RÅ 1994 not 607

Ansökan av Behudin J. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 607. Ansökan av Behudin J. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 24 april 1993 att avslå en ansökan av Behudin J. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529). Vidare förbjöds han att återvända till Sverige före viss tidpunkt utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 26 juli 1994 avslog Utlänningsnämnden Behudin J:s överklagande. Nämnden fann att han inte var att anse som flykting enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen och att det inte heller förelåg sådana omständigheter som anges i 3 kap. 1 § 2 och 3 samma lag. Inte heller i övrigt fanns det enligt nämnden humanitära eller andra skäl att bevilja honom uppehållstillstånd. - Behudin J. yrkade att resning skulle beviljas i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt att Regeringsrätten skulle besluta om inhibition av nämndens lagakraftvunna beslut. - Till stöd för sin talan anförde Behudin J. i huvudsak följande. Utlänningsnämndens beslut var felaktigt eftersom nämnden prövat frågan om förekomsten av asylskäl gentemot Förbundsrepubliken Jugoslavien. Hans asylansökan borde i stället ha prövats mot bakgrund av att han var bosnisk medborgare. Vidare talade starka humanitära skäl emot att skilja honom från hans syster och svåger vilka beviljats uppehållstillstånd. - Regeringsrätten (1994-11-04, Björne, Berglöf, Lavin): Behudin J. har inte visat någon omständighet som bör föranleda resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1994-10-06, Hedin)

*REGI

*INST