RÅ 1994 not 573

Allmän handling? (enskilds handling som tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård)

Not 573. Överklagande av Hans L. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Hans L. begärde hos Östersunds kommun att få ta del av Stiftelsens Vinter OS 1994 och Stiftelsens Vinter OS 1998 handlingar, som förvaras i Östersunds kommuns arkiv. - Östersunds kommun, Kommunledningsförvaltningen (1994-04-28, Svaleryd): Handlingarna har tillförts arkivet uteslutande för förvaring och vård. Enligt 2 kap. 11 § 3 p. tryckfrihetsförordningen utgör handling som enskild tillfört allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård ej allmän handling. Hans L. har därför inte rätt att ta del av den. - Hans L:s begäran att ta del av Stiftelsens Vinter OS 1994 och Stiftelsens Vinter OS 1998 avslås, då de ej utgör allmänna handlingar enligt 2 kap. 11 § 3 p. tryckfrihetsförordningen. - Hos kammarrätten yrkade Hans L. att han skulle få ta del av Stiftelsens Vinter OS 1994 och Stiftelsens Vinter OS 1998 handlingar som förvarades i Östersunds kommuns arkiv. - Kammarrätten i Sundsvall (1994-06-20, Sjödin, Mobacke, Moren): Av 2 kap.1 och 3 §§tryckfrihetsförordningen (TF) följer att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar och att handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Som allmän handling anses inte, enligt 2 kap. 11 § 3. TF, tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller annan handling som ingår i bibliotek eller som från enskild har tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och studieändamål eller privata brev, skrifter eller upptagningar som eljest överlämnats till myndighet uteslutande för förvaring och vård. Av 1 kap. 8 § sekretesslagen följer att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndighet i tillämpliga delar skall gälla hos organ som anges i bilaga till sekretesslagen i den mån handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. - Hans L. har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Stiftelsernas handlingar är att anse som allmänna handlingar. Något avtal som visar att stiftelserna överlämnat handlingarna till arkivet för uteslutande vård eller förvaring finns inte. Kommundirektören Uno Svaleryd har någon gång under 1993 hämtat materialet ur arkivet och då om inte förr borde handlingarna anses som allmänna. För Östersunds kommun beräknas varje kampanj indirekt ha kostat cirka 500 000 kr. Stiftelserna bör därför anses som kommunala myndigheter. - Östersunds kommunledningsförvaltning har i infordrade yttranden anfört bl.a. följande. Stiftelserna var inte att anse som kommunala myndigheter i tryckfrihetsförordningens mening. Stiftelsernas handlingar har inte inlämnats till kommunen i något ärende hos kommunen utan tillförts arkivet uteslutande för förvaring och vård. Att ett skriftligt avtal om förvaring och vård inte upprättats förhindrar inte att ett avtal uppkommit genom faktiskt handlande. Kommunen har inte bidragit till finansieringen av stiftelsernas verksamhet utan själv arbetat med OS-kampanjerna. Kommundirektören Uno Svaleryd arbetade tidigare inom kansliet för Stiftelsen Vinter OS 1998 och har i denna egenskap fullgjort visst efterarbete under 1993. Detta medför inte att handlingarna är att anse som allmänna. -

Kammarrätten gör följande bedömning. - Av utredningen i målet framgår att stiftelsernas handlingar inte inkommit till eller upprättats hos kommunen i något ärende. Utredningen kan vidare inte anses ge annat vid handen än att stiftelserna endast överlämnat handlingarna till kommunens arkiv uteslutande för förvaring och vård. Med hänsyn härtill och då stiftelserna inte heller är att jämställa med myndigheter enligt bilagan till sekretesslagen eller på annan grund finner kammarrätten att de aktuella handlingarna inte är att anse som allmänna handlingar. Någon på tryckfrihetsförordningen grundad rätt att ta del av handlingarna föreligger därför inte. - Kammarrätten fastställer det överklagade beslutet. - Hos Regeringsrätten yrkade Hans L. att han skulle få ta del av Stiftelsens för Vinter OS i Östersund 1994 och Stiftelsens för Vinter OS i Östersund 1998 handlingar som förvarades i Östersunds kommuns arkiv. Till stöd för sin talan gav han in stadgarna för Stiftelsen för Vinter OS i Östersund 1994 och anförde bl.a. följande. Östersunds kommun har inte på ett trovärdigt sätt kunnat göra gällande att stiftelsernas handlingar överlämnats till kommunens arkiv uteslutande för förvaring och vård. Av stadgarna för Stiftelsen för Vinter OS i Östersund 1994 framgår Östersunds kommuns stora engagemang i stiftelsens verksamhet. Enligt stadgarna skulle flera ledande kommunalpolitiker ingå i stiftelsens styrelse. Stiftelsen för Vinter OS i Östersund 1998 hade en nästan identisk organisation och inriktning. - Regeringsrätten (1994-10-17, Brink, Wadell, B. Sjöberg, von Bahr, Ragnemalm): Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom. (fd III 1994-09-20, Belfrage)

*REGI

*INST