RÅ 1994 not 595

Kartor i länsstyrelses ärende ang. omställningsstöd till jordbrukare

Not 595. Överklagande av Christer N. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Hos länsstyrelsen begärde Christer N. att få kopior av beslut och kartor i ett ärende angående omställningsstöd enligt förordningen (1990:941) om

inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m. - Länsstyrelsen i Malmöhus län (1994-01-18): Ni har begärt att få ta del av beslutet att godkänna omställning för Ousbyholms Godsförvaltning AB. Kopia på beslutet där omställningsstöd beviljas bifogas. - Ni har även begärt att få kopior på kartor över omställningsarealens belägenhet. Länsstyrelsen har den 29 september 1992 beslutat att inte lämna ut de efterfrågande kartkopiorna. Frågan har därefter utan ändring av beslutet prövats av kammarrätten och Regeringsrätten. Ni anför nu vissa ändrade omständigheter som skäl till att kartkopiorna borde kunna lämnas ut. - Länsstyrelsen, lantbruksenheten bedömer inte att det förhållandet att ifrågavarande företag har gått i konkurs och att omställningen på fastigheten har upphört minskar risken för skada om kartorna lämnas ut. - Länsstyrelsen, lantbruksenheten beslutar med stöd av 8 kap. 6 § p. 1 sekretesslagen att inte lämna ut de efterfrågade kartkopiorna. - I överklagande vidhöll Christer N. sin begäran att få ta del av kartorna i ärendet. - Kammarrätten i Göteborg (1994-04-13, Edlund, Ahlquist, Bodin) instämde i länsrättens bedömning och ändrade därför inte det överklagade beslutet. - Christer N. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-11-03, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin) fastställde kammarrättens dom. (fd II 1994-10-05, Belfrage)

*REGI

*INST