RÅ 1994 not 575

Ansökan av Staffan H. om resning i ärende hos hyresnämnd. - Hyresnämnden i Stockholm biföll genom beslut den 20 januari 1994 en ansökan från Aktiebolaget Stadsholmen om att Staffan H:s hyresavtal med bolaget skulle upphöra att gälla per den 30 november 1993

Not 575. Ansökan av Staffan H. om resning i ärende hos hyresnämnd. - Hyresnämnden i Stockholm biföll genom beslut den 20 januari 1994 en ansökan från Aktiebolaget Stadsholmen om att Staffan H:s hyresavtal med bolaget skulle upphöra att gälla per den 30 november 1993. - Staffan H. hemställde att Regeringsrätten med upphävande av hyresnämndens beslut skulle förplikta Aktiebolaget Stadsholmen att återinsätta Staffan H. som hyresgäst. I andra hand ansökte han om resning i det av hyresnämnden avgjorda ärendet. - Regeringsrätten (1994-10-18, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har inte till uppgift att pröva en sådan fråga som avses med Staffan H:s förstahandsyrkande. - Enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall ansökan om resning i avgjort ärende prövas av Regeringsrätten när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans samt i annat fall av Högsta domstolen. Hyresnämndens beslut den 20 januari 1994 fick enligt bestämmelser i 12 kap. 70 § första stycket och 71 §jordabalken överklagas till Bostadsdomstolen, vars uppgifter numera övertagits av Svea hovrätt. Högsta instans i ärendet är således en domstol som inte är förvaltningsdomstol. Regeringsrätten är därför inte behörig att uppta resningsansökningen till prövning (jfr NJA 1976 s. 267). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Staffan H:s i Regeringsrätten förda talan. (fd II 1994-09-20, Holmstedt)

*REGI

*INST