RÅ 1994 not 569

Ansökan av Hannu T. om resning i mål om körkort

Not 569. Ansökan av Hannu T. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom dom den 10 november 1993 Hannu T:s körkort med stöd av 16 § 6 körkortslagen (1977:477) och bestämde spärrtiden till femton månader. Enligt dom den 21 februari 1994, som sedermera vunnit laga kraft, ändrade Kammarrätten i Stockholm inte den överklagade domen. - Hannu T. ansökte om resning och anförde i huvudsak följande. Enligt hans mening blev han felbehandlad av det Allmänna ombudet i körkortsfrågor. Vid en eventuell halvtidsfrigivning skulle han komma att ha frigång till sitt arbete i Södertälje. Behovet av körkort skulle då komma att vara stort. - Regeringsrätten (1994-10-17, Wahlgren, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Hannu T. anfört utgör inte skäl för resning. - Regeringsrätten erinrar om möjligheten att enligt 25 § körkortslagen få spärrtid omprövad. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-10-11, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST