RÅ 1994 not 6

Förundersökning (avseende mordet på statsminister Olof Palme)

Not 6. Överklagande av Sven A. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Sven A. begärde att från förundersökningen rörande mordet på statsminister Olof Palme få ut kopior av samtliga under tiden den 10 juni - 16 juli 1993 inkomna och/eller expedierade handlingar. - Rikspolisstyrelsen (1993-08-10): Sven A:s begäran omfattar sammanlagt 130 handlingar med beteckningen Ai 559-689-93. - Handlingar med nr 560, 561, 563, 565, 566, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 580, 584, 587, 588, 589, 594, 595, 596, 597, 598, 603, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 621, 626, 632, 634, 643, 646, 648, 651, 656, 659, 662, 663, 667, 670, 674, 681, 687 innehåller uppgifter som, om de röjs, kan försvåra den pågående utredningen. Därför föreligger i dessa delar enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) hinder mot att lämna ut handlingarna. Beträffande handlingen 571 lämnas sidorna 2-3 ut men beträffande övriga handlingar föranleder sekretessen att de inte till någon del lämnas ut. - Handlingarna med nr 642, 675, 676 innehåller uppgifter som, om de röjs, kan medföra att enskilda lider men. I dessa delar föreligger enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen hinder mot att lämna ut handlingarna i fullständigt skick, varför avidentifiering har skett på de kopior som lämnas ut till Sven A. - Fullständiga kopior av övriga handlingar har skickats till Sven A. - Rikspolisstyrelsen avslår Sven A:s begäran såvitt avser överstrukna och utelämnade delar av de aktuella handlingarna. - Hos kammarrätten yrkade Sven A. att i första hand få ut samtliga handlingar i "obeskuret skick" och i andra hand nämnda handlingar i den del de innefattade uppgifter om namn och adress på ingivaren samt datum då anmälan var skriven. - Kammarrätten i Stockholm (1993-11-10, Bergh, Grimby, Jahn): Enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Enligt 9 kap. 17 § samma lag gäller sekretess i bl.a. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. - De i målet aktuella handlingarna utgörs av till Rikspolisstyrelsen inkomna handlingar, vilka innehåller rapporter från andra polismyndigheter och skrivelser från allmänheten angående händelser och iakttagelser som kan sättas i samband med mordet på statsminister Olof Palme. Ifrågavarande handlingar är således allmänna handlingar enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Frågan om det föreligger hinder för dess utlämnande skall då prövas enligt bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). Rikspolisstyrelsen har lämnat ut sådana handlingar med undantag av dels handlingar som, om de röjs, kan försvåra den pågående utredningen, dels handlingar som innehåller uppgifter som, om de röjs, kan medföra att enskilda lider men. - Kammarrätten, som tagit del av de med ansökan avsedda handlingarna, delar Rikspolisstyrelsens bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet. - Sven A. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-01-11, Björne, Wadell, Werner, Ragnemalm) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1993-12-16, Klint)

*REGI

*INST