RÅ 1994 not 599

Överklagande av Göran B. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1986

Not 599. Överklagande av Göran B. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1986. - I avsaknad av deklaration från Göran B. beskattade taxeringsnämnden honom för inkomst av tjänst med 82 140 kr. - I överklagande, som kom in till länsrätten den 21 mars 1989, yrkade Göran B. att bli taxerad enligt en till överklagandet fogad deklaration. - Länsrätten i Stockholms län (1990-07-04, ordf. Kullander) avvisade överklagandet, eftersom det hade kommit in efter den ordinarie besvärstidens utgång och rätt till besvär i särskild ordning inte visats föreligga. - I kammarrätten yrkade Göran B. att rätt till besvär i särskild ordning skulle anses föreligga. Han uppgav att han hade haft stora psykiska problem och åberopade intyg utfärdat av en psykoterapeut. - Kammarrätten i Stockholm (1994-02-15, Pernold, Avellan-Hultman, Reimers): Enligt 100 § första stycket 6) taxeringslagen föreligger rätt till besvär i särskild ordning om den skattskyldige till följd av underlåtenhet att avge deklaration eller annan uppgift taxerats till väsentligt högre belopp än som svarar mot hans inkomst eller förmögenhet. Vidare sägs i andra stycket att därutöver krävs att talan grundas på

omständighet eller bevis varom kännedom saknats vid fastställande av den taxering vari rättelse söks och det framstår som ursäktligt att den skattskyldige inte i annan ordning åberopat omständigheten eller beviset till vinnande av riktig taxering. - Av utredningen framgår att Göran B. i avsaknad av lämnad deklaration har skönsmässigt taxerats för inkomst av tjänst om 82 140 kr. Härvid har han påförts dels intäkt av tjänst i enlighet med kontrolluppgifter om 23 140 kr, dels ett skönsmässigt uppskattat belopp om 60 000 kr. Enligt kammarrättens mening framstår den skönsmässigt uppskattade intäkten som väsentligt för hög. Emellertid kan numera åberopat intyg inte anses utgöra tillräcklig grund att anse det vara ursäktligt att Göran B. inte i annan ordning fört talan avseende rättelse av sin taxering. Någon rätt till besvär i särskild ordning kan därför inte anses föreligga. - Kammarrätten bifaller inte överklagandet. - I Regeringsrätten yrkade Göran B. att taxeringen skulle nedsättas med det skönsmässigt tillagda beloppet 60 000 kr. - Till stöd för yrkandet anförde han att han haft stora psykiska problem och åberopade det i kammarrätten ingivna intyget. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning beviljades och att Göran B:s inkomsttaxering nedsattes i enlighet med yrkandet. - Regeringsrätten (1994-11-03, Brink, Palm, B. Sjöberg, Ragnemalm), som i särskild sammansättning beslöt att inte meddela prövningstillstånd, yttrade vidare: Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten emellertid att skäl för resning föreligger och att Göran B:s intäkt av tjänst skall nedsättas med det skönsmässigt påförda beloppet 60 000 kr. - Regeringsrätten beviljar resning och bestämmer med ändring av taxeringsnämndens beslut Göran B:s inkomsttaxering 1986 till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd III 1994-10-05, Kovacs)

*REGI

*INST