RÅ 1994 not 615

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Vidare

Not 615. Ansökan av Napoleon I. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 18 augusti 1994 att avslå en ansökan från Napoleon I. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § 2 utlänningslagen med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Vidare beslutade Statens invandrarverk att han skulle hållas kvar i förvar enligt 6 kap. 2 § första stycket 3 och andra stycket samma lag. Sedan sökanden överklagat verkets beslut avslog Utlänningsnämnden överklagandet genom beslut den 8 september 1994. - I ansökningen yrkade Napoleon I. att Regeringsrätten måtte med undanröjande av Utlänningsnämndens beslut den 8 september 1994 återförvisa ärendet till Utlänningsnämnden och förständiga nämnden att med saken lagligen förfara. Vidare yrkade Napoleon I. att beslutet om avvisning inte skulle få verkställas i avbidan på att Regeringsrätten prövade frågan samt att allmän rättshjälp beviljades i ärendet. - Till stöd för sin ansökan anförde Napoleon I. i huvudsak att Utlänningsnämndens beslut grundades på en rättstillämpning som var lagstridig och att det material som åberopats i Utlänningsnämnden i vart fall uppenbarligen borde ha föranlett ett annat slut än det till vilken nämnden kommit. - Regeringsrätten (1994-11-07, Dahlman, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämndens beslut om uppehållstillstånd m. m. får inte överklagas i de delar som nu är aktuella, varför det ankommer på nämnden att utforma rättstillämpningen, såvida det inte efter överlämnande med stöd av 7 kap. 11 § utlänningslagen är regeringen som har att pröva ett ärende. Av Utlänningsnämndens rättsbildande funktion och resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning i ett fall som det förevarande inte föreligger om nämndens rättstillämpning håller sig inom ramen för en rimlig tolkning av utlänningslagens bestämmelser. Napoleon I. har inte visat att skäl för resning föreligger. Ej heller föreligger skäl att bevilja honom rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd II 1994-10-11, Berendt)

*REGI

*INST