RÅ 1994 not 580

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 580. Ansökan av Hisham J., Zainab S. och Dina J. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m.- De irakiska medborgarna Hisham J., Zainab S. och Dina J. reste den 20 augusti 1994 in i Sverige från Jordanien. Genom beslut den 24 augusti 1994 avslog Statens invandrarverk ansökningar av dem om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529). Verket förordnade enligt 8 kap. 8 § samma lag att avvisningsbeslutet skulle verkställas även om det inte vunnit laga kraft samt att verkställighet skulle ske genom att familjen sändes till Jordanien. Utlänningsnämnden avslog i beslut den 26 augusti 1994, dnr UN 9408-0827, familjens överklagande. Samtidigt förbjöds familjemedlemmarna att under en tid av två år från nämndens beslut återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. Nämnden förordnade även att beslutet enligt 8 kap. 12 § första stycket utlänningslagen skulle verkställas snarast möjligt samt att Hisham J. skulle tas i förvar. Avvisningen verkställdes beträffande honom den 28 augusti 1994. - Statens invandrarverk beviljade den 31 augusti 1994 Hisham J. inresevisering för vistelse 90 dagar med utresa senast den 31 augusti 1995. Samma dag beslutade Utlänningsnämnden att tills vidare inställa verkställigheten av nämndens beslut den 26 augusti 1994 såvitt avsåg avvisning av Zainab S. och Dina J. På förnyad ansökan av familjen om uppehållstillstånd beslöt Utlänningsnämnden den 2 september 1994 att avvisa Hisham J:s ansökan, varvid nämnden uttalade i huvudsak att bestämmelsen i 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen borde tolkas som omfattande endast lagakraftvunna avlägsnandebeslut som inte hade verkställts samt att "en ansökan om uppehållstillstånd från en utlänning som redan har verkställts" borde handläggas som en sådan ordinär ansökan som nämnden inte hade behörighet att pröva. I samma beslut vilandeförklarade nämnden Zainab S:s och Dina J:s ansökningar om uppehållstillstånd med hänvisning till Invandrarverkets beslut den 31 augusti 1994 om inresevisering. Hisham J. ansökte ånyo om uppehållstillstånd hos Statens invandrarverk. Verket hade ännu inte slutligt behandlat denna ansökan. - I sin den 28 september 1994 inkomna ansökan begärde sökandena resning i Utlänningsnämndens ärende med dnr UN 9408-0827. De yrkade att avvisningsbeslutet skulle undanröjas och att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. Vidare ansökte de om allmän rättshjälp med biträdesförordnande för ombudet. Som grund för resning anförde de i huvudsak att Utlänningsnämndens beslut uppenbart stred mot lag eftersom UNHCR i flera skrivelser upplyst svenska myndigheter om att Jordanien inte var ett säkert första asylland för irakier. - Regeringsrätten (1994-10-21, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sedan Utlänningsnämnden den 26 augusti 1994 avgjorde det ärende som resningsansökningen avser, har bl.a. följande inträffat. Hisham J. har - efter verkställd avvisning - erhållit inresevisering, återvänt till Sverige och hos Statens invandrarverk gjort en ny, ännu inte slutbehandlad ansökan om uppehållstillstånd. Vidare har Utlänningsnämnden beslutat att tills vidare inställa verkställigheten av beslutet om avvisning av Zainab S. och Dina J. samt att vilandeförklara deras förnyade ansökningar om uppehållstillstånd. - Under nu angivna förhållanden saknar Regeringsrätten anledning att pröva ansökningen om resning i det den 26 augusti 1994 avslutade ärendet. Ansökningen skall därför avvisas. - Skäl att bevilja sökandena allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och avslår ansökningen om allmän rättshjälp. (fd I 1994-10-05, G. Mattsson)

*REGI

*INST