RÅ 1994 not 583

Ansökan av Carl-Hugo C. om resning i mål ang. handikappersättning

Not 583. Ansökan av Carl-Hugo C. om resning i mål ang. handikappersättning. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa avslog genom beslut den 7 december 1989 på i beslutet angivna skäl en i april samma år gjord ansökan av Carl-Hugo C. om handikappersättning. Sedan Carl-Hugo C. överklagat beslutet avslog Försäkringsrätten för Mellansverige överklagandet genom dom den 21 juni 1990. Som skäl för sitt avgörande anförde försäkringsrätten att utredningen i målet visade att Carl-Hugo C. inte före 65 års ålder fått sin funktionsförmåga nedsatt i sådan omfattning som krävs enligt 9 kap. 2 § lagen om allmän försäkring för att handikappersättning skall kunna beviljas. Försäkringsöverdomstolen vägrade prövningstillstånd enligt beslut den 5 november 1992. - Carl-Hugo C. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten med undanröjande av tidigare avgöranden skulle förklara honom berättigad till handikappersättning. Till stöd för sin ansökan anförde han bl.a. följande. Han hade inhämtat läkarintyg som styrkte att hans besvär och status var oförändrade efter genomgången laryngectomi år 1987 och att handikappet var oberoende av åldern. Mot bakgrund av den allmänna medicinska uppfattningen och i synnerhet läkarintygen ansåg han att försäkringsrätten vid saklig utredning knappast kunde ha fått underlag till stöd för sin bedömning i målet. Om hans uppgivna hjälpbehov vid rengöring av hans stoma hade prövats av försäkringskassan och försäkringsrätten kunde utgången i målet ha blivit en annan. Varken försäkringskassans eller högre instansers avgöranden motiverades i enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen eller förvaltningsprocesslagen. Vid sådant förhållande hade hans möjligheter att anföra synpunkter på dessa myndigheters bedömningar försvårats. - Regeringsrätten (1994-10-25, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Carl-Hugo C. har inte visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-10-06, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST