i brottmål skall ha nedan angivna lydelse.

Nut-'arandc lydelse föreslagen lydelse

10.5

Polismyndighet skall på begäran av undersökningsläkaren lämna handräckning om misstänkt. sotn är på fri fot. icke ställer sig till förfogan- de för rättspsykiatrisk undersökning som han skall undergå.

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7kap. I s eller 4 s*]ärsta och tredje styckena sekretesslagen (198t).'l()()) skall utan hinder av sek- retessen lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som behövs för en rättspsykiatrisk undersökning eller ett utlåtande från socialstyrelsen enligt denna lag.

Polismyndighet skall på begäran av undersökningslåkaren lämna bi- träde om en misstänkt. som är på fri fot. inte ställer sig till förf(_)gande för en rättspsykiatrisk undersökning som han skall genomgå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Prop. HSO/81:28 (,

5. Förslag till Lag om ändring ilagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.

llärigenom föreskrivs i fråga om lagen (198t1:11)om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersomllen m. fl.

dels att 5. (1. 9. 36 och 43 ååå skall ha nedan angivna lydelse. dels att punkt 4 övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla. dels att i lagen skall införas en ny paragraf. (ia &. av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 ä' Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersormlen skall vinnlägga sig om att ge patienten sakkunnig och omsorgsfull vård. Han skall så långt det är möjligt utforma och genomföra vården i samråd med patienten. Han skall visa patienten omtanke och respekt.

Den som har ansvaret för vården skall. i den mån det inte kan t'tntas motverka ändamålet med vården. se till att patienten får upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behand- lingsmöjligheter som står till buds. Om upplysningarna inte kan lämnas till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till honom.

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte röja något som i arbetet har meddelats honom iförtroende eller obehörigen uppenbara vad han i arbetet har fått veta om någons hälso- tillstånd eller personliga förhållan- den i övrigt. Vad som har sagts nu medför dock ej någon inskriinknin g i den skyldighet att lämna uppgifter som följer av någon (notan för/att-

ning.

Den som har ansvaret för vården skall se till att patienten får upplys- ningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmettulcr som står till buds. Om upplysningarna inte kan lämnas till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till honom. Upplysningar får dock inte lämnas till patienten eller någon anhörig i den mån det fimts hinder för detta i 7 kap. 3 5 eller 6 s*sekretessla- gen (198().'100) eller i () s andra styck- et eller 6 a # denna lag.

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja vad han i sin verksamhet ltar fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga fiiirhållanden. Som obe- hörigt röjande anses inte att någon fullgör ttppgtftssky[dighet som följer av lag eller förordning.

Prop. l980/8l :28

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

livstnadsplikt gäller i förhållande till den vård- eller beht'tndlingsln'ltö- vande själv i fråga om uppgift om hans ht'ilsotillstånd. om det med hän- syn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

I det allmännas verksamhet til/änt- pas i stället hestämmelserna_li sekre- tesslagen (] 9801 00 ).

6 a #

Den som tillhör eller ltar tillhört hälso- och sjukt'tirtls/n'r.sottttlett får inte röja en uppgift från ettskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden:. om det kan antas att fara uppkommer för att den som ltar lämnat uppgiften eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. '

I det allmännas verksamhet tilläm- pas i stä/let bestämt;telserna i sekre- tesslagen (1980: 100).

992

Om rätten att ta del av en journal inorn (len allmänna hälso— och sjukvården finns det särskilda föreskrifter.

En journal inom den enskilda hälso- och sjukvården skall på begä- ran av patienten genast eller så snart som möjligt tillht-ttulahållas honom för läsning eller avskrivning på stäl- let eller i avskrift. ont det kan ske tttan att ändamålet med vården eller behandlingen motverkas eller någons personliga säkerhet sätts i fara.

En journal inom den enskilda hälso— och sjukvården skall på begä- ran av patienten genast eller så snart som möjligt tillhandahållas honom för läsning eller avskrivning på stäl- let eller i avskrift. om ej annat följer av 6 så andra stycket eller 6 a 55 första stycket.

Prop. 198018] :28

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

36%?

Bestämmelserna i 14 s förvalt- nings/agen ('l971:290) om begräns- ningar i rätten att ta del av det som har tillförts ett ärende gäller i till- lämpliga delar i fråga om underrät- telse enligt 29 % första stycket. 31 och 35 åå.

Bestämmelserna i 14 kap. 5 55 sek- retesslagen (1980:100) ' om begräns- ningar i rätten att ta del av det som har tillförts ett ärende gäller i till- lämpliga delar i fråga om underrät- telse enligt 29 & första stycket. 31. och 35 55.

43.5

I fråga om talan mot socialstyrel- sens beslut enligt 1flå gäller i till- lämpliga delar 40 of lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att uthekomtna allmänna hänt"/lingar.

I fråga om talan mot socialstyrel- sens beslut enligt ltlä gäller i till— lämpliga delar 15 kap. 7 # sekretess- lagen (198l):10()).

Har socialstyrelsen avslagit ansökan om förstöring av journal. förs talan hos regeringen genom besvär.

Mot socialstyrelsens beslut sotn innebär bifall till ansökan får talan inte föras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

6. Förslag till Lag om ändring i lagen ( l980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

Härigenom föreskrivs att 3 & lagen ( 19811: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården skall upphijn'a att gälla vid utgången av år 1981).

Prop. l980/8l :28

7. Förslag till Lag om ändring i lagen (.1962z381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att i lagen (19621381) om allmän försäkringl skall införas en ny paragraf. 20 kap. 9 a &. av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lv dels e

21) kap.

() a s

litt allmän försäkringskassa. riks- försäk ringsverket och ettförsäkrings- domstol fär utan hinder av sekretess lämna ut uppgifter om sär/ana ersätt— ningar ät enskilda. som utbetalas enligt lagstiftningen om allmän jör- säkring eller arhetsskadt'_l't'irsäkring eller enligt lagsti/tning om annan jämförbar ekmunnisk förmän för enskilda. under förutsättning att en försäkringsinrill/ning. ett försäk- ringsbolag. en erkänd arbets/(Tishels- kassa eller en arbetsgivare behöver uppgiften för samordning med ersätt- ning däri/rån. Till ett utländskt seei- alförsäkringsorganfär utan ltinder av sekretess lämnas sådana uppgifter om enskilda. som behövs vid tillämp- ningen av en internationell Överens- kmnmelse som Sverige har tillträtt. Dessa bestäntnu'lser gäller även utlämnande av uppgift från varje annan myndighet. på vilken det ankommer att handlägga ärenden enlig! den lagstiftning som avses i första meningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 108].

1 Lagen omtryckt 1977:63l).

Prop. l980/81:28

8. Förslag till

10

Lag om ändring i lagen (.1980:623) om ändring i lagen (1962z381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (19801623) om ändring i lagen (1962381) om allmän försäkring att 18 kap. 5 s och ikral'ttrz'it'landebestäm- melsen skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

'J

Föreslagen lydelse

18 kap.

Allmän försäkringskassa mä ej utan stöd av särskilt lagstat gande bedriva annan verksamhet än som angives i denna lag eller i bestämmelser. sotn utfärdats med stöd av densamma.

1 den män regeringen sit förordnar. är allmän försäkringskassa pliktig att biträda vid handhavandet av annan verksamhet.

Allmän _f'örsäkringskassa skall till- handagä statlig eller kommunal myn- dighet. försäkringsinrättning santt arbetsgivare med _vttranden och upp- lysningar. i den män hinder enligt lag eller författning ej möter samt mera betydande olägenhet ej därigenom uppkonnnerför kassan. Myndighet. som handhar arbetslöshetsft')rsäk- ring. eller lokalt organ som i 1 kap. 2 s sägs mä 0 j av allmän försäkrings- kassa förvägras begärt biträde. Om rält för socialnämnd att av allmän försäkringskassa erhålla uppgifter om ekonomisk hjälp som har lämnats till enskild stadgas i 5 7 :$ socialtjänst- lagen ( ] 080.620 ).

Myndighet, som handhar arbets- löshetsl't'irsäkring. eller lokalt organ sotn i 1 kap. 2 & sägs mä ej av allmän försäkringskassa förvägras begärt biträde.

1 den män regeringen sä föreskriver gäller bestämmelserna om arkiv hos statlig myndighet även arkiv hos allmänna försäkringskassor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lagI träder i kraft. sävitt gäller 18 kap. 5 s*. den ljanuari 1981 oeh iövrigt den 1 januari 1982. Vad som enligt 18 kap. 5 s* andra stycket i dess nu gällande lydelse stadgas om skyldig/tetför allmän _li'irsäkringskas- sa att tillställa swift/registret behövli— ga uppgifter skall . dot'k bestå till utgången av är 1981.

Prop. l980/81:28

9. Förslag till Lag om upphävande av lagen ( l980:203l om ändring i lagen ”967940! angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda

Härigenom föreskrivs att lagen (l9St'lzltl3) om ändring i lagen (l9ö7z94tl) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingssti'irda inte skall träda i kraft.

10. Förslag till Lag om ändring i lagen (1967z940) angående omsorger om vissa psykiskt utVeeklingsstörda

Härigenom föreskrivs att 58 & lagen (19072940) angäende omsorger om vissa psykiskt utt-'eeklingsstörda skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ss sl

Den som är eller varit verksam Den sotn ärellerltarvaritverksam inom den verksamhet för omsorger inom de omsorger om psykiskt om psykiskt utt-'eeklingsstörda som utt-'ecklingssti'trda sotn avses i denna avses i denna lag fär ej obehörigen lag får inte obehörigen röja vad han yppa vad han därvid erfarit om därvid har fått veta om enskilds

enskilds personliga förhällz'mden. personliga förhällanden. Idet allmännas verksamhet til/änt- pas i stället bestämmelserna i sekre- tesslagen (1981): 100)".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

1 Senaste lydelse 1975172-1.

Prop. HSO/81:28 12

Utdrag SOCIALDEPARTEMEN'IFT PRO'l'OKOLl.

vid regeringssammanträde 1980-08—38

Närvarande: statsministern Fälldin. (_)rdl'örande. och statsråden Bohman. Wikström. Dahlgren. Åsling. Söder. Krönmark. Burenstam Linder. Johans- son. Wirten. Holm. Andersson. Boo. Adelsohn. Danell. Petri. Eliasson

Föredragande: statsrådet llolm

Lagrådsremiss om t'öljdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäkringen

1. Inledning

De regler och den praxis som i dag gäller om handlingssekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården samt socialvärden innebär att man gör en jämförelsevis fri bedömning innan en uppgift som annars skyddas av sekretess eller tystnadsplikt lämnas ut till en myndighet. Men genom den nya sekretesslag (198t.l:100) som riksdagen tidigare i är har antagit för det allmännas verksamhet (prop. 1979t'8f):2. Kl) 37. rskr 179) införs regler som pa dessa områden innebär ett ökat skydd för den enskildes integritet. Inom hälso- och sjukvärden samt socialvarden blir det säledes inte längre möjligt att lämna ut en annars sekretesskyddad uppgift till en annan myndighet på grund av någon allmän intresseavvägning.

Den nya sekretesslagen hindrar emellertid inte att en uppgift lämnas från en myndighet till en annan. om uppgiftsskyldigheten följer av en lag eller förordning. Redan i promemorieförslaget till ny sekretesslagtDsJu 1977111) gjordes en genomgäng av de föreskrifter som fanns om skyldighet inom hälso- och sjukvården att lämna uppgifter till myndighet. Förslaget innebar att en särskild lag med sådana uppgiftsskyldigheter skulle utfärdas. Enligt propositionen till ny sekretesslag skulle frågan om detta tas upp i samband med följdlagstiftningen till sekretesslagen.

Den nya sekretesslagen medför en omfattande följdlagstiftning, Riksda- gen har nyligen (prop. 1979/81):8(). KU 45. rskr 269. SFS 1981): 158-257.) antagit ett stort antal lagändringar som i huvudsak gär ut på att hittillsvaramle bestämmelser om tystnadsplikt för offentliga funktionärer skall upphöra att

Prop. 1980/81:28 13

gälla. eftersom enhetliga tystnadspliktsbestätnmelser har införts i den nya sekretesslagen.

Efter samråd med chefen för justitiedcpartementet och med statsrådet Petri. som svarar för sekretesslagstiftningen. förordar jag att de frågor som hänger samman med uppgiftsskyldigheten inom hälso- och sjukvården nu tas upp till behandling. I samband härmed aktualiseras en viss uppgiftsskyldig- het från socialvården och sjukvården som är nödvändig för rättspsykiatrisk undersökning m.m. Vidare behandlas vissa frågor inom den allmänna försäkringen om skyldighet för läkare att utfärda intyg och om utlämnande av uppgifter till och från allmän försäkringskassa. I frågor som berör socialvar- den och den allmänna försäkringen har jag samrått med chefen för socialdepartementet.

Riksdagen antog strax före årsskiftet 1979/80 en ny lag (l98tlzl 1) om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. och en lag (198011!) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården. Dessa lagar trädde i kraft den 1 juli 1980. Lagarna behöver fr.o.m. den 1 januari 1981 anpassas till den nya sekretesslagens bestämmelser. Förslag om detta bör också läggas fram i detta sammanhang.

2 Följdändringar beträffande skyldigheten inom hälso- och sjukvår- den att lämna uppgifter till myndigheter

2.1. Den nya sekretesslagen

När det gäller sekretesslagens närmare utformning och de ("överväganden som har legat till grund för denna häm'isarjag till prop. 1979!8(l:2 och KU 37. Jag skall här endast något mer än jag har gjort i inledningen redogöra sammanfattningsvis för sekretesslagen. främst såvitt den rör hälso- och sjukvården.

Sekretesslagen avser det allmännas verksamhet. En uppgift inom hälso- och sjukvården om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden skall som regel inte få lämnas ut. om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Bestämmelserna avser förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligen eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på annat sätt (sekretess). Sekretessen gäller såväl gentemot enskilda som mot andra myndigheter eller andra självständiga vcrksamhetsgrenar inom samma myndighet.

[vissa fall är dock sekretessen begränsad gentemot andra myndigheter och andra självständiga verksamhetsgrenar inom myndigheten. Sekretessen hindrar således inte att en uppgift lämnas ut om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet (1 kap. 5 $). En uppgift får lämnas till en myndighet utan hinder av sekretess. om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förm'dning (14 kap. 1 s'- andra mening-

Prop. 1980/81:28 14

en). En annars sekretessbelagd uppgift får också lämnas till en myndighet om uppgiften behövs där för förundersökning. rättegång eller rättsligt förfaran- de vid myndigheten mot någon om hans deltagande i verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer (14 kap. zs första stycket första punkten). Vidare får en uppgift lämnas till en myndighet om uppgiften behövs där för en omprövning av ett beslut (samma lagrum andra punkten) eller för tillsyn (tredje punkten). Sekretessen hindrar inte att uppgifter lämnas i muntligt eller skriftligt yttrande av en sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i brottmål (14 kap. 2.5 andra stycket). Anmälan till åklagare eller polis om vissa brott mot den som inte har fyllt aderton år får göras utan hinder av sekretess ( 14 kap. ?. & tredje stycket). Sekretess till skydd för en enskild person gälleri princip inte i förhållande till den enskilde själv och kan oftast helt eller delvis efterges av honom ( 14 kap. 4 s).

1 14 kap. 3 s första stycket sekretesslagen finns en s.k. generalklausul som dock inte är tillämplig inom vare sig hälso- och sjukvården eller socialtjäns- ten. Enligt gcncralklausulen får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet. om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda.

Konsekvensen av dessa sekretessregler blir för den allmänna hälso- och sjukvården att sekretessbelagda uppgifter om en enskild i princip inte kan lämnas till en myndighet. om inte uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Hittills har myndigheterna inom hälso- och sjukvården kunnat göra en jämförelsevis fri bedömning i frågan. om en annars sekretessskyddad uppgift skall lämnas till en annan myndighet.

Till grund för propositionen om ny sckretesslag (prop. 19701802) 'Iåg justitiedepartementets promemoria Ds .lu 197711 1. 1 promemorian föreslogs en långtgående reglering av sekretessen mellan myndigheter. särskilt på hälso- och sjukvi'irdens område. [för att en annars sekretesskyddad uppgift inom hälso- och sjukvården skulle få lämnas till en myndighet med stöd av en föreskrift om uppgiftsskyldighet skulle denna framgå av en särskild lag (8 kap. ] & tredje stycket fjärde punkten). l promemorian gjordes en genomgång av gällande författningsbcstämmelser om anmälningsskyldighet och liknande för medicinalpersonal (Ds .lu 1977le del 2. s. 374 ff). Där angavs i vilka fall uppgiftslämnandet borde ges stöd i den särskilda lagen.

Under rcmissbehandlingen restes invändningar mot den i promemorian föreslagna regleringen av sekretessen mellan myndigheter. l propositions— förslaget fördes heller inte in bestämmelser sotn uteslöt att regeringen föreskrev om informatitmsutbyte mellan myndigheter. Enligt den nya sekretesslagen bryts sålunda sekretessen redan av en i fi:")rcu'dning föreskriven skyldighet att lämna en myndighet uppgifter (14 kap. l 5).

Vad gällde tanken på en särskild lag inom hälso- och sjukvården om skyldighet att lämna en myndighet uppgifter anförde departementschefen i propositicmen (s. 173). att bestämmelsen i 14 kap. 1 s inte hindrade att

'Jl

Prop. HSO/81:28 1

Ilcrtalet regler om uppgiftslämnandet samlades i en särskild lag. llan förordade att en sådan särskild lag utfärdades. särskilt som det därigenom skulle bli lättare för allmänheten att bilda sig en uppfattning om sjukvårds- sekretessens innebörd. Frågan om utformningen av denna lag borde man återkomma till i samband med följdlagstiftningen till sekretesslagen.

2.2 Frågan om en särskild lag om uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården

Uppgiftsskyldigheten inom hälso- och sjukvården finns nu föresk riven i ett tämligen stort antal lagar. förordningar och cirkulär från myndigheter. En genomgång av bestämmelserna som ofta sinsemellan är högst olikartade både till fortn och innehåll visar att tanken på att samla dem i en enda särskild lag möter en rad svårigheter.

Av den nya sekretesslagen följer att ett visst utbyte av uppgifter om patienters hälsotillstånd får äga rum mellan myndigheter oavsett om uppgiftsskyldighet är föreskriven i någon annan lag eller i en förordning. Uppgiftsutbyte mellan sjukvardsinstitutioner i rent vårdsyfte är ett exempel på att det redan av skat'leprt'ivningen enligt 7 kap. 1 & kan följa att en uppgift får lämnas ut (jfr KU 1979/802'37 s. 23). Andra begränsningar i sekretessen har redan angetts. exempelvis ett ttppgiftslänmandc som är nödvändigt för verksamheten. '

Som ett medel att ge allmänheten en uppfattning om sjukvårt'lssekrctes- sens innebi'ird har en särskild lag påtagliga brister genom att den långtifrån kan göras fullständig. Det kan tvärtom hävdas att reglerna blir mindre tillgängliga om vissa delar bryts loss från de ämnesområden där de nu hör hemma. Det är i varje fall svårt att dra gränser för vilka uppgiftsskyldigheter som bör återfinnas i en särskild lag. för att denna skall framstå som meningsfull. Med den utformning som sekretesslagen slutligen har fått är det inte. som i promeinoricförslaget. nt'idvändigt att ttppgiftsskyldigheterna samlas i en särskild lag. Som har framhållits redan bryts enligt 14 kap. 1 & sekretesslagen sekretess också av en ttppgiftsskyldighet som har föreskrivits i en författning. utfärdad av regeringen. Det krävs inte lagfortn eller någon särskild lag. '

I samråd med chefen för _justitietlepartementet och statsrådet Petri har jag därför funnit att en sådan särskild lag som förordades i propositionen med förslag till ny sekretesslag inte bör utfärdas. I stället bör de ändringar och tillägg som med hänsyn till sekretesslagen behövs i reglerna om uppgifts- skyldighet göras i första hand i gällande författningar.

Prop. 1980/81:28 16

2.3. Författningsändringar

Till en början vill jag understryka att avsikten med de ändringar som kan komma i fråga inte är att nämnvärt förändra omfånget av uppgiftslämnandet inom hälso- och sjukvården. I stället gäller det att tekniskt se över föreskrifterna om uppgiftsskyldighet nred hänsyn till den nya sekretesslagens utformning. Det gäller att i första hand anpassa föreskrifterna till 14 kap. 1 5 andra meningen sekretesslagen i två avseenden. Om en uppgift som annars skyddas av sekretess skall få lämnas med stöd av nämnda lagrum. måste det finnas en skyldighet att lämna uppgiften. Det räcker inte med en regel om att man har rätt att lämna ut den. Vidare skall skyldigheten följa av lag eller förordning. Det är inte tillräckligt med endast en föreskrift utfärdad av myndighet.

1 den mån skyldigheten att lämna en uppgift redan följer av lag eller förordning finns det enligt min mening inte skäl att nu ändra föreskrifter- na.

En uppgiftsskyldighet som bryter sekretess kan följa av lag eller förordning även om den närmare avgränsas i en myndighets föreskrift. Det räcker med att det av lagen eller ft'örordningen framgår att uppgiftsskyldigheten föreligger. om den där har angivits tillräckligt konkret. Bestämmelsen i lagen eller förordningen kan ta sikte på utlämnande av uppgifter av speciellt slag. gälla viss myndighets rätt att få del av uppgifter i allmänhet eller avse skyldighet för viss myndighet att lämna andra myndigheter information (se prop. 1979/8022 s. 322 .

Jag kommer i det följande huvudsakligen att inskränka mig till områden där författningsåtgårder nu bedöms vara påkallade.

2.3.1. Smittskyddslagstifmingen

Enligt smittskyddslagen ( 1968:231) och smittskyddskungörelsen (1968234) skall underrättelser till skilda myndigheter lämnas i fråga om smittsamma sjukdomar. 1 lagen och kungörelsen finns utförligt reglerat vilka sjukdomar som avses. Socialstyrelsen kan dessutom enligt 22 & smittskydds- kurrgörelsen för begränsad tid föreskriva anmälningsplikt för annan smittsam sjukdom. Något ytterligare stöd i lag eller fi.")rordning behövs inte med hänsyn till den nya sekretesslagen.

För att sekretessen skall få brytas förutsätts att det föreligger en skyldighet att göra anmälan. En föreskrift om möjlighet att göra anmälan begränsar inte sekretessen enligt sekretesslagen. Enligt nuvarande 295 smittskyddslagen får länsläkare eller viss läkare i dennes ställe anmäla till åklagare. om han i sin verksamhet enligt smittskyddslagen har fått en uppgift som ger anledning att anta att en gärning enligt 26 ;" lagen eller 6 kap. 7 & brottsbalken har blivit förövad. Det gäller gärningen att utsätta annan person för fara att bli smittad av venerisk sjukdom resp. koppleri och främjande av otukt.

Prop. l980/81:28 17

Någon skyldighet finns alltså inte i bestämmelsens nuvarande utfornrrring. Föreskriften bör enligt min mening utformas som en skyldighet för läkaren att göra anmälan. Det bör dock inte komma i fråga att införa en förbehållslös skyldighet för läkare att anmäla brott av detta slag till åklagare. Med hittillsvarande sekretess- och tystnadspliktslagstiftning och med den praxis som har utbildats har det varit möjligt för läkaren att göra en intresseavväg- ning i frågan om han skall anmäla brottet eller inte. Jag anser att denna fråga även i fortsättningen bör kunna bli föremål för en bedömning av läkaren. Sckretesslagens regler omöjliggör dock en intresseavvägning som den hittillsvarande inom sjukvården. Jag förordar att 295 smittskyddslagen ändras så att läkaren blir skyldig att göra anmälan när det är påkallat för att förhindra att brottsligheten fortsätter.

2.3.2. Anmälan till körkorrsmyndighet m.fl.

Körkortsförordningen (19771722) förutsätter att vissa sjukdomstillstånd hos förare av motorfordon. luftfartyg m.m. anmäls till länsstyrelsen resp. luftfartsverket. Anmälningen skall av länsstyrelsen föras in i körkortsregist- ret (91 å).

Socialstyrelsen har i cirkulär (MF 1975z81) förcskrivit att en läkare som hos en körkartsinne/mvare eller förmodad körkortsinnehavare iakttar en sjukdom eller defekt, som kan an tas innebära en trafikrisk. bör anmäla detta till länsläkaren. Denne har att rapportera till länsstyrelsen.

lcirkttlär (MF 1975182) har läkare ålagts skyldighet att på motsvarande sätt anmäla när hälsotillståndet hos en innehavare av qulfartscertifikar kan antas utgöra en tlygsäkerhetsrisk. Länsläkarcn skall då rapportera till luftfartsver- ket.

Detta uppgiftslämnande har f.n. inte sådant stöd i lag eller förordning att det enligt 14 kap. 1 äandra meningen sekretesslagen får fullgöras utan hinder av sekretess. Den förstnämnda regeln är inte heller utformad som en skyldighet.

Regeringen kan med stöd av bemyndigandet i 39" lagen ( 1980:11 ) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. meddela föreskrifter i förordning som ålägger även personal i enskild tjänst att lämna sådana uppgifter som avses här. Jag kommer att ta kontakt med chefen för kommunikationsdepartementet i frågan om nämnda föreskrifter skall ges någon motsvarighet i förordning. En eventuell uppgiftsskyldighet i förord— ning bör kunna utformas så att det i första hand ankommer på läkaren att avgöra när en anmälan är motiverad. Avsikten bör inte vara att ålägga läkarna en ökad anmälningsskyldighet.

Enligt 45 & mönstringsförordningen (19olz87). bör en läkare anmäla till sjöfartsverket. om han vid en undersökning av en sjöman finner att denne på grund av hälsotillståndet är olämplig att utöva sjömansyrket. Jag föreslår med hänsyn till sekretessreglerna att paragrafen omarbetas så att anmälan

Prop. l980/81z28 18

skall göras. Förordningen är riksdagsbunden. Ändringen framgår av lagförslag i förevarande ärende. och jag återkommer i specialmotiveringen till innebörden av ändringen.

Enligt socialstyrelsens cirkulär SoS FS(M) 197631 skall anmälan göras till polisen, om en patient. som är intagen på sjukhus för vård av psykisk sjukdom och som innehar eller kan tänkas inneha skjutvapen, kan antas inte böra betros härmed. Denna anmälningsskyldighet har f.n. inget direkt stöd i lag eller förordning.

I denna fråga vill jag säga följande. Redan av 15 & sjukvårdskungörelsen (1972676) framgår en skyldighet för ("överläkaren att göra anmälan till myndighet när en farlig patient lämnar eller skall lämna sjukhuset. Den skyldigheten liggeri linje med plikten att anmäla när en psykiskt sjuk inte bör ha skjutvapen. Anmälningsplikten om vapeninnhehav har behandlats i justitiedepartementets promemoria (Ds Ju l979:l7 s. 61-62) om ändringar i vapenlagstiftningen. Jag har för avsikt att ta kontakt med chefen för justitiedepartementet i frågan huruvida förevarande skyldighet att göra anmälan bör ges stöd i förordning så att den kan fullgöras utan hinder av sekretess.

2.3.3. Uppgifter från sjukvården och .s'acialvåra'en till ("I läkare som hur förord/mis att göra en rt'itrspsykialrisk undersökning m.m.

Enligt hittillsvarande sekretess- och tystnadspliktslagstiftning har det — som jag har nämnt redan —- varit möjligt att lämna en myndighet uppgifter från sjukvården och från socialvården efter en jämförelsevis fri bedömning från fall till fall. Man har på det sättet kunnat lämna uppgifter som har behövts för en rättspsykiatrisk undersökning eller för ett intyg enligt 7 & lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål. I den nya sekretesslagen regleras sekretessen inom socialvården * eller socialtjänsten som socialvär— den kallas i den nya socialtjänstlagcn (1980:620) på i princip samma sätt som inom hälso- och sjukvården. Eftersom den s.k. generalklausulen i l4 kap. 3 & inte skall gälla inom dessa områden. är det nödvändigt att med föreskrifter om uppgiftsskyldighet reglera i vad mån sekretesskyddade uppgifter därifrån kan tas i anspråk för dessa ändamål. om man vill behålla de nuvarande möjligheterna att inhämta uppgifter. För detta fordras ändringari lagen (1966:3()l ) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål och i lagen om personundersökning i brottmål.

När det gäller sjukvårdens skyldighet att lämna uppgifter för de ändamål som har nämnts nu kunde det ifrågasättas om den inte borde begränsas så att uppgifter som har lämnats av den enskilde i förtroende vid frivillig vård inte fick lämnas ut vid undersökningar i anledning av inte alltför allvarlig brottslighet. Ett sätt vore att begränsa uppgiftslämnandet på samma sätt som vittnesplikten för läkare har begränsats i rättegångsbalken . Sådana tankar framfördes i promemorieförslaget till en ny sekretesslag.

Prop. HSO/81:28 19

En sådan begränsning kan emellertid inte anses vare sig behövlig eller lämplig. Ändamålet är här nämligen inte - som när det gäller bevisning enligt reglerna i rättegångsbalken att övertyga den enskilde om brott eller fria honom. Undersökningen syftar oftast till att skapa klarhet i påföljdsfrågan. någon gång till att underlätta en bedömning av uppsåtct vid brott. När väl en läkz'trundersökning har beslutats är det av stor vikt. inte minst för den enskilde själv. att läkaren får en så fullständig bild som möjligt av honom. Intresset av att läkaren får inhämta uppgifter utan en sådan begränsning bör därför ha företräde framför intresset av att i de här aktuella situationerna skydda den enskilde från något eventuellt men. Den som skall göra en undersökning bör således ges rätt att inhämta uppgifter som behövs från myndigheter utan hinder av den särskilda sekretessen inom sjukvården och socialtjänsten.

.Jag föreslår därför att en särskild bestämmelse tas in i personundersök- ningslagen som ålägger de myndigheter inom sjuk 'ården och socialtjänsten som inte enligt generalklausulen i 14 kap. $& sekretesslagen kan lämna ut annars sekretesskyddacle uppgifter en skyldighet att lämna uppgifter om en misstänkt som behövs för ett läkarutlåtamle enligt 7 5 i lagen. En motsvarande regel om uppgiftsskyldighet bör föras in i lagen om rättspsy- kiatrisk undersökning i brottmål. Den kommunala familjcrådgivningen med dess särskilda förtroendesekretess bör dock undantas.

Uppgifter behövs även från andra myndigheter. t.ex. kriminalvården. Det får förutsättas att uppgifter därifrån kan lämnas som hittills med tillämpning av generalklausulen.

2.3.4. Uppgt'fter till allmän försäkringskassa m.fl.

Enligt bestämmelser i 20 kap. 9 & lagen (19622381) om allmän försäkring och 8 kap. 7 s" lagen (1976:38()) om arbetsskadeförsäkring åligger det statliga och kommunala myndigheter att till försäkringsdomstolar. riksförsäkrings- verket. allmänna försäkringskassor m.fl. lämna uppgifter om namngivna personer rörande förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av nämnda lagar. Dessa bestämmelser har också gjorts tillämpliga vid prövning av ersättning enligt närslutande författningar. t.ex. lagen (l977z265) om statligt personskadeskydd.

Som har nämnts redan införs genom sekretesslagen uttryckliga regler om sekretess mellan myndigheter. Från sjukvården får i princip lämnas ut en uppgift endast när det står klart att det inte förorsakar den enskilde något men. En uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning bryter dock sekretessen så att uppgift skall lämnas till myndighet utan hinder av sekretess. Genom den sistnämnda regeln kan förevarande bestämmelser om uppgiftslämnande möjligen anses få en annan betydelse än tidigare. Jag tar därför upp frågan om sekretessen vid uppgiftslämnandet från hälso- och sjukvården till försäkringskassorna och riksförsäkringsverket.

Prop. l980/8l :28 31)

Denna fråga har varit aktuell i riksdagen (rskr 1978/79157) med anledning av motioner om skyldighet att utfärda läkarintyg.

Socialutskottet konstaterade i sitt betänkande (SoU HHS/79:19). efter att ha hört bl.a. riksförsäkringsverket. socialstyrelsen. landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund. att en generell regel om rätt för kassorna att själva skaffa läkarintyg rörande patienter— någon sådan regel finns inte f.n. kunde komma i konflikt med principer om skydd för patientens personliga integritet och om sekretess för de uppgifter han har lämnat till den behandlande läkaren. En sådan regel skulle innebära en mycket stark begränsning av sekretesskyddet för de uppgifter som patienten har lämnat till läkaren. Det kunde inte uteslutas att den i vissa fall skulle kunna avhålla en patient från att lämna alla relevanta uppgifter till den behandlande läkaren. Det var enligt utskottet viktigt att slå vakt om den förtroliga relationen mellan läkare och patient och inte urholka skyddet för denna annat än då tungt vägande skäl talar för att andra hänsyn skall få väga över. Riksdagen följde utskottet.

Jag delar den uppfattning som kom till uttryck vid riksdagens behandling av nämnda frågor att en generell skyldighet för läkare att tillhandahålla försäkringskassor m.fl. uppgifter rörande patienter strider mot de grundläg- gande principerna om patientens rätt till ett starkt skydd för sin personliga integritet i kontakterna med-hälso- och sjukvården.

Samtidigt är det som utskottet även k(_,—nstt'tterade viktigt att försäkringskassorna och övriga organ inom den allmänna försäkringen får tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av enskilda ärenden. Att en försäkringskassa med hänvisning till exempelvis integritets- skäl förvägras ta del av vissa uppgifter får enligt min mening inte leda till att den enskilde erhåller en ersättning som han inte har rätt till eller förvägras en ersättning han har rätt till.

Det problem som ligger i avvägningen mellan dessa motstridiga intressen bör i allmänhet kunna undvikas. Ibland kan uppgifterna vara så okontro- versiella att de därför kan lämnas ut utan att fifirorsaka patienten något men. Om den bedömningen inte kan göras är det oftast möjligt att inhämta den enskildes samtycke.

Det kan emellertid också förekomma fall då den enskilde motsätter sig att läkaren länmar ut närmare uppgifter om hans tillstånd och om orsakerna till sjukdom m.m. En anledning till att den enskilde motsätter sig ett uppgiftslämnande kan givetvis vara att uppgifterna är av den arten att de skulle kunna medföra att han går miste om ersättning. Skillet till att den enskilde motsätter sig kan emellertid också helt enkelt vara att han med hänsyn till uppgifternas ömtåliga karaktär och sin egen integritet är angelägen om att de inte lämnas ut.

Jag vill då erinra om att de inhämtade uppgifterna åtnjuter sekretesskydd även hos försäkringskassorna och andra myndigheter. Den myndighetsutöv- ning för vilken uppgifterna skall ligga till grund har till syfte att tillförsäkra de

Prop. l980/81:28 21

enskilda ett ekonomiskt skydd. Om försäkringskassorna vore helt beroende av den enskildes samtycke till uppgiftsinhäm tande. skulle deras verksamhet i praktiken bli mycket svår.

Jag föreslår därför att de regler om uppgiftslämnande som nu finns skall bestå även i fortsättningen. Jag vill emellertid med hänvisning till principerna i den nya sekretesslagen anföra följande. Av hänsyn till den enskildes integritet bör hans samtycke inhämtas när uppgifter om honom rekvireras. åtminstone om det är fråga om att inhämta sjukjournaler eller uppgifter av känslig natur. Om den enskilde motsätter sig att vissa uppgifter hämtas in är det särskilt viktigt att överväga om uppgifterna kan antas vara nödvändiga. Ett mer slentrianmässigt uppgiftsinhämtande måste undvikas. En framstäl- lan till sjukvården om att få uppgifter bör i förekommande fall innehålla preciseringar. exempelvis om vilken tidsperiod som är av intresse eller frågor avseende vissa sjukdomstillstånd el. dyl.

Av socialutskottets betänkande framgår att det f.n. inte finns någon allmän skyldighet för läkare att på den enskildes begäran utfärda läkarintyg. Däremot finns det bestämmelser om en begränsad skyldighet för vissa grupper av läkare i allmän tjänst i olika författningar och i avtal. Jag delar utskottets bedömning att en allmän översyn av dessa regler bör ske och avser att inom kort ta initiativ till att en sådan översyn kommer till stånd. [ det sammanhanget bör särskilt belysas de praktiska konsekvenserna för sjuk— vården av en lagstadgad allmän skyldighet för läkare i såväl allmän som enskild tjänst att utfärda läkarintyg på den enskildes begäran.

3 Följdändringar i lagen (l980:1.l) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. och i lagen (l980:12J om förtroendenämn- der inom hälso- och sjukvården

Den nya sekretesslagstiftningen påkallar följdz'indringar även i lagen om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. och lagen om förtroendenänmder inom hälso- och sjukvården. Dessa båda lagar trädde i kraft den 1 juli 1980.

De inom hälso- och sjukvården centrala tystnadspliktsbestämmelserna finns i dag i 6 s tillsynslagen. Bestämmelserna där riktar sig både till offentliga funktionärer och till enskilda. De som omfattas av bestämmelserna har en i princip ovillkorlig tystnadsplikt angående vad som har meddelats i förtroende i verksamheten. I övrigt gäller en skyldighet att inte obehörigen uppenbara vad som har erfarits om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållzmden i övrigt.

Den nya sekretesslagstiftningen bygger på principen att bestämmmelser om tystnadsplikt för offentliga funktionärer bara skall finnas i sekretesslagen (1980: 100). Följaktligen innehåller denna lag föreskrifter om sekretess inom den hälso— och sjukvård som bedrivs genom det allmänna. Föreskrifterna om

Prop. 1980/8lz28 22

tystnadsplikt i 6 & tillsynslagen måste således ändras så att de i fortsättningen kommer att avse endast hälso- och sjukvårdspersonal i enskild verksamhet. Vidare bör föreskrifterna om tystnadsplikt i tillsynslagen anpassas till sekretesslagens motsvarande föreskrifter. Målsättningen bör därvid vara att tystnadsplikten i princip skall vara densamma för hälso- och sjukvårdsper- sonalen, vare sig det är fråga om allmän eller enskild verksamhet (jfr prop. 1979/80:'2 del A. 5. 167).

Bestämmelser om tystnadsplikt för hälso- och sjukvårdspersonalen i allmän verksamhet finns i första hand i 7 kap. 1-3 så sekretesslagen. Regleringen i sekretesslagen innebär samman fattningsvis att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden. om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller hans närstående lider men. Sekretessen gäller i förhållande till såväl enskilda som i förhållande till andra myndigheter och andra självstän- diga verksamhetsgrenar inom en myndighet. I vilka fall uppgifter kan lämnas ut måste alltså avgöras efter en skadeprövning från fall till fall. Det står klart att skaderckvisitet medger att en uppgift lämnas från en läkare till en annan eller från en sjukvårdsinrättning till en annan. om uppgiften behövs i rent vårdsyfte. Visst utrymme finns också att lämna uppgifter till en annan vårdsektori syfte att bistå en patient. Däremot bör det inte komma i fråga att lämna ut uppgifter till en läkare som begär att få dem för att fullgöra ett uppdrag som han har fått från någon annan än patienten själv. Sekretessen gäller givetvis i princip också gentemot patientens anhöriga. I fråga om den närmare innebörden av skadeprövningcn hänvisas till prop. 1979/8012.

I sekretesslagen har alltså inte införts någon i princip absolut sekretess för en enskilds personliga förhållanden inom hälso- och sjukvården. Ett väsentligt skäl härtill är att det inte är ovanligt att omständigheterna kring en enskilds kontakter med sjukvården är sådana att den enskilde knappast har något intresse av att dölja vad som sammanhänger med kontakten. Utrymme måste t.ex. finnas att i skiftande lägen kunna lämna upplysningar till anhöriga om en patient och dennes tillstånd. Sjukvårdspersonalen måste också ha vissa möjligheter att ta kontakt med andra myndigheter i syfte att hjälpa en patient som inte är i stånd att själv bevaka sina intressen. En regel om absolut sekretess skulle formellt förhindra kontakter av detta slag (jfr prop. 1979/8012 del A. s. 163).

Vid utformningen av tystnadspliktsbeståmmelserna för enskilda inom hälso— och sjukvården bör det som jag tidigare har sagt vara en strävan att ge bestämmelserna i huvudsak samma innehåll som motsvarande bestämmelser i sekretesslagen. [ sekretesslagen används ett skaderckvisit för att ange sekretessens begränsning. varjämte det finns ett antal regler om ytterligare begränsningar i sekretessen. Jag anser dock inte att metoden med ett skaderekvisit är ändamålsenligi detta sammanhang. De detaljerade reglerna i sekretesslagen för det allmännas verksamhet svarar mot den grundläggande offentlighetsprincipen inom detta område. För enskilda finns ingen motsva-

lx) '.»)

Prop. BSO/81:28 rande principiell skyldighet att hålla uppgifter tillgängliga.

Metoden med ett skaderekvisit har f. ö. avvisats i regeringens proposition om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen (prop. 1979/80:SO s. 45). Enligt min mening kan tystnadsplikten för hälso- och och sjukvårdsperso- nalen i enskild verksamhet lämpligen avgränsas så att personalen inte obehörigen får röja vad den får veta i sin verksamhet. Vid tolkningen av obehörighetsrekvisitet ter det sig naturligt att söka viss ledning i det skaderekvisit som finns i sekretesslagens motsvarande bestämmelser. Härigenom bör man i sak nå en nära överensstämmelse mellan tystnadsplik- ten för offentliga funktionärer och enskilda.

Är tystnadsplikt föreskriven till förmån för en enskild. är det ganska givet att denne själv skall kunna efterge tystnadsplikten. Detta får anses följa av kravet att röjandet skall vara obehörigt. Tystnadsplikten kan alltså efterges genom samtycke av en berörd enskild. Ett samtycke behöver inte vara uttryckligt. Också ett tyst. s. k. presumerat samtycke får godtas.

Något behov av en ovillkorlig tystnadsplikt för uppgifter som har lämnats i förtroende finns enligt min mening inte. om obehörighetsrekvisitet ges den tolkning som jag nu har förordat. De skäl som talade mot en absolut sekretess i sekretesslagen gör sig f. ö. också gällande i detta sammanhang (jfr prop. 1979/80:2 del A. s. 163) och detär olämpligt atti detta avseende göra någon åtskillnad mellan den allmänna och den enskilda sjukvården.

Som i den gällande tystnadspliktsregeln bör det uttryckligen av lagtexten framgå att en uppgiftsskyldighet i en ft'irfattning bryter tystnadsplikten. l överensstämmelse med vad som föreskrivsi 14 kap. 1 åsekretesslagen för det allmännas verksamhet bör lägre författning än förordning inte bryta tystnadsplikt.

Det finns ytterligare två regler som i klarhetcns intresse bör anges uttryckligen i lagtexten. Jag avser dels en regel som motsvarar den i 7 kap. 3 5 sekretesslagen att tystnadsplikt i fråga om en uppgift som rör en enskild person kan gälla även mot den enskilde själv och dels en bcstätnmelse om tystnadsplikt till skydd för den som har lämnat uppgifter om den enskilde. Den sistnämnda regeln finns för det allmännas verksamhet i 7 kap. bä sekretesslagen. När det gäller de närmare motiven för dessa regler hänvisar jag till propositionen med förslag till sekretesslag (s. 177 ff och 186 ff).

Ändringar av främst redaktionell natur bör även göras i bl.a. 9 & tillsynslagen i fråga om en patients rätt att få ta del av sin journal och 5 s i fråga om skyldigheten att ge en patient upplysningar om patientens hälsotillstånd och om vården. Slutligen kan punkt 4i övergångsbestämmel- serna upphöra att gälla. Den avsåg främst tystnadsplikten för hälsovårdsin- spektörer. Dessa faller emellertid in under den nya sekretesslagens regler.

Riksdagen har även antagit en ny lag om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården. som trädde i kraft den 1 juli 1980. I 3 äfinns en bestämmelse om tystnadsplikt för ledamöter och suppleanter i sådana nämnder. Dessa

Prop. 1980/81 :28 24

funktionärer faller in under reglerna i den nya sekretesslagen. som kommer att träda i kraft den 1 januari 1981. Jag föreslår därför att den särskilda tystnadspliktsbestämmelsen i 3 lagen om förtroendenämnder skall upphöra att gälla vid utgången av år 1980.

4 Uppgiftslämnande från allmän försäkringskassa m. H.

I den nya sekretesslagen finns i 7 kap. 7.5 huvudregeln om sekretess i" socialförsäkringsärenden. Sekretess gäller om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om viss uppgift röjs. Sekretessen omfattar uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Bestämmelsen är tillämplig i första hand på de allmänna försäkringskassorna. riksförsäkringsverket och försäkringsdomstolarna. Den gäller dessa myndigheters handläggning av ärenden dels enligt lagen om allmän försäkring och lagen om arbetsskadcförsäkring. dels enligt annan reglering om jämförbar ekonomisk förmån för enskild. [ paragrafen har vidare angetts att sekretess också gäller hos annan myndighet som skall handlägga ärenden enligt den nämnda lagstiftningen. I fråga om de närmare motiven till paragrafen hänvisas till propositionen (prop. 1979/8012. främst s. 189 ff").

Det kan finnas ett legitimt behov av att lämna ut uppgifter till en enskild. även i fall där ett utlämnande kan vara till men i den bemärkelse som avses med bestämmelsen. I 7 kap. 7 & andra stycket sekretesslagen har det därför . föreskrivits att uppgift får lämnas till en enskild utan hinder av sekretess enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäkring. Dessa fall av utlämnande förutsätts bli uttömmande angivna i lag. nämligen i lagen om allmän försäkring. Eftersom de rör sekretessen även hos andra myndigheter än försäkringskassorna. bör de tas in i lagens 20 kap. med allmänna bestämmelser.

Beträffande uppgifter till andra myndigheter behövs det i och för sig inga särskilda föreskrifter. Av 14 kap. 35 sekretesslagen följer nämligen att en myndighet efter en intresseavvägning får lämna sekretessbelagda uppgifter till en annan myndighet. Som har framhållits i propositionen med förslag till sekretesslag m. m. talar emellertid hänsynen till enskildas integritet för att en sådan skönsmässig avvägning inte bör göras i de allmänna försäkringskas- sorna. Frågan om i vilka fall en försäkringskassa skall få lämna sekretess- skyddade uppgifter till andra myndigheter bör regleras särskilt. Jag ämnar senare föreslå regeringen att de nödvändiga föreskrifterna ges i en särskild förordning.

Bestämmelser om upplysningar från försäkringskassa finns redan nu i lagen om allmän försäkring. Den allmänna försäkringskassan skall enligt 18 kap. 5 % tredje stycket tillhandagä myndigheter. försäkringsinrättningar och arbetsgivare med yttranden och upplysningar. om det inte finns hinder mot det enligt lag eller författning eller det uppkommer mer betydande

Prop. l98()/8l:28 ' - 25

olägenhet för kassan. 1 15 kap. 4 och 5 åå den nya sekretesslagen finns bestämmelser om myndigheternas upplysningsskyldighet gentemot allmän- heten och om deras skyldighet att tillhandagå varandra med uppgifter. Det finns då inte längre tillräckliga skäl att ha kvar bestämmelsen i lagen om allmän försäkring.

Av 18 kap. 5 %% tredje stycket återstår därefter föreskriften att en myndighet som handhar arbetslöshetsförsäkring eller ett lokalt organ som sägs i 1 kap. 2 & inte får vägras begärt biträde av den allmänna försi'ikrings- kassan.

I samband med socialtjänstreformen (prop. 1979.f8(l:1 ) har beslutats att det i tredje stycket skall tas in även en hänvisning till 57% i den föreslagna socialtjänstlagen om rätt för socialnämnden att av en allmän försäkringskassa erhålla uppgifter om ekonomisk hjälp som har lämnats till enskild. Eftersom uppgiftslämnande från försäkringskassorna till andra myndigheter förutsätts bli behandlat särskilt i en förordning. bör hänvisningen till 57 & socialtjänst- lagen utgå ur lagen om allmän försäkring. En motsvarande hänvisning kan göras i förordningen.

Ändringarna av 18 kap. Så i samband med socialtjz'instreformen har promulgerats(1981l:623). De träderi kraft den 1 januari 1982. De ändringari lagen om allmän försäkring. som föreslås i förevarande ärende. skall träda i kraft den 1 januari 1981 och bör delas upp i två lagförslag. Orsaken till denna uppdelning är av lagteknisk natur och framgår närmare av specialmotive- ringen. avsnitt 6.6.

5 Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag har anfört nu har det inom socialdepartementet upprättats förslag till

1. lag om ändring i smittskyddslagen(19681231 ).

2. lag om ändring i förordningen (1961 :87) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen).

3. lag om ändring i lagen (1964z54'2) om personundersökning i brott- mål. I

4. lag om ändring i lagen (19662301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål.

5. lag om ändring i lagen (198(_):11) om tillsyn över hälso- och sjukvårds— personalen m.fl..

6. lag om ändring i lagen (1980112) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården.

7. lag om ändring i lagen (19621381) om allmän försäkring.

8. lag om ändring i lagen (198(J:623) om ändring i lagen (1962381) om allmän försäkring.

Förslagen har upprättats i samråd med statsrådet Petri.

Prop. 1980/81:28 26

chefen för kommunikationsdcpartementet beträffande 3. chefen för justitiedeparteinentet beträffande 3 och 4. chefen för socialdepartementet beträffande 7-8.

Förslagen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga.

6 Specialmotivering 6.1 Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen (1968z231)

Som framgår av den allmänna motiveringen är ändringen närmast av teknisk natur. Den hittillsvarande bestämmelsen att läkaren äger anmäla sådan brottslighet som här avses har med hänsyn till 14 kap. 1 & andra meningen sekretesslagen ändrats så att läkaren skall vara skyldig att göra anmälan. Som hittills skall det emellertid i första hand ankomma på läkaren att bedöma om anmälan behöver göras. Det har därför angetts att anmälan skall vara påkallad för att förhindra att brottsligheten fortsätter.

6.2. Förslaget till lag om ändring i förordningen ("1961 :87.) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen)

Som framgår av den allmänna motiveringen är ändringen närmast av teknisk natur. Med hänsyn till utformningen av den nya sekretesslagen, främst 1.4 kap. 1 ä' andra meningen. måste ett sådant uppgiftslämnande som det här är fråga om grundas på en skyldighet att lämna uppgift. Avsikten har emellertid inte varit att tillägga läkaren en ökad anmälningsskyldighet. Skyldigheten att göra anmälan har därför inte gjorts absolut. [ andra stycket har särskilt angetts att läkaren med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet får underlåta att göra anmälan. Det ankommer alltså på läkaren att bedöma om en anmälan skall göras. Vid den bedömningen har naturligtvis den fara eller det men som själva hälsotillståndet kan medföra i sjömannens yrkesutövning stor betydelse. Men redan den omständigheten att en anmälan kan motverka vården eller behandlingen av patienten genom att den inverkar på relationen mellan läkaren och patienten kan vara skäl att underlåta anmälan. Här kan vidare hänvisas till prop. 1978/79119 om hälsoundersökning av sjöfolk. enligt vilken anmälan bör göras framför allt när sjöman lider av allvarlig psykisk sjukdom eller visar tydliga tecken på alkohol- eller narkotikamissbruk.

6.3. Förslagen till lagar om ändring i lagen (1964:542) om personundersök- ning i brottmål och lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål

Det primära motivet för att införa dessa regler har inte varit att skapa förändring i bestående förhållanden inom berörda områden av hälso- och

Prop. HSO/81:28 ' 27

sjukvården samt socialtjänsten. Reglerna. som saknar motsvarighet i gällande rätt såvitt gäller upplysningar till läkare. har i stället blivit nödvändiga som en följd av de nya sekretessreglerna på dessa områden. vilket framgår av de allmänna övervägandena.

Det förutsätts i lagtexten att uppgifterna för att lämnas ut behövs för de angivna ändamålen. I allmänhet måste den utlämnande myndigheten utgå från att begärda uppgifter behövs. Det liggeri sakens natur att uppgifter med stöd av de nu föreslagna reglerna skall lämnas till den som utför undersökningen eller biträder med denna.

Den kommunala familjerådgivningen med dess särskilda förtroendesekre- tess omfattas inte av uppgiftsskyldigheten.

De här ft.")reslagna reglerna utesluter naturligtvis inte att uppgifter inhämtas även från annat håll. om det kan ske med hänsyn bl.a. till sekretessregler eller regler om tystnadsplikt.

I allmän verksamhet som inte omfattas av denna särskilda uppgiftsskyl- dighet skall uppgiftcr lämnas ut om det kan ske med hänsyn till en intresseavvägning enligt- 14 kap. 3.5 sekretesslagen. Det har förutsatts att behövliga uppgifter från t.ex. kriminalvården. arbetsförmedlingen och skolväsendet därigenom blir tillgängliga.

I detta sammanhang har inte upptagits frågor om uppgiftsskyldighet för sjukvården i enskild verksamhet. exempelvis en privatpraktiserande läka- re.

6.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (l980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.

515

Enligt denna paragraf har patienten rätt till information om sitt hälsotill- stånd och den vård som kan ges. llittills har denna rätt begränsats med hänsyn till att informationen inte bör motverka ändamålet med vården.

Genom den nya sekretesslagen införs (7 kap. 3 5) en regel enligt vilken sjukvårdssekretessen i det allmännas verksamhet gäller också i förhållande till patienten själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd. om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom. Vidare föreskrivs genom 7 kap. (åå sekretesslagen sekretess till skydd för en uppgiftslämnare.

Skyldigheten att informera en patient blir genom förevarande ändring begränsad så att den överensstämmer med dessa regler i sekretesslagen och dess motsvarigheter i 6 5 och 6 a så i förevarande lag. Genom denna huvudsakligen redaktionella ändring understryks att det måste föreligga tungt vägande skäl för att en patient skall undanhållas uppgifter om sitt eget hälsotillstånd.

Prop. l980/81228 28

(rä

Denna paragraf har genom tillägget i tredje stycket att i det allmännas verksamhet tillämpas i stället sekretesslagen begränsats till att i fortsättning- en gälla endast hälso- och sjukvårdspersonalen i enskild verksamhet. exempelvis privatpraktiserande läkare.

Liksom i sekretesslagen görs i princip inte någon skillnad mellan uppgift lämnad i förtroende och annan uppgift. Huvudregeln i första stycket innehåller endast den allmänna begränsningen. att uppgift inte får lämnas obehörigen. Som har anförts i den allmänna motiveringen ( avsnitt 3 ) torde en viss ledning vid bestämmelsens tillämpning kunna sökas i de mera utförliga reglerna i sekretesslagen. Uppgiftsskyldighet i lag eller förordning bryter tystnadsplikten i motsats till en skyldighet i lägre författning. En f("frreskrift från myndighet om uppgiftsskyldighet. som inte har stöd i lag eller förordning. bryter således inte tystnadsplikten. Uppgiftslämnande på grund av en fi.")reskrift från en myndighet kan dock vara behörigt på annan grund än en i lag eller förordning föreskriven konkret uppgiftsskyldighet. Som exempel kan nämnas uppgifter till tillsynsmyndighet när uppgiften behövs för tillsynen.

Amira stycket. som har utformats efter mönster av 7 kap. 39' sekretess- lagen. innebär att tystnadsplikt gentemot den enskilde själv får åberopas endast om det föreligger tungt vägande skål.

();-tå

Denna regel motsvarar bestämmelsen i 7 kap. os sekretesslagen och får här betydelse för den enskilda vården. Beträffande de närmare motiven för bestämmelsen kan hänvisas till prop. 1979/802 s. 186 ff.

Även om en regel som den förevarande har störst betydelse inom den allmänna värden. kan det även inom den enskilda hälso- och sjukvården i vissa situationer uppkomma behov av att skydda en uppgiftslämnare. Exempelvis kan en anhörig till en patient ha lämnat uppgifter till en läkare. som har funnit skäl att utfärda ett vårdintyg för patienten enligt lagen (1966293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Sådana uppgifter kan åtminstone delvis vara av det slag att uppgiftslämnaren behöver skyddas enligt denna paragraf.

(ls

Ändringarna i denna paragraf är en följd av den anpassning till sekretesslagen som har gjorts i 5. 6 och 6 a åå. Att en journal innehåller uppgifter som inte får lämnas ut enligt nämnda paragrafer. innebär inte att andra uppgifter i journalen får undanhållas patienten. Att rutinmässigt undanhålla patienten journaluppgifter med stöd av 6 a & är inte tilllåtet. Det måste finnas ett verkligt behov av skydd för uppgiftslämnaren i det enskilda fallet.

Prop. HSO/81:28 29

36 &

Ändringen är av redaktionell natur och en följd av att 14 & förvaltnings- lagen (19711290) har ändrats i samband med den nya sekretesslagstiftning-

en.

43%

Ändringen är av redaktionell natur. 40 b & lagen (1937:249) motsvaras utan ändring i sak av 15 kap. 7 5 den nya sekretesslagen.

Hänvisningar till S6-4

6.5. Förslaget till lag om ändring i lagen 11980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

Här hänvisas till de allmänna övervägandena. avsnitt 3.

6.6. Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring och förslaget till lag om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:3811 om allmän försäkring

Som har nämnts i slutet av avsnitt 4 har ändringarna i lagen om allmän försäkring delats upp på två lagförslag. Anledningen är lagtekniska komplikatitmer som har sin grund i uppskovet med soeialtjänstlagens ikraftträdande till den [januari 1983. Det första (lagförslag 7 i bilagan) innehåller en ny paragraf. 9 a s. i 20 kap. Av det andra förslaget ("lt'tgförslag 8 i bilagan) med ändring i den lagändring som har gjorts genom socialtjz'inst- reformen framgår den nya lydelsen av 18 kap. 5 & fr.o.m. är 1981.

18 kap. 5 5

Som framgår av den allmänna motiveringen har första meningen i tredje stycket fått utgå eftersom den har ersatts av de nya bestämmelserna i 15 kap. 4 och 5 ååå sekretesslagen. Som hittills skall gälla att kassan i möjlig män skall visa tillmötesgående exempelvis om en arbetsgivare påkallar biträde i en angelägenhet som rör hans sociala skyldigheter mot anställda.

1-1änvisningen till 57 å i socialtjänstlagen . som har införts att gälla fr.o.m. den 1 januari 1982. har fått utgå med hänsyn till att regeringen nu förutsätts utfärda en förordning om utlämnande av uppgifter från de allmänna försz'ikringskassorna till andra myndigheter.

Enligt övergångsbestämmelserna till socialtjänstlagen ( 19802620) upphävs lagen om socialregisternär socialtjänstlagenträderi kraft den 1 januari 1982. Genom lagen (1980:623) om ändring i lagen om allmän försäkring har därför riksdagen fr.o.m. är 1982 upphävt den tidigare föreskriften i 18 kap. 55 andra stycket om skyldighet att tillställa soeialregister uppgifter. När nu tredje stycket ändras fr.o.m. år 1981 måste samtidigt föreskriften i andra

Prop. 19811/81 :28 31)

stycket återinföras att gälla under år 1981. Därefter får alltså skyldigheten att tillställa socialregistret uppgifter enligt sista meningen i andra stycket rensas ut ur 18 kap. 5 & genom en ny lagändring.

?.(1 kap. 9 aä

Första stycket reglerar uppgiftslämnande till enskilda. 1 de angivna fallen inskränks den sekretess som kommer att gälla enligt 7 kap. 7 & första stycket sekretesslagen. Detta gäller inte bara beträffande ärenden enligt lagen om allmän försäkring utan även i fråga om annan lagstiftning som nämns i 7 kap. 7 ä första stycket sekretesslagen. Bestämmelserna har i första hand betydelse för de allmänna försi'tkringskassorna. Men även de andra myndigheter som avses i 7 kap. 7.5 sekretesslagen kan ha att tillämpa dent. Det har ansetts lämpligt att samla bestämmelserna i lagen om allmän försäkring.

Det förutsätts i lagtexten att uppgifterna behövs hos resp. mottagare. I princip innebär detta att den utlämnande myndigheten har att göra en prövning av behovet hos mottagaren. Bedömer den i något fall att behovet inte finns. kan sekretessen hindra att uppgiften lämnas ut. I allmänhet måste myndigheten utgå från att begärda uppgifter behövs för angivet ändamål.

1 första stycket första meningen har angetts att utlämnandet gäller uppgift om ersättning åt enskild. Detta syftar i första hand på uppgift om utgivet belopp och den period det avser. dvs. sådana uppgifter som behövs för att t.ex. en arbetsgivare skall kunna samordna utbetalning av lön med sjukersättning. Bestämmelserna tillåter däremot inte att detaljerade uppgif- ter lämnas utom det hälsotillstånd eller de sakft'irhällanden i övrigt sorti den enskilde exempelvis kan ha åberopat för att få ut ersättning hos myndighe- ten.

Det har ansetts att det inte finns tillräckliga skäl att särskilt reglera utlämnande av uppgifter till privatpraktiserande läkare och tandläkare. som behöver uppgifter om en enskild för vården av denne. Att uppgifter oftast kan lämnas ut när de behövs i vårdsyfte följer av den skadeprövning som förutsätts enligt huvudregeln i 7 kap. 7.5 sekretesslagen. Om det inte kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. får den lämnas ut. Uppgifter katt f. ö. lämnas ut med den enskildes samtycke.

Inte heller utlämnande av uppgift till forskare har reglerats särskilt. 1 princip bör forskare inte få uppgifter. om det katt förorsaka den enskilde men. Eftersom förbehåll kan ställas upp enligt 14 kap. 9ä sekretesslagen torde dock uppgifter om enskilda oftast kunna lämnas ut för forskningsän- damål även till enskilda forskare. Ett sådant förbehåll kan innehålla en föreskrift om att uppgifterna inte får sammanställas eller publiceras på ett sådant sätt att de kan hänföras till vissa personer. Det kan även inskränka (len krets av personer som har rätt att ta del av uppgifterna.

Prop. 1980/81:28 31

När det gäller utlämnande av uppgifter till en annan myndig/tel eller en annan självständig verksamhetsgren inom samma myndighet finns det. som framgår av de allmänna övervägandena en regel i 14 kap. 3 s sekretesslagen. Annars sekretesskyddade uppgifter kan få lämnas till myndighet efter en intresseavvägning. Som har nämnts i den allmänna tntniveringen skall antalet fall där en allmän f("irsi'tkringskassa behöver göra en sådan skönsmässig bedömning begränsas. Det bör ske genom att regeringen i förordning anger flertalet fall då en uppgift om enskild får lämnas till myndighet. Andra stycket syftar på möjligheterna för kassorna att lämna ut uppgifter efter en intresscavvägning eller med stöd av den planerade förordningen.

De. andra myndigheter som omtalas i 7kap. 755 sekretesslagen måste genom en intresseavvägning bedöma om en sekretesskyddad uppgift fär lämnas till en annan myndighet. Det bör erinras om att också försäkrings- kassan fär lämna ut en uppgift till en myndighet om den finner det förenligt med en sådan intresseavvägning. alltså även om uppgiftslämnandct inte skulle vara reglerat i förordning.

7 Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till

1. lag om ändring i smittskyddslagen (1968231).

2. lag om ändring i förordningen ( 1961:87 ) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen).

3. lag om ändring i lagen (1964z54'2) om pcrsonundersökning i brott- mål.

4. lag om ändring i lagen ( 1966:301 ) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål.

5. lag om ändring i lagen (19801-11) om tillsyn över hälso- och sjukvårds- personalen m.fl..

(i. lag om ändringi lagen ( 1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården.

7. lag om ändring i lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring.

8. lag om ändring i lagen ( 1980:623 ) om ändring i lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring.

8 Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Prop. l980/81:28

1 Förslag till

Bilaga

Lag om ändring i smittskyddslagen(I968:23|)

Härigenom fi'ircskrivs att 21) s smittskyddslagen (1968231) skall ha nedan

angivna lydelse.

rN'ttt'ara/ltle [_l-'(lelse Föreslang lydelse

"29%

Om länsläkare eller läkare som avses i 19.5 i sin verksamhet enligt denna lag erhållit uppgift som ger anledning (ln/aga att gärning som avses i 26 si eller i 6 kap. 7ä brotts- balken förövats. äger han anmäla detta till åklagare.

Om en länsläkare eller läkare som avses i 195 i sin verksamhet enligt denna lag erhållit uppgifter som ger anledning (mm att gärning som avses i 265 eller i 6 kap. 7s brottsbalken förövats. är han skyldig att anmäla detta till åklagare. när de! är påkallat för att förhindra att brollsliglu'len fortsätter.

Har någon vid förundersi'äkning enligt 23 kap. rättegångsbalken befunnits skäligen misstänkt för brott som avsesi 26 s. har åklagaren rätt att på begäran få uppgift om resultatet av läkarundersökning. som föranstaltats av länsläkare eller läkare som avsesi 19 ;. Har åtal väckts. har även domstolen rätt att få sådan uppgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Prop. l980/81128

2 Förslag till Lag om ändring i förordningen ( 1961:87 ) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen)

Härigenom föreskrivs att 45 5 förordningen ( 1961:87 ) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningcn)l skall ha nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

45.5

Finner läkare vid undersökning av sjömän. att sjömannen på grund av sitt hälsotillstånd är olämplig att utöva sjömansyrket. här läkaren göra anmälan därom till sjöfartsver- ket. Sådan anmälan må. om såfinnes lämpligen kunna ske, begränsas att gälla yrkesutövning i viss befattning eller iviss fart.

Finner en läkare vid undersökning av en sjöman. att sjömannen på grund av sitt hälsotillstånd är olämp- lig' att utöva sjömansyrket. skall läkaren anmäla det till sjöfartsver- ket. En sådan anmälanfår. om detär lämpligt. begränsas att gälla yrkesut- övning i viss befattning eller i viss fart.

Läkaren får med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fal- lct underlåta att göra anmälan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

1 Förordningen omtryckt 197937.

3 Riksdagen l980/8l. ] saml. Nr 28

Prop. l980/81z28 34

3 Förslag till Lag om ändring i lagen (l964:542) om personundersökning i brottmål

Härigenom föreskrivs att i lagen ( 1964:542 ) om personundersökning i brottmål( skall införas en ny paragraf. 7 a 5. av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 a &

Frän verksamheter där sekretess giiller enligt 7 kap. l ä' och 4 5 första och tredje styckena sekretesslagen (HBO.—IO”) Skall utan hinder av sek— retessen lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som behövs för ett liikarintvg enligt 7 5.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

1 lagen omtryckt 197311214.

Prop. 1980/81:28

4 Förslag till Lag om ändring i lagen (1966z301 ) om rättspsykiatrisk undersökningi brottmål

Härigenom föreskrivs att lös" lagen (1966131'11) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

.10 å

Polismyndighet skall på begäran av undersökningsläkaren lämna Imndräckning om misstänkt. som är på fri fot. icke ställer sig till förfogan- de för rättspsykiatrisk undersökning som han skall undergå.

Från verksamheter där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 #5 och 4 #första och tredje styckena sekretesslagen (l980:l()()) skall utan hinder av sek- retessen lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som behövs för en rt'ittspsykiatrisk undersc'ikning eller ett utlåtande från enligt denna lag.

socialstyrelsen

Polismyndighet skall på begäran av undersökningsläkaren lämna bi— träde om en misstänkt. som är på fri fot, inte ställer sig till förfogande för en rättspsykiatrisk undersiiikning

som han skall genomgå.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1981.

Prop. HSO/81:28 36

5 Förslag till Lag om ändring i lagen (l980zll) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1980: ] l ) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.

dels att 5, 6, 9. 36 och 43 ååå skall ha nedan angivna lydelse. dels att punkt 4 övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla. dels att i lagen skall införas en ny paragraf. (sa 55. av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 5 Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall vinnlägga sig om att ge patienten sakkunnig och omsorgsfull vård. Han skall så långt detär möjligt utforma och genomföra värden i samråd med patienten. Han skall visa patienten omtanke och respekt.

Den som har ansvaret för vården skall. i den mån det inte kan antas motverka ändamålet med vården. se till att patienten får upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behand- lingsmöjligheter som står till buds. Om upplysningarna inte kan lämnas till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till honom.

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte röja något som i arbetet har meddelats honom i förtroende eller obehörigen uppenbara vad han i arbetet har fått veta om någons hälso- tillstånd eller personliga förhållan- den i övrigt. Vad som har sagts nu medför dock ej någon inskränkning i den skyldighet att lämna uppgifter som följer av någon annan författ-

ning.

Den som har ansvaret för vården skall. se till att patienten får upplys- ningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Om upplysningarna inte kan lämnas till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till honom. Upplysningar får dock inte lämnas till patienten eller någon anhörig i den mån det finns hinder för dettai 7 kap. 3 5 eller 6 s* sekrt'ftessla- gen (198l).'10()) eller i () .ö andra styck- et eller 6 a s denna lag.

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja vad han i sin verksamhet har fått veta om en enskilds

personliga förhållanden. Som obe-

hälsotillständ eller andra

hörigt röjande anses inte att någon fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

Prop. osa/81:28

Nuvarande lydelse

37

Föreslagen lydelse

Tystnadsplikt gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehö- vande själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd. om det med hän- syn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

I det allmännas verksamhet tilläm- pas i stället bestämnwlserna i sekre- tesslagen (I 980: 100).

6 a 5

Den som tillhör eller har tillhört hälso— och sjukt-'årdspersonalen får inte röja en uppgift från enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

] det allmännas verksamhet tilläm-

pas i stället bestämmelserna i sekre- tesslagen (] 980.'100).

95

Om rätten att ta del av en journal inom den allmänna hälso— och sjukvården finns det särskilda föreskrifter.

En journal inom den enskilda hälso- och sjukvården skall på begä- ran av patienten genast eller så snart som möjligt tillhandahållas honom för läsning eller avskrivning på stäl- let eller i avskrift, om det kan ske utan att ändamålet med vården eller behandlingen motverkas eller nå- gons personliga säkerhet sätts i fara.

4 Riksdagen l980/8] . I saml. Nr 28

En journal inom den enskilda häl- so- och sjukvården skall på begäran av patienten genast eller så snart som möjligt tillhandahållas honom för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift. En uppgift i journalen skall dock inte lämnas ut till patien- ten, om det med hänsyn till ändamå- let med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas. Inte heller får en uppgift i journalen lämnas till honom. om det kan antas att fara uppkommer för att

Prop. l980/81z28

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse den som har lämnat uppgiften eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

365

Bestämmelserna i 14 # förvalt- ningslagen (l97l:290) om begräns- ningar i rätten att ta del av det som har tillförts ett ärende gäller i till- lämpliga delar i fråga om underrät- telse enligt 29 5 första stycket. 31 och 35 åå.

Bestämmelsernai 14 kap. 5 ,é' sek- retesslagen (I 980:10()) om begräns- ningar i rätten att ta del av det som har tillförts ett ärende gäller i till- lämpliga delar i fråga om underrät- telse enligt 29 & första stycket. 31 och 35 åå.

435

I fråga om talan mot socialstyrel- sens beslut enligt 105 gäller i till- lämpliga delar 40bé' lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.

I fråga om talan mot socialstyrel- sens beslut enligt 10.5 gäller i till- lämpliga delar 15 kap. 7 s” sekretess- lagen (1980:I00). .

Har socialstyrelsen avslagit ansökan om förstöring av journal. förs talan hos regeringen genom besvär.

Mot socialstyrelsens beslut som innebär bifall till ansökan får talan inte fö ras.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1981.

_Prop. 1980/81:28 39

6 Förslag till Lag om ändring i lagen (1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

Härigenom föreskrivs att 3 5 lagen ( 1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården skall upphöra att gälla vid utgången av år 1980.

7 Förslag till Lag om ändring i lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att i lagen (19621381) om allmän försäkringl skall införas en ny paragraf, 20 kap. 9 a &. av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap. 9 a #

En allmän försäkringskassa. riks- försäkringsverket och en försäkrings— domstol får titan hinder av sekretess lämna ut uppgifter om sådana ersätt— ningar åt enskilda. som utbetalas enligt lagstiftningen om allmän för— säkring eller arbetsskadeförsäkring eller enligt lagstiftning om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskilda. under förutsättning att en försäkringsinrättning. ett försäk— ringsbolag. en erkänd arbetslöshets— kassa eller en arbetsgivare behöver uppgiften för samordning med ersätt— ning därifrån. Till ett utländskt soci— alförsäkringsorgan får titan hinder av sekretess lämnas sådana uppgifter om enskilda. som behövs vid tillämp— ningen av en internationell överens— kommelse som .S'verige ltar tillträtt. Dessa bestäntmelser gäller även utlämnande av uppgift från varje annan myndighet, på vilken det ankommer titt handlägga ärenden enligt den lagstiftning som avses i första meningen.

1 Lagen omtryckt 1977:630.

Prop. 1980/81:28 40

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En allmän försäkringskassa får vidare utan hinder av sekretess lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till myndigheter i de fall det är särskilt medgivet.

Denna lag träderi kraft den 1 januari 1981.

PrOp. 1980/81:28

8 Förslag till

41

Lag om ändring i lagen ( 1980:623 ) om ändring i lagen (l962:38l) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring att 18 kap. 5 5 och ikraftträdandebestäm- melsen skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 kap.

5.5'

Allmän försäkringskassa må ej utan stöd av särskilt lagstadgande bedriva

annan verksamhet än som angives i denna lag eller i bestämmelser. som utfärdats med stöd av densamma.

I den mån regeringen så förord- nar. är allmän försäkringskassa plik- tig att biträda vid handhavandet av annan verksamhet.

Allmän försäkringskassa skall till- handagå statlig eller kommunal myn- dighet. försäkringsinrättning samt arbetsgivare med _vttranden och tipp- lysningar, i den mån hinder enligt lag eller författning ej möter samt mera betydande olägenhet ej därigenom uppkommerför kttssan. Myndighet. som handhar arbetslöshetsförsäk- ring. eller lokalt organ som i 1 kap. 2 %$ sägs må ej av allmän försäkrings- kassa förvägras begärt biträdc. Om rätt för socialnämnd att av allmän fönst'ikringskassa erhålla uppgifter om ekonomisk hjälp som har lämnats till enskild stadgas i 57 # socialtjänst- lagen (l980:62()).

I den mån regeringen så förord- nar, är allmän försäkringskassa plik- ' tig att biträda vid handhavandet av annan verksamhet ävensom att till- ställa soeialregister behövliga uppgif- ter. .-

Myndighet, som handhar arbets- löshetsförsäkring. eller lokalt organ som i 1 kap. 2 s sägs må ej av allmän försäkringskassa förvägras begärt biträde.

1 den mån regeringen så föreskriver gäller bestämmelserna om arkiv hos statlig myndighet även arkiv hos allmänna försäkringskassor.

Denna lag träder i kraft den 1. januari 1982.

' Senaste lydelse 19802623. 3 19801623.

Denna lag2 träder i kraft, såvitt gäller 18 kap. 5 #, den [januari 1981 och i övrigt den 1 januari 1982.

Prop. 1980/81:28 42

Utdrag LAGRÅDET _ _ . . PROTOKOLL

vid sammanträde

1980-09-15

Närvarande: f.d. justitierådet Petrén. regeringsrådet Hilding, justitierådet Vängby.

Enligt lagrådet den 1 september 1980 tillhandakommetutdrag av proto- koll vid regeringssammanträdc den 28 augusti 1980 har regeringen på hemställan av statsrådet Holm beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring | smittskyddslagen (1968: 231).

2. lag om a'ndring' | förordningen (1961 :87) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen).

3. lag om ändring i lagen (1964542) om pcrsonundersökning i brott- mål. . _ .

4. lag om ändring i lagen ( 1966:301 ) omrättspsykiatrisk undersökning i brottmål.

5. lag om ändring i lagen (1980: 1 1) om tillsyn över hälso- och sjukvårds- personalen m. fl.. '

6. lag om ändring 1 lagen (1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

7. lag om a'ndring' 1 lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

8. lag om ändring ! lagen (1980: 623) om ändring [ lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Gertrud Holmquist.

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen (1964z542) om personundersök- ning i brottmål

Genom lag ( 1980: 198) om ändring i lagen (1964:542) om pcrsonundersök- ningi brottmål har föreskrivits att 8 ä i denna lag skall upphöra att gälla vid utgången av år 1980. Det synes lämpligt att det nu föreslagna nya stadgandct i stället för att betecknas med paragrafnumrct 7 a & upptages som 8 a'.

Vidare får lagrådet förorda sådan redaktionell jämkning att paragrafens inledning får följande lydelse: "Från verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 ä' eller 4 5 första och tredje styckena ........... "

Prop. 1980/81 :28 43 '

Förslaget till lag om ändring i lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål '

Lagrådet föreslår. att inledningen av 10 & första stycket jämkas på samma sätt som lagrådet förordat i fråga om det'nya stadgandet i personundersök-

ningslagen.

Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1980:11 ) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

9.5

Stadgandena i 5. 6 och 6 a åå reglerar frågan om personalens skyldighet att i vissa fall underlåta att lämna uppgifter icke blott om det sker muntligen utan även om det skulle ske genom att sjukjournalen lämnas ut. Med hänsyn härtill är de i andra och tredje meningarna av förevarande paragrafs andra stycke upptagna stadgandena onödiga. Risk finns måhända att de skulle kunna föranleda missförståndet att frågan om lämnande av upplysningar genom att ställa journalen till förfogande ej skulle vara reglerad i de föregående paragraferna. Lagrådet förordar därför att de angivna mening- arna får utgå och att till första meningen i andra stycket fogas tillägget: "om ej annat följer av 6 & andra stycket eller 6 a & första stycket".

Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäk- ring '

Enligt andra stycket i dcn föreslagna nya paragrafen i lagen. 20 kap. 9 a &. får en allmän försäkringskassa utan hinder av sekretess lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden "till myndigheter i de fall det är särskilt medgivet. Bestämmelsen syftar enligt remissen på möjligheterna för kassorna att lämna ut uppgifter" efter en intresseavvägning enligt 14 kap. 3 s" första stycket sekretesslagen eller enligt en förordning i ämnet. som under f("irarbetena till sekretesslagen förutsattes skola komma till stånd (prop. 1979;"80:2 s. 191 och 327) och som avses skola ha sitt lagstöd i 14 kap. 3 & andra stycket andra meningen sekretesslagen. Den nu aktuella bestämmel- sen är sålunda inte avsedd att innehålla något nytt och är från lagteknisk synpunkt överflödig. eftersom frågan såvitt den avses skola behandlas i lag är uttömmande reglerad i 14 kap. 3 & sekretesslagen. Den är inte heller särskilt upplysande. eftersom det inte av lagtexten framgår vilka bestämmelser som hänvisningen omfattar. Den kan slutligen genom sin avfattning ge anledning till det missförståndet att den skulle utgöra självständigt stöd för utfärdande av föreskrifter i ämnet. något som enligt det förut anförda inte kan vara fallet. På grund härav förordar lagrådet att andra stycket av förevarande paragraf får utgå ur förslaget.

Prop. 1980/81:28 ' 44

Förslaget till lag om ändring i lagen (l980:623) om ändring i lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring

1 sak föreligger ej erinran mot innehållet i de ändringar som föreslås beträffande 18 kap. 5.5 lagen om allmän försäkring. Den föreslagna lagtekniska lösningen medför emellertid den olägenheten att något förslag till sådan lydelse av stadgandet som detta avses skola ha för tiden fr.o.m. den 1 januari 1982 icke framläggs utan att denna fråga får upptagas i ett särskilt lagstiftningsärende. En sådan omgång torde böra "undvikas. Olika vägar synes tänkbara. En vore att i det förslag till ändring av lagen om allmän försäkring. varigenom 20 kap. 9aä införes och som träder i kraft den ljanuari 1981. taga in 18 kap. 55 med den lydelse den skall ha enligt förevarande lagförslag samt att låta ändringen i ändringslagen (1980:623) innehålla 18 kap. 5 & i dess lydelse fr.o.m. den 1 januari 1982. då självfallet ingen ändring skulle göras i z'indringslagens ikraftträdandebestämmelser. Med hänsyn till att skillnaden i lydelsen av 18 kap. 5 s' fr.o.m. den 1 januari 1981 och fr.o.m. den 1 januari 1982 endast är att föreskriften om uppgifter till socialregistrct skall utgå synes emellertid en annan väg vara att föredraga. Genom ändring i ändringslagen kan 18 kap. 5 ågivas den lydelse stadgandet skall ha fr.o.m. den 1 januari 1982 samtidigt som i ikraftträdandebestäm- melserna till ändringslagen dels såsom föreslagits i remissen anges att den såvitt gäller 18 kap. 5 & träder i kraft den 1 januari 1981 och dels stadgas att föreskrifterna om uppgifter till socialregistret skall gälla till utgången av 1981. Vad nu förordats uppnås om i det remitterade förslaget görs de ändringarna att andra stycket får behålla den lydelse det har enligt ändringslagen ( 1980:623) samt att till ikrafttrt'idandcbestämmelscn till denna lag fogas ett tillägg av förslagsvis följande lydelse: "Vad som enligt 18 kap. 5 & andra stycket i dess intill den 1 janauri 1981 gällande lydelse stadgas om skyldighet för allmän försäkringskassa att tillställa socialregistret behövliga uppgifter skall dock bestå till utgången av 1981."

Övriga lagförslag

Förslagen lämnas utan erinran.

Prop. 1980/81:28 . 45

Utdrag

SOCIALDEPA RTEMENTE'I' PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1980- 10- 16

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Bohman. Wikström. Friggebo. Mogärd. Dahlgren. Åsling. Söder. Krönmark. Buren- stam Linder. Johansson. Wirtén. l-lolm. Andersson. Boo. Wittberg. Adelsohn. Danell. Petri. Eliasson

Föredragande: statsrådet Holm

Proposition om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäkringen

1 Anmälan av lagrådsyttrande

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande' över förslag till

1. lag om ändring i smittskyddslagen (1968:Z31)._

2. lag om ändring i förordningen ( 1961:87 ) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen).

3. lag om ändring i lagen ( 1964:542 ) om pcrsonundersökning i brott- mål.

4. lag om ändring i lagen ( 1966:301 ) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål.

5. lag om ändring i lagen ( 1980:11 ) om tillsyn över hälso- och sjukvårds- personalen m.fl..

6. lagom ändring i lagen ( 1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården.

7. lag om ändring i lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring.

8. lag om ändring i lagen ( 1980:623 ) om ändring i lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. Lagrådet har sammanfattningsvis i sak godtagit de i remissen framförda förslagen men beträffande några bestämmelser förordat omredigeringar. Jag

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 28 augusti 1980.

Prop. 1980/81:28 46

kan efter samråd med cheferna för justitie- och socialdepartementen samt med statsrådet Petri - ansluta mig till vad lagrådet har anfört i sitt yttrande. Jag förordar således att de av lagrådet särskilt kt'nnmenteradc bestämmel- serna omredigeras i huvudsaklig överensstämmelse med vad lagrådet har föreslagit.

2 Tystnadsplikt för enskilda som är verksamma inom de omsorger som avses i lagen (l967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda

Riksdagen antog under våren 1980 ett stort antal förslag om ändringar av tystnadspliktsbestämmelser i skilda lagar ( prop. 1979/80:80 . KU 45. rskr 269. SFS 1980: 180-257). Ändringarna var en följd av den nya sekretess- lagen ( 1980: 100) och träder i kraft samtidigt som denna. den 1 januari 1981. Ändringarna innebär i allmänhet att tystnadspliktsbestämmclser som finns i särskilda lagar upphävs. eftersom de för offentliga funktionärer samlats i en generell reglering i den nya sekretesslagen. Föreskrifter om tystnadsplikt som riktade sig både till offentliga funktionärer och till enskilda ändrades i princip så att de i fortsättningen endast gäller enskilda. Detta gjordes genom tillägget. att sekretesslagen i stället tillämpas i det allmännas verksamhet.

Bland nämnda ändringar finns en i lagen ( 1980:203 ) om ändring i lagen ( 1967:940 ) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (om- sorgslagen). Där föreskrivs att tystnadspliktsbcstämmelsen i 58 & omsorgs- lagen skall upphöra att gälla vid utgången av år 1980.

Verksamhet enligt omsorgslagen kan emellertid efter särskilt godkännan- de bedrivas vid enskilda vårdanstaltcr. Personalen där är oftast inte att anse som offentliga funktionärer i sekretesslagens mening och lyder därför inte under dess sekretessbestt'immelser (jfr prop. 1979/8012 s. 126 ff). Inte. heller omfattas (:unsorgspersonalen generellt av tystnadspliktsbestämmelserna i lagen ( 1980:11 ) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen (jfr prop. 1978/79:22 t) s. 42).

Det finns i dag ett stort antal enskilda vårdanstalter som bedriver verksamhet enligt omsorgslagen. Av hänsyn till dem som får omsorger där och deras anhöriga bör enligt min mening. liksom tidigare. även sådan personal som inte är hälso- och sjukvårdspersonal ha tystnadsplikt. Jag föreslår därför att 58 a' omsorgslagen skall finnas kvar även efter år 1980 med det tillägget att sekretesslagen gäller i det allmännas verksamhet. Av lagtekniska skäl bör förevarande ändring göras genom två lagar. en varigenom den av riksdagen nyligen antagna lagen (1981'):21)3) upphävs och en lag om ändring i omsorgslagen (1967:940) . Lagrådcts hörande i denna fråga anser jag för min del kunna underlåtas.

Prop. 1980/81:28 47 .

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta . dels de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna ändringar. dels förslagen till 9. lag om upphävande av lagen (1980:2()3) om ändring i lagen ( 19671940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. ' 10. lag om ändring i lagen (196729—10) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda.

4 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandcns överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragandcn har lagt fram.

Prop. 1980/81:28

Innehåll Regeringens proposition ...................................... Propositionens htn'ut'lsakliga innehåll ........................... Lagförslag .................................................. 1. Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (1968z231) ..... 2. Förslag till lag om ändring i förordningen (1961 :87) om registre- ring och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen) ...... 3. Förslag till lag om ändring i lagen (l964:542) om pcrsonunder- sökning i brottmål ....................................... 4. Förslag till lag om ändringi lagen ( 1966:301 ) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål .................................. 5. Förslag till lag om ändring i lagen ( 1980zl l ) om tillsyn över hälso- och sjukvårdsperstmalen m.fl .............................. 6. Förslag till lag om ändring i lagen (1980: 12) om förtroendenämn- der inom hälso- och sjukvården ........................... 7. Förslag till lag om ändring i lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring .............................................. 8. Förslag till lag om ändringi lagen (l980z623) om ändringi lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring .......................... 9. Förslag till lag om upphävande av lagen ( 1980:203 ) om ändring i lagen (1967z940) angående omsorger om vissa psykiskt utveck- lingsstörda .............................................. 10. Förslag till lag om ändringi lagen ( 1967:941 )) angående omsorger

om vissa psykiskt utvecklingsstörda ........................

Utdrag av protokoll vid rcgeringssammanträde den 28 augusti 1980 1

'.)

Inledning ............................................... Följdändringar beträffande skyldigheten inom hälso- och sjuk- vården att lämna uppgifter till myndigheter ................. 2.1 Den nya sekretesslagen ............................. 2.2 Frågan om en särskild lag om uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården .............................. 7.3 Författningsändringar .............................. 2.3.1 Smittskyddslagstiftningen .................... 2.3.2 Anmälan till kt'irkortsmyndighet m.fl. ......... 2.3.3 Uppgifter från sjukvården och socialvården till en

läkare som har förordnats att göra en rättspsykia-

trisk undersökning m.m ......................

2.3.4 Uppgifter till allmän försäkringskassa m.fl. . . . . Följdändringar i lagen (1981):11) om tillsyn över hälso- och sjukvårt'lspersonalen m.fl. och i lagen ( 1980:12 ) om f("irtroende-

nämnder inom hälso- och sjukvården ......................

48

tord—_—

'_'—)

'Ji

(1

11)

11'

11

18 19

Prop. 1980/81:28 49

4 Uppgiftslämnande frän allmän försäkringskassa m.fl. ........ 24 5 Upprättade lagförslag .................................... 25 6 Specialmotivering ....................................... 26 6.1 Ft'")rs|aget till lag om ändring i smittskyddslagen ( 1968231 ) ........................................ 26 6.2 Förslaget till lag om ändring i förordningen (1961187) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförord- ningen) ........................................... 26 6.3 Förslagen till lagar om ändring i lagen (19641542) om pcrscmundersökning i brottmål och lagen (19661301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål .............. 26 6.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1980111) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersomtlen m.fl. ............ 27 6.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (NSUJZ') om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvärden ....... 29 6.6 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 19621381 ) om allmän försäkring och förslaget till lag om ändring i lagen (19801623) om ändring i lagen (19621381) om allmän

försäkring ......................................... 29

7 llemställan ............................................. 31

8 Beslut .................................................. 31

Bilaga: De remitterade lagförslagen ............................ 32 Utdrag av lagrådets protokoll den 15 september 1980 ............ 42 Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 16 oktober

1980 ....................................................... 45

1 Anmälan av lagrädsyttrande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . 45 2 Tystnadsplikt för enskilda som är verksamma inom de omsorger som avses i lagen ( 1967z94tl) angaende omsorger om vissa

psykiskt utt-'ecklingsstörda ................................ 46

3 llemställan ............................................. 47

4 Beslut .................................................. 47